گزارش تحقیقی بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستبافت ایران

گزارش تحقیقی بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستبافت ایران

9,900 تومان

فهرست مطالب
عنوان                                                  صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه                                         ۲
۲-۱- اهمیت تحقیق                                     ۲
۳-۱- فرضیات تحقیق                                     ۴
۴-۱- اهداف تحقیق                                     ۴
۵-۱- روش شناسی تحقیق                                 ۵
۶-۱- سابقه تحقیق                                     ۶
۷-۱-فصل بندی و رئوس مطالعات تحقیق                         ۸
فصل دوم: مبانی نظری اصل مزیت نسبی
۱-۲- راهبرد های توسعه اقتصادی و جایگاه تجارت بین الملل                 ۱۰
۱-۱-۲- راهبردهای درونگرای توسعه اقتصادی                         ۱۱
۲-۱-۲- راهبردهای برونگرای توسعه اقتصادی                         ۱۳
۲-۲- تأثیر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی                         ۱۶
۱-۲-۲- تفسیر سنتی نقش تجارت بین الملل                             ۱۶
۲-۲-۲- تفسیر نوین نقش تجارت بین الملل                             ۱۸
۳-۲- مبانی تئوریک تجارت بین الملل و مزیت نسبی                     ۱۹
۱-۳-۲- دیدگاه مزیت مطلق آدام اسمیت                            ۱۹
۲-۳-۲- دیدگاه مزیت نسبی دیوید ریکاردو                            ۲۰
۳-۳-۲- مزیت نسبی و هزینه فرصت های از دست رفته                    ۲۱
۴-۳-۲- دیدگاه مزیت نسبی هکشر – اوهلین (نظریه جدید تجارت بین الملل)             ۲۱
۴-۲- مزیت نسبی و سودآوری تجارت بین الملل                    ۲۴

عنوان                                                  صفحه
۵-۲- شکاف فن آوری و پویایی در مزیت نسبی                    ۲۹
۶-۲- مزیت نسبی بالفعل و بالقوه                             ۳۴
۱-۶-۲- مزیت نسبی بالفعل اسمی                                 ۳۶
۲-۶-۲- مزیت نسبی بالفعل حقیقی                                 ۳۶
۳-۶-۲- مزیت نسبی بالقوه اسمی                                 ۳۶
۴-۶-۲- مزیت نسبی بالقوه حقیقی                                 ۳۶
فصل سوم: روش شناسی تعیین مزیت نسبی
۱-۳- شاخص های مزیت نسبی آشکارشده (RCA)                     ۴۱
۱-۱-۳- شاخص های مبتنی بر آمار تولید و صادرات                         ۴۱
۱-۱-۱-۳- معیار سهم صادرات                                 ۴۲
۲-۱-۱-۳- معیار سهم خالص صادرات                             ۴۳
۳-۱-۱-۳- شاخص یونیدو                                 ۴۳
۲-۱-۳- شاخص های مبتنی بر آمار صادرات                         ۴۳
۱-۲-۱-۳- شاخص بالاسا (BAL)                             ۴۳
۲-۲-۱-۳- شاخص دانگز – ریدل (DR)                         ۴۵
۳-۲-۱-۳- شاخص های خالص یونیدو                             ۴۵
۳-۱-۳- شاخص های مبتنی بر آمار صادرات و ابزار آماری                     ۴۵
۱-۳-۱-۳- نگرش درآمدی                                 ۴۶
۲-۳-۱-۳- نگرش رتبه ای                                 ۴۶
۳-۳-۱-۳- نگرش ثبات                                 ۴۷
۴-۳-۱-۳- نگرش درآمدی – ثبات                             ۴۷
۲-۳- محدودیت های شاخص های RCA                         ۴۸
۳-۳- شاخص های مبتنی بر روش های اقتصادسنجی                     ۴۹
عنوان                                                  صفحه
۱-۳-۳- تخمین توابع عرضه و تقاضای محصول                         ۴۹
۲-۳-۳- روش دیک                                     ۵۲
۴-۳- شاخص مبتنی بر روش برنامه ریزی                             ۵۳
۵-۳- شاخص های طرف عرضه                                 ۵۴
۱-۵-۳- معیار هزینه منابع داخلی (DRC)                             ۵۵
۱-۱-۵-۳- پیشینه کاربرد و فرمول محاسباتی DRC                     ۵۵
۲-۱-۵-۳- تعریف قیمت های سایه ای و نقش آن در محاسبه DRC                 ۵۸
۳-۱-۵-۳- تبدیل عوامل تولید خارجی به داخلی و وضعیت DRC                 ۶۳
۲-۵-۳- معیار نرخ حمایت مؤثر (EPR)                             ۶۵
۳-۵-۳- معیار تجزیه و تحلیل منافع اقتصادی (SBA) یا سودآوری خالص اجتماعی (NSP)     ۶۵
۴-۵-۳- معیار الگوی داده – ستانده، برنامه ریزی و هزینه منابع داخلی                 ۶۶
۶-۳- شاخص‌های طرف تقاضا                             ۶۸
۱-۶-۳- اهمیت شناخت بازارهای هدف صادراتی در ایجاد مزیت نسبی رقابتی             ۶۹
۱-۱-۶-۳- نقش مشخصه های تقاضا در بازارهای هدف بر ایجاد مزیت نسبی رقابتی         ۷۱
۲-۱-۶-۳- نقش تجزیه بازارهای هدف در ایجاد مزیت نسبی رقابتی                 ۷۲
۳-۱-۶-۳- اهمیت روابط سیاسی در ایجاد مزیت نسبی رقابتی                 ۷۲
۲-۶-۳- کاربرد شاخص های طرف تقاضا در تعیین مزیت نسبی رقابتی                 ۷۳
۷-۳-بررسی مبانی نظری نمونه گیری و انجام فعالیت میدانی تحقیق             ۷۵
۱-۷-۳- علل نمونه گیری                                     ۷۶
۲-۷-۳- روش های مختلف نمونه گیری در تحقیقات میدانی                     ۷۷
۳-۷-۳- انواع نمونه گیری احتمالی (تصادفی)                         ۷۸

