هدف از انجام آزمايش :

منظور از دانه بندي خاك عبارت است از جدا سازي دانه هاي خاك در اندازه مختلف است كه هر قسمت به صورت درصدي از ذرات نسبت به كل نمونه خاك بيان مي شود .

معادلات و روابط مورد استفاده در آزمايش :

وزن خاك مانده روي هر الك

100*                                       = درصد مانده روي هر الك

وزن كل نمونه

 

درصد مانده روي هر الك – 100 = درصد رد شده از هر الك

وسايل مورد نياز :

الك : سري الك هاي استاندارد در آزمايشگاه مطابق آنچه كه در شكل نشان داده شده است مي باشد……………….

تعداد صفحات
حجم فایل

162کیلوبایت

فرمت فایل

Wordقابل ویرایش و تصاویر