ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺒﻜﻪ سمینار با عنوان ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻨﺪی در ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻣﻮج NACA0018 ای در اﻃﺮاف اﻳﺮﻓﻮﻳﻞ درﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺒﻜﻪ سمینار با عنوان ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻨﺪی در ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻣﻮج NACA0018 ای در اﻃﺮاف اﻳﺮﻓﻮﻳﻞ درﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم

9,900 تومان

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺒﻜﻪ سمینار با عنوان ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻨﺪی در ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻣﻮج     NACA0018 ای در اﻃﺮاف اﻳﺮﻓﻮﻳﻞ درﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺒﻜﻪ سمینار با عنوان ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻨﺪی در ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻣﻮج NACA0018 ای در اﻃﺮاف اﻳﺮﻓﻮﻳﻞ درﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم

payannamehfullpdf432.zip

تعداد صفحات

100

حجم فایل

5.3 مگابایت

فرمت فایل

PDF