عنوان                                                  صفحه
۱-۳-۷-۳- نمونه گیری تصادفی ساده                             ۷۹
۲-۳-۷-۳- نمونه گیری تصادفی سیستماتیک                         ۷۹
۳-۳-۷-۳- نمونه گیری تصادفی خوشه ای                         ۸۰
۴-۳-۷-۳- نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده                        ۸۰
۴-۷-۳- روش تعیین حجم نمونه                             ۸۱
۵-۷-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله از فعالیت میدانی تحقیق             ۸۳
۶-۷-۳- روش های تحلیل آماری                                 ۸۴
۱-۶-۷-۳- آمار توصیفی                                     ۸۴
۲-۶-۷-۳- آمار استنباطی                                     ۸۵
۱-۲-۶-۷-۳- تحلیل آزمون ناپارامتریک چی دو                         ۸۵
۲-۲-۶-۷-۳- تحلیل عامل (Factor Analysis)                         ۸۶
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از اندازه گیری مزیت نسبی
۱-۴- بررسی مزیت نسبی در صادرات فرش دستباف ایران                  ۹۱
۱-۱-۴- بررسی روند صادرات فرش دستباف ایران                         ۹۲
۲-۱-۴- محاسبه مزیت نسبی در صادرات فرش دستباف ایران                     ۹۴
۳-۱-۴- بررسی روند تغییرات شاخص RCA در صادرات فرش دستباف کشور             ۱۰۰
۴-۱-۴- بررسی نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در صادرات فرش دستباف کشور         ۱۰۱
۲-۴-بررسی مزیت نسبی رقابتی کشور در صنعت فرش دستباف                 ۱۲۶
۱-۲-۴- محاسبه مزیت نسبی رقابتی کشور با استفاده از تخمین مدل تقاضای صادراتی فرش دستباف      ۱۲۹
۳-۴- بررسی مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف                     ۱۳۱
۱-۳-۴- نحوه کاربرد معیار DRC در محاسبه مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف         ۱۳۲

