گزارش کارآموزی کانون وکلا با موضوع غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن

فهرست مطالب
عنوان                                                          صفحه
مقدمه     ۱
تقسیم مطالب     ۶
باب نخست – کلیات
تقسیم موضوع     ۸
فصل یکم – تعاریف     ۱۰
۱)    علل غیبت و حکم غایب     ۱۰
۲)    امور مالی غایب     ۱۵
۳)    غایب و بقای زوجیت    ۱۷
۴)    غیبت و حکم دادگاه     ۱۸
۵)    تعریف غایب مفقود الاثر
و تفکیک آن از مفاهیم مشابه (‌غایب مجهول المکان ومفقود)     ۱۸
۶)    عناصر تحقق مفهوم حقوقی غیبت     ۲۱
فصل دوم – مصوبات مصرحه در مورد غایب مفقود الاثر    ۲۲
گفتار یکم – قانون مدنی و امور حسبی    ۲۲
گفتار دوم – قوانین متفرقه     ۲۵
باب دوم – وضع حقوق مالی غایب
تقسیم موضوع     ۲۸
فصل یکم – وضع حقوقی غایب قبل از نصب امین     ۳۱
گفتار یکم – وضع حقوقی غایب قبل از مداخله دادستان و نصب امین     ۳۱
بندیکم – اداره فضولی اموال غایب     ۳۱
بنددوم – اداره اموال غایب به وسیله نماینده قراردادی     ۳۲
الف – دخالت وکیل     ۳۲
ب- اقدام وصی     ۳۴
بند سوم – اداره اموال غایب به وسیله نماینده قانونی     ۳۵
گفتار دوم – وضع حقوقی غائب پس از اطلاع مقام قضایی تا نصب امین     ۳۶
۱-    حدود مسئولیت و صلاحیت محلی دادستان     ۳۶
۲-    مسئول جبران خسارت وارده به اموال غایب     ۳۹
۳-    وضع ایرانیان غایبی که در خارج اموالی دارند     ۳۹
فصل دوم – مرحله تعیین امین     ۴۱
تقسیم فصل     ۴۱
گفتار یکم – هدف ،شرایط کلی و مفهوم امانت     ۴۴
۱-    هدف از نصب امین     ۴۴
۲-    موارد تعیین امین     ۴۴
۳-    معنای امانت     ۴۷
۴-    شرط ضمان     ۵۱
گفتار دوم – تقاضای تعیین امین و مرجع صالح     ۵۳
۱-    متقاضی تعیین امین     ۵۳
۲-    طریق درخواست تعیین امین     ۵۴
۳-    وظایف دادگاه و نحوه انتخاب امین     ۵۷
۴-    نصب امین درخارج از ا یران     ۶۴
۵-    ضم امین و موارد آن     ۶۵
۶-    تعیین امین موقت     ۶۷
۷-    تعیین ناظر     ۶۷
۸-    تعدد امنا و نظار     ۶۸
۹-    قبول امین یا ناظر و دستور دادگاه     ۷۰
گفتار سوم – شرایط امین ، اولویت‌ها     ۷۰
الف – شرایط امین     ۷۰
ب- اولویت‌های نصب امین     ۷۳
گفتار چهارم – اختیارات ، وظایف و مسئولیتهای امین     ۷۴
۱-    شروع وظایف و حدود اختیارات امین غائب     ۷۴
۲-    تنظیم صورت جامع از کلیه اموال قبل از مداخله    ۷۵
۳-    نگهداری و اداره اموال     ۷۷
۴-    فروش اموال ضایع شدنی     ۷۸
۵-    فروش اموال منقوله غیر لازم     ۸۱
۶-    منع فروش و رهن اموال غیر منقول     ۸۴
۷-    ترتیب پرداخت دیون و نفقه زوجه و اقارب     ۸۶
۸-    نمایندگی امین از طرف غایب در دعاوی     ۸۹
۹-    تقسیم سهم الارث غائب     ۹۰
۱۰-    دخالت در مهر و موم‌ ترکه مورث غائب و رفع آن     ۹۳
۱۱-    درخواست تحریر ترکه مورث غایب     ۹۴
۱۲-    پرداخت هزینه‌ها     ۹۵
۱۳-    صلح دعاوی     ۹۷
۱۴-    تحویل دادن اموال پس از زوال سمت     ۹۷
گفتار پنجم – حقوق و مسئولیت‌های امین     ۹۸
بند یکم – حقوق امین     ۹۸
الف – حق الزحمه امین و مرجع صالح در تعیین حق الزحمه     ۹۸
بند دوم – مسئولیت‌های امین     ۹۹
الف- مسئولیت مدنی     ۹۹
ب- مسئولیت کیفری     ۱۰۱
گفتار ششم – عزل امین     ۱۰۲
۱-    موارد عزل امین     ۱۰۳
۲-    نحوه رسیدگی و مرجع صلاحیتدار در عزل امین     ۱۰۴
۳-    پایان دوره امانت و نظارت     ۱۰۵
