گزارش کارآموزش مدیریت بیمارستان شهید رجایی کرج

گزارش کارآموزش مدیریت بیمارستان شهید رجایی کرج

4,900 تومان

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… ۳
تشکر………………………………………………………………………………………………………………….۴
فصل اول…………………………………………………………………………………………………………..۷
تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………..۸
بخش ها………………………………………………………………………………………………………………۹
کلینیک های تخصصی………………………………………………………………………………………….۱۱
شرکتها و سازمانهای طرف قرارداد با بیمارستان………………………………………………………..۱۲
نیروی انسانی……………………………………………………………………………………………………..۱۳
چارت سازمانی……………………………………………………………………………………………………۱۴
شرح وظایف امور مالی………………………………………………………………………………………..۱۵
شرح وظایف امور اداری……………………………………………………………………………………….۱۸
فصل دوم:………………………………………………………………………………………………………..۲۰
بخش اول : اصول حسابداری…………………………………………………………………………………۲۱
مراحل به بارآمدن هزینه………………………………………………………………………………………۲۱
تنظیم اسناد حسابداری…………………………………………………………………………………………۲۳
نمونه سند هزینه فرم ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۴
توضیحات سند هزینه فرم۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۲۵
نمونه مثال های سند هزینه……………………………………………………………………………………۲۶
توضیحات…………………………………………………………………………………………………………۳۴
نمونه مثال های روکش سند…………………………………………………………………………………۳۵

ثبت دفتر روزنا مه………………………………………………………………………………………………۴۳
انتقال به دفاتر کل ………………………………………………………………………………………………۴۷
بخش دوم: طرح کارانه ی پزشکان…………………………………………………………………………۵۷
طرح کارانه ی پزشکان………………………………………………………………………………………..۵۷
نمونه مثالی از طرح کارانه……………………………………………………………………………………۵۹
توضیحات طرح…………………………………………………………………………………………………..۶۳
بخش سوم: حقوق و دستمزد……………………………………………………………………………………۶۹
توضیحات حکم کارگزینی……………………………………………………………………………………..۶۹
نمونه مثال هایی از حقوق و دستمزد………………………………………………………………………..۷۰
فصل سوم ………………………………………………………………………………………………………..۷۷
نمونه ی کلی یک سند هزینه ………………………………………………………………………………..۷۸
سند حسابداری مربوط به سند صفحه ی ۳۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۷۹
سند حسابداری طرح کارانه ی پزشکان در مهر ۸۴ مربوط به مثال صفحه ۵۹ ………………..۸۰
سند حسابداری پرداخت حقوق پرسنل در آبان ۱۳۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۲
ضمایم

تاریخچه:

بیمارستان شهید محمد علی ‌رجایی با اهدا‌‌ی زمین وبنا توسط مرحوم یدالله دهستانی وبا مالکیت دولتی از سال ۱۳۴۵درحصارک کرج به صورت درمانگاه شروع به کارنموده است. از سال ۱۳۶۱ با دایرنمودن بخش داخلی و اورژانس با تعداد ۱۰۰ تخت به فعالیت خود ادامه داده است ، زیر بنای بیمارستان در ابتدا ،۱۳۷۴ متر مربع بوده ، که با گسترش فضای فیزیکی‌در سالهای ۶۶ و ۷۷ هم اکنون مساحت کل زمین بیمارستان ۷۷۵۰ متر مربع و زیر بنای ۶۰۰۰ متر مربع میباشد.
درحال حاضر با ایجاد تمهیداتی پروژه های سی تی اسکن ،گاما اسکن ( پزشکی هسته‌ای ) جراحی قلب بازوآنژیوگرافی وفیزیوتراپی‌درحال راه اندازی می باشدکه با مساعدت افراد خیردرقالب شرکتهای خاور میانه و… صورت خواهد گرفت .

بخش ها:

بیمارستان شهید رجایی با ۱۹۲ تخت مصوب و ۱۳۳ تخت فعال دارای بخش های داخلی زنان و مردان (داخلی عفونی و داخلی مغز و اعصاب ) ، بخش های ویژه ( سی تی یووپست سی سی یو و آی سی یو ) بخش دیالیز و بخش فوریت های پزشکی بوده و آماده ی ارائه ی خدمات به مراجعین محترم می باشد .