عنوان                                                  صفحه
۲-۳-۴- نحوه برآورد قیمت های سایه ای به منظور محاسبه مزیت نسبی حقیقی کشور در تولید فرش دستباف                                          ۱۳۳
۱-۲-۳-۴- برآورد قیمت سایه ای عوامل داخلی تولید فرش دستباف                 ۱۳۳
۲-۲-۳-۴- برآورد قیمت سایه ای نهاده های قابل تجارت درتولید فرش دستباف         ۱۳۷
۳-۲-۳-۴- برآورد قیمت سایه ای نرخ ارز                         ۱۳۸
۳-۳-۴- محاسبه مزیت نسبی در تولید فرش دستباف                          ۱۴۳
۴-۳-۴- بررسی مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی             ۱۴۳
۱-۴-۳-۴- پیشینه قالی بافی در آذربایجان                         ۱۴۳
۲-۴-۳-۴- ویژگیهای ظاهری قالی های آذربایجان                     ۱۴۶
۳-۴-۳-۴- ویژگیهای فنی بافت در قالی های آذربایجان                     ۱۴۸
۴-۴-۳-۴- آنالیز قیمت تمام شده تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی         ۱۵۰
۵-۴-۳-۴- محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی         ۱۵۱
۶-۴-۳-۴-تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی                                     ۱۵۳
۵-۳-۴- بررسی مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان قم                 ۱۷۷
۱-۵-۳-۴- پیشینه قالی بافی در قم                             ۱۷۷
۲-۵-۳-۴- ویژگیهای فنی بافت در قالی های قم                         ۱۷۸
۳-۵-۳-۴- ویژگیهای ظاهری قالی های قم                         ۱۷۹
۴-۵-۳-۴- آنالیز قیمت تمام شده تولید فرش دستباف در استان قم                 ۱۸۰
۵-۵-۳-۴- محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان قم                 ۱۸۱
۶-۵-۳-۴-تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان قم     ۱۸۳
۶-۳-۴- بررسی مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان                  ۲۰۵
۱-۶-۳-۴- پیشینه قالی بافی در اصفهان                             ۲۰۵
۲-۶-۳-۴- ویژگیهای ظاهری قالی های معاصر اصفهان                     ۲۰۶

عنوان                                                  صفحه
۳-۶-۳-۴- ویژگیهای فنی بافت در قالی های اصفهان                     ۲۰۷
۴-۶-۳-۴- آنالیز قیمت تمام شده تولید فرش دستباف در استان اصفهان             ۲۱۰
۵-۶-۳-۴- محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان اصفهان             ۲۱۱
۶-۶-۳-۴-تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان اصفهان                                             ۲۱۳
۷-۳-۴- بررسی مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان                 ۲۳۶
۱-۷-۳-۴- پیشینه قالی بافی در خراسان                             ۲۳۶
۲-۷-۳-۴- ویژگیهای ظاهری و فنی بافت قالی در مهمترین مراکز قالی بافی در استان خراسان     ۲۳۷
۳-۷-۳-۴- آنالیز قیمت تمام شده تولید فرش دستباف در استان خراسان             ۲۴۴
۴-۷-۳-۴- محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان خراسان             ۲۴۵
۵-۷-۳-۴-تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان خراسان     ۲۴۷
۸-۳-۴- بررسی مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان                  ۲۶۹
۱-۸-۳-۴- پیشینه قالی بافی در همدان                              ۲۶۹
۲-۸-۳-۴- ویژگیهای ظاهری قالی های همدان                         ۲۷۰
۳-۸-۳-۴- ویژگیهای فنی بافت در قالی های همدان                     ۲۷۱
۴-۸-۳-۴- آنالیز قیمت تمام شده تولید فرش دستباف در استان همدان             ۲۷۴
۵-۸-۳-۴- محاسبه مزیت نسبی تولید فرش دستباف در استان همدان             ۲۷۵
۶-۸-۳-۴-تجزیه و تحلیل آماری نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف در استان همدان                                             ۲۷۷
۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل نقش عوامل مؤثر بر مزیت نسبی در تولید فرش دستباف کشور          ۲۹۹
۱-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل نرخ ارز غایی                         ۲۹۹
۲-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل قیمت غایی فروش هر متر مربع فرش دستباف             ۳۰۱
۳-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل ارزش غایی مواد اولیه داخلی هر متر مربع فرش دستباف         ۳۰۳

عنوان                                                  صفحه
۴-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل ارزش غایی نهاده های قابل تجارت هر متر مربع فرش دستباف     ۳۰۵
۵-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل کشش ارزی DRC                         ۳۰۶
۶-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل کشش قیمتی DRC                         ۳۰۷
۷-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل کشش DRC نسبت به ارزش مواد اولیه داخلی             ۳۰۸
۸-۹-۳-۴- تجزیه و تحلیل کشش DRC نسبت به ارزش نهاده های قابل تجارت         ۳۰۹
۹-۹-۳-۴- ارزیابی عوامل مؤثر بر مزیت نسبی کشور در تولید فرش دستباف براساس مطالعات  میدانی تحقیق                                         ۳۱۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵- خلاصه نتایج تحقیق                                    ۳۳۱
۲-۵- ارائه سیاست های کاربردی                                 ۳۴۰
فهرست منابع                                         ۳۴۳
پیوست                                             ۳۴۵

تعداد صفحات

234

حجم فایل

8 مگابایت

فرمت فایل

Word قابل ویرایش