گزارش کارآموزی حسابداری

گزارش کارآموزی حسابداری

1,900 تومان

فرم اطلاعات کارآموزی و چکیده کارآموزی ۱
برگ سه نسخه‌ای ۱
صورت مغایرت ۲
ترازگیری سند‌های شهریه ۳
فصل اول
«تعاریف کلی و اصول» ۴
مقدمه ….. ۶
«بیان مسأله» ۷
ضرورت تحقیق و اهداف آن: ۱۵
قلمرو تحقیق: ۱۵
مفاهیم تئوریک: ۱۶
فصل دوم
یافته‌های تحقیق ۲۲
نتیجه‌گیری : ۲۶

برگ سه نسخه‌ای
طریقه پر کردن برگ سه نسخه‌ای چک به بانک :
تاریخ بالای کادر به تاریخ واگذاری چک به بانک تاریخگذاری می‌شود و بقیه موارد بالای کادر را مانند برگ ارائه شده پر می‌کنیم و در داخل کادر تاریخ وصول چک، شماره چک و شماره حساب ،نام بانک و شعبه مورد نظر و مبلغ چک را به حروف وعدد یادداشت می‌کنیم .
توضیح درمورد برگه سه نسخه :
برگ ۱- سند حسابداری :سند حسابداری بانک است.
برگ ۲ – اعلامیه بستانکاری برای مشتری:وصول قطعی به منزله وصول قطعی چک می‌باشد (یعنی اینکه مبلغ به حساب کسی که چک نزد او بوده است واریز گردیده است.
برگ ۳- رسید موقت: ،تا زمانی که چک وصول نگردیده است و در بانک جهت وصول باقی می‌باشد نزد مشتری می‌باشد.
برگه سه نسخه‌ای چک به بانک را دو روز قبل از تاریخ سر رسید چک همراه با چک نزد بانک شعبه یونک قرار می‌دهند این عمل را کلرنیگ می‌گویند.

………………………..