بخش های داخلی :

بخش های داخلی زنان و مردان با داشتن ۶۲ تخت فعال دردوبخش مجزا با به‌کارگیری متخصصین سرشناس وخوشنام درگرایش های داخلی ، عفونی‌، داخلی مغزواعصاب ، رادیولوژی ، گوارش ، نفرولوژی، وپرستاران ما‌هرو ورزیده باداشتن امکانات وتجهیزات پزشکی وغیرپزشکی به مراجعین سرویس دهی نموده وبه منظور بهبودکیفی وضعیت ساختمانی وتجهیزاتی به صورت‌روزانه ، ماهیانه و سالیانه تحت نظارت وبازرسی سوپروایزران بیمارستان بوده است وطبق برنامه ریزی واجرای مناسب صورت می گیرد .

بخش های سی سی یوو پست سی سی یو :

بیمارستان شهید رجایی با داشتن‌دو بخش سی سی یو و دو بخش پست سی سی یو واتاق پیسینگ به‌عنوان بزرگترین بلوک غرب استان تهران پذیرای بیماران عزیز بوده و با به کارگیری پزشکان وپرستاران دلسوزوآخرین دستاورهای‌ تجهیزات پزشکی‌درراستای ارائه ی خدمات مربوط فعالیت می کند .

بخش آی سی یو:

بیمارستان شهید رجایی در سطح شهرستان کرج به عنوان تنها مرکز درمانی دارای بخش آی سی یو داخلی می باشد.

بخش دیالیز :

این بخش با به کارگیری پزشک فوق تخصص نفرولوژی و پرستاران آموزش دیده در قالب چهار شیفت کاری درتمام ایام هفته نسبت به ارائه ی سرویس به بیماران دیالیزی اقدام می نمایند.

بخش فوریت های پزشکی :

بخش فوریتهای پزشکی با داشتن ۱۸ تخت فعال درقالب اتاق های احیاء قلبی، ریوی، تحت نظر، نوار قلب ،تزریقات وداروخانه ی اورژانس به صورت شبانه‌روزی فعال بوده و با به‌کارگیری پزشکان عمومی به ارائه‌ی خدمات درمانی به بیماران مبادرت می ورزد .

کلینیک های تخصصی:

کلینیک تخصصی ‌بیمارستان شهید رجایی طبق برنامه‌ی تنظیم شده درتمام ایام هفته به‌ جزایام تعطیل جهت انجام خدمت به عموم مردم آماده بوده وشامل تخصص‌های زیر میباشد :

داخلی :
داخلی مغزواعصاب
اعصاب و روان
قلب وعروق
عفونی
پوست
نفرولوژی( فوق تخصص)
قلب اطفال ( فوق تخصص )
گوارش ( فوق تخصص )
کلینیک تغذیه

سایر خدمات قابل ارائه درکلینیک تخصصی شامل موارد زیرمی باشد:
آندوسکوپی
کولونو سکوپی
اسپیرو‌متری
تست ورزش
اکووکاردیوگرافی

الکتروآنسفالوگرافی ( نوار مغز )
الکتروکاردیوگرافی ( نوار قلب )
سونوگرافی
رادیولوژی
آزمایشگاه
فیزیوتراپی

شرکت ها و سازمانهای طرف قرارداد با بیمارستان :

بیمه درمانی پایه بیمه های مکمل سایر بانک ها
تامین اجتماعی
خدمات درمانی
کارمندان، سایر اقشار ، روستایی ، شهری
نیروهای مسلح
کمیته امداد

دانا
آتیه سازان
ایران
دی
سینا
شرکت نفت
تیپ دوم عاشورا
ملت
صادرات
تجارت

نیروی انسانی :

بیمارستان شهید رجایی‌کرج دارای‌تعداد ۴۰۰ نفر پرسنل دربخش های مختلف بیمارستان می باشد.
کارکنان به ۳ دسته تقسیم می شوند شامل :
۱ – کارکنان رسمی
۲ -کارکنان طرحی
۳ -کارکنان پیمانی
از این سه‌گروه حدود ۱۱۰نفرکارکنان رسمی ، ۱۹۰ نفر به صورت پیمانی وبقیه یعنی تعداد۱۰۰ نفرکارکنان طرحی‌ می باشند.

تعداد کارمندان‌ رسمی به صورت‌ثابت میباشد ، اما تعدادکارمندان طرحی ممکن است متغیر باشد چراکه ممکن است طرح هریک ازپزشکان وپرستاران به اتمام رسیده ودیگردراین مکان مشغول به فعالیت نباشند.
…………………………………..

تعداد صفحات

84

حجم فایل

64 کیلوبایت

فرمت فایل

word قابل ویرایش( فهرست-جداول-نمودار- کــامل)