فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه‌ای بر شبکه‌های مخابراتی
۱-۱ تعریف شبکه‌های مخابراتی و بررسی یک شبکه تلفی ساده    ۲
۲-۱ مرکز تلفن    ۳
۳-۱ تقسیم‌بندی شبکه‌های تلفنی و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر    ۴
۴-۱ انواع ترانک    ۶
۵-۱ آنالیز یک مکالمه    ۷
فصل دوم
اساس سیستم‌های سوئیچینگ دیجیتال
۱-۲ تکنیک مالتی پلکسینگ    ۱۲
۲-۲ معرفی باس استاندارد    ۱۳
۳-۲ پروسه نمونه‌برداری    ۱۴
۴-۲ استفاده از تکنولوژی دیجیتال    ۱۵
۵-۲ روش‌های کنترل    ۱۷
۶-۲ ساختارشبکه سوییچ نرم افزاری    ۱۸
۱-۶-۲ شبکه دسترسی    ۱۹
۲-۶-۲ بخش سوئیچینگ    ۱۹
۳-۶-۲ شبکه ارتباطی    ۱۹
فصل سوم
اساس شبکه‌های مخابراتی
۱-۳ مقدمه    ۲۲
۲-۳ شبکه‌های مخابراتی (Telecommunication network)    ۲۳
۳-۳ مفهوم سوئیچ    ۲۳
۱-۳-۳ ضرورت احداث مراکز سوئیچ    ۲۴
۴-۳ دلایل ایجاد مراکزسوئیچ    ۲۴
۱-۴-۳ سوئیچ مداری    ۲۴
۲-۴-۳ سوئیچ پیامی    ۲۵
۳-۴-۳ سوئیچ بسته ای packet switching    ۲۵
۵-۳ ارتباط شبکه ها    ۲۵
۶-۳ کد شناسایی (Office code)    ۲۶
۱-۶-۳ مراکز خصوصی    ۲۷
۲-۶-۳ مراکز remote    ۲۸
۳-۶-۳ کارت مشترک Subscriber Line Unit    ۲۸
۷-۳ کارت مشترک دیجیتال    ۲۹
۱-۷-۳ دیاگرام کابل کشی تا مرکز    ۳۰
۸-۳ تجهیزات مراکز سوئیچ    ۳۰
۹-۳ نحوه ارتباط مشترک با سوئیچ    ۳۱
۱۰-۳ سیکل یک مکالمه داخل مرکز    ۳۲
۱۱-۳ شدت ترافیک (Telephone Traffic)    ۳۳
۱۲-۳ روند مکالمه بین مراکز    ۳۳
۱۳-۳ اعمال حفاظتی سوئیچ    ۳۴
۱۴-۳ فریم‌های ماژول ورگهای شبکه سوئیچ    ۳۵
۱۵-۳  SND    ۳۵
۱-۱۵-۳ طبقات ظرفیتی    ۳۶
۲-۱۵-۳ آرایش سخت افزاری SND    ۳۷
۱۶-۳ مالتی پلکسرشبکه سوئیچ (SNMUXA)    ۳۷
۱۷-۳ ماتریکس شبکه سوئیچ (SNMAT)    ۳۸
۱۸-۳ فریم SND    ۳۸
۱-۱۸-۳ M:MUXC: ماژول کنترل مالتی پلکسر    ۳۹
۲-۱۸-۳ M:OML920: ماژول سوئیچ مالتی پلکسرنوری برای دیتا با سرعت Mbps920    ۳۹
۳-۱۸-۳ M:OFC اتصال فیبرنوری    ۴۰
۴-۱۸-۳ M:LILE: ماژول واسط شبکه LTG نوع E    ۴۰
۵-۱۸-۳ M:MUXC ماژول کنترلی مالتی پلکسر    ۴۰
۶-۱۸-۳ OML920‌: M: ماژول سوئیچ مالتی پلکسرنوری برای دیتا با سرعت Mbps920    ۴۰
۱۹-۳ یونیت مشترکین: (subscriber line unit) = SLU    ۴۱
۲۰-۳ وظایف برد مشترکین    ۴۳
۲۱-۳ شلف سوئیچ    ۴۳
۱-۲۱-۳ FBI    ۴۵
۲-۲۱-۳ شلف ترانک    ۴۵
۳-۲۱-۳ DTI (دیجیتال ترانک)    ۴۶
۴-۲۱-۳ ASIG    ۴۶
۵-۲۱-۳ MFC    ۴۷
۶-۲۱-۳ انواع ASIG    ۴۷
۷-۲۱-۳ ODT – MDT    ۴۷
۲۲-۳ شلف کنترلی    ۴۷
۲۳-۳ نحوه برقراری ارتباط ساده تلفنی بین دومشترک    ۴۸
۲۴-۳ طرز ON نمودن Power شلفها    ۵۱
۱-۲۴-۳ PSM: 4K    ۵۱
۲-۲۴-۳ RLM    ۵۲

تعداد صفحات
حجم فایل

2 مگابایت

فرمت فایل

Word قابل ویرایش