فصل سوم – تصرف موقت ورثه در اموال غایب     ۱۰۶
تقسیم فصل     ۱۰۶
گفتار یکم – ارکان ماهوی حق ورثه نسبت به اموال غایب     ۱۰۷
۱-    مفهوم ورثه     ۱۰۷
۲-    مفهوم تصرف موقت     ۱۰۹
گفتار دوم – شرایط تصرف موقت ورثه در اموال غایب     ۱۱۰
۱-    موارد اجرای این مرحله     ۱۱۰
۲-    شرایط درخواست تصرف موقت اموال غایب از دادگاه     ۱۱۳
۳-    دادگاه صالح در درخواست تصرف موقت اموال     ۱۱۳
۴-    نحوه رسیدگی به درخواست تصرف موقت اموال     ۱۱۵
۵-    اختیارات و وظایف ورثه     ۱۱۸
باب سوم – حکم موقت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثه
تقسیم موضوع     ۱۲۱
فصل یکم – اقسام موت و مبنای حکم موقت فرضی غایب     ۱۲۲
گفتار یکم – اقسام موت و حقیقت ماهوی آن     ۱۲۲
۱-    اقسام موت     ۱۲۲
۲-    موت حقیقی     ۱۲۲
۳-    موت حکمی     ۱۲۳
۴-    موت فرضی     ۱۲۵
گفتار دوم – تردید در مرگ انسان و حکم آن     ۱۲۷
بند یکم – قاعده فقهی     ۱۲۷
بند دوم – حقوق موضوعه     ۱۲۸
الف – قانون مدنی     ۱۲۸
ب- امارات قانونی     ۱۲۹
ج – بررسی امارات قانونی و قضایی     ۱۳۰
فصل دوم – صدور حکم و آثار آن     ۱۳۱
تقسیم فصل     ۱۳۱
گفتار یکم – مقدمات و شرایط صدور حکم موت فرضی     ۱۳۳
۱-    متقاضیان حکم     ۱۳۳
۲-    دادگاه صالح برای صدور حکم موت فرضی     ۱۳۳
۳-    شرایط شکلی درخواست     ۱۳۴
گفتار دوم – نحوه رسیدگی دادگاه     ۱۳۵
۱-    تکالیف دادگاه پیش از صدور حکم     ۱۳۵
۲-    حکم دادگاه و مندرجات آن     ۱۳۸
۳-    ابلاغ حکم و تجدید نظر در آن     ۱۳۹
گفتار سوم – سوابق فقهی     ۱۴۰
۱-    لمعه – شهید اول     ۱۴۰
۲-    قواعد – علامه حلی     ۱۴۱
۳-    مختصر المنافع – محقق حلی     ۱۴۱
گفتار چهارم – آثار حکم موت فرضی     ۱۴۲
۱-    آثار حکم در امور مالی و غیر مالی     ۱۴۲
فصل سوم – الغای حکم موت فرضی و بازگشت غایب     ۱۴۴
گفتار یکم – آثار کشف زنده بودن غایب     ۱۴۴
– ابطال حکم موت فرضی     ۱۴۴
بند اول – تاثیر بازگشت غایب در اموال     ۱۴۴
الف – وضع منافع و نمائات     ۱۴۴
ب- وضع اموال مصرفی و تلف شده     ۱۴۵
بند دوم – تاثیر بازگشت غائب در عقد نکاح     ۱۴۶
الف – بازگشت زوج غایب     ۱۴۶
ب- بازگشت زوجه غایب     ۱۴۶
باب چهارم – وضعیت خانواده‌ غایب
تقسیم موضوع     ۱۴۸
فصل یکم – تکلیف زوجه غایب     ۱۴۹
گفتار یکم – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج و مقایسه آن با مفهوم غیبت     ۱۴۹
گفتار دوم – درخواست زوجه مبنی بر صدور حکم موت فرضی برای انحلال نکاح     ۱۵۱
۱-    متقاضی صدور حکم     ۱۵۱
۲-    عده زوجه غایب     ۱۵۳
۳-    بازگشت غایب پس از صدور حکم موت فرضی     ۱۵۳
گفتار سوم – درخواست طلاق از ناحیه زوجه و آثار آن     ۱۵۴
۱-    شرایط درخواست طلاق     ۱۵۴
۲-    عده زوجه غایب     ۱۵۵
۳-    نفقه زوجه در ایام عده    ۱۵۶
۴-    وضعیت توارث
گفتار چهارم – مطالعه تطبیقی در مورد غایب مفقود الاثر شدن زوج و وضعیت زوجه در بین اقلیت‌های مذهبی و مقایسه آن با حقوق ایران     ۱۵۸
۱-    آیین یهود     ۱۵۸
۲-    ارتدوکس     ۱۵۹
۳-    دین زرتشت     ۱۶۱
۴-    ارامنه گریگوریان     ۱۶۳
نتیجه     ۱۶۵
کلید واژه     ۱۷۰
پیوست‌ها     ۱۷۱
پیوست یکم – نمونه‌هایی از رویه عملی محاکم     ۱۷۲
پیوست دوم – اهم مسائل پیرامون غایب مفقود الاثر     ۱۷۹
فهرست منابع و مآخذ    ۱۸۳

تعداد صفحات

200

حجم فایل

300 کیلوبایت

فرمت فایل

Word قابل ویرایش +‌تمامی تحقیقات و پیوست ها