گزارش کامل کارآموزی وکالت با موضوع جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
فصل اول:   طرح تحقیق    ۴
۱-۱-  موضوع تحقیق     ۵
۲-۱-  شرح مسئله     ۵
۳-۱-  فرضیات و سؤالات مطروحه     ۵
۴-۱-  روش تحقیق     ۵
۵-۱-  مقدمه تحقیق     ۶

فصل دوم:  آشنایی با جریمه     ۸
۱-۲-  تسمیه مجازات جریمه     ۹
۱-۱-۲-  تعریف جریمه     ۱۱
۲-۲-  سابقه تاریخی جریمه     ۱۲
۳-۲-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه    ۱۴
۱-۳-۲-  محاسن جریمه     ۱۴
۲-۳-۲-  معایب جریمه     ۱۷
۴-۲-  جریمه روز یا روزهای جریمه     ۲۰
۱-۴-۲-  کار بدل از مجازات نقدی     ۲۲
۵-۲-  انواع تعزیر مالی در اسلام     ۲۴
۱-۵-۲-  غرامت مضاعف     ۲۴
۲-۵-۲-  جریمه     ۲۴

فصل سوم :  ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران      ۲۶
۱-۳-  ماهیت جریمه     ۲۷
۲-۳-  جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران     ۲۸
۳-۳-  خصوصیات مجازات جریمه     ۳۰
۱-۳-۳-  ایجاد رعب و هراس در مجرم     ۳۰
۲-۳-۳-  خصوصیت رنجآوری     ۳۱
۳-۳-۳-  خصوصیت رسواکنندگی     ۳۲
۴-۳-۳-  خصوصیت مشخص بودن     ۳۳
۵-۳-۳-  خصوصیت قاطع بودن     ۳۴
۶-۳-۳- خصوصیت باز دارندگی    ۳۴

فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن    ۳۶
۱-۴-  اقسام مجازات نقدی     ۳۷
۲-۴-  مجازات اصلی و تکمیلی     ۳۷
۳-۴-  جریمه مدنی     ۳۷
۴-۴-  جریمه انتظامی    ۳۸
۵-۴- خصائص جزائی جریمههای مالی    ۳۹
۱-۵-۴-  خصائص حقوقی جریمههای مالی     ۴۰
۲-۵-۴-  ویژگیهای جریمه     ۴۰

فصل پنجم:   اهداف و اصول حاکم بر جریمه    ۴۴
۱-۵-  هدف کیفری    ۴۵
۲-۵- هدف مالی    ۴۷
۳-۵- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه    ۴۹
۱-۳-۵- اصل قانونی بودن    ۵۱
۲-۳-۵- اصل شخصی بودن    ۵۲
۴-۵-  هدفهای مجازات جریمه     ۵۷
۱-۴-۵-  هدفهای سودمندی جریمه    ۵۷
۲-۴-۵-  هدف غیر مستقیم     ۵۹

فصل ششم:   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران    ۶۰-
۱-۶-  ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی     ۶۱
۲-۶-  تفاوت جریمه و خسارت     ۶۴
۳-۶-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی     ۶۶
۴-۶-  تفاوت جریمه و استرداد     ۶۷
۵-۶- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال    ۶۸
۶-۶- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی    ۶۹
۷-۶- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه     ۷۱

فصل هشتم:   نتیجه گیری    ۷۳

فهرست منابع    ۷۶

فصل اول

طرح تحقیق

۱-۱- موضوع تحقیق
مجازات جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)
۲-۱-  شرح مسئله
در حال حاضر اگر به مجموعه قوانین کیفری کشور نگاهی بیافکنیم به موارد زیادی از مجازات جریمه بر میخوریم که قانونگذار برای مجرمان در نظر گرفته، ضمن اینکه بیشتر نهادها و سازمانهای دولتی نیز به کمک قانون از این مجازات به عنوان ضمانت اجرای مقررات خود استفاده کردهاند از آنجا که جریمه امروزه جزء اساسیترین و پر تعدادترین نوع مجازات است اطلاع صحیح از خصوصیات جریمه، درک تأثیر آن بر مجرم و پیامدهای آن لازم مینماید.
۳-۱-  فرضیات و سؤالات مطروحه
– آثار و نتایج جریمه بر مجرمین چیست؟
– آثار مثبت و منفی جریمه بر مجرم چیست؟
– دلایل ارتکاب جرم چیست؟
– آیا آثار منفی جریمه بر مجرم بیشتر از آثار مثبت آن است؟
۴-۱-  روش تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش، بیشتر از روش کتابخانه ای در این تحقیق استفاده شده است. با این توضیح که علاوه بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئیننامهها استناد شده است، از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است بطوری که سعی گردیده با بهرهگیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.

تعداد صفحات

77

حجم فایل

130 کیلوبایت

فرمت فایل

Word قابل ویرایش