پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی با موضوع تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی ماش

پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی با موضوع تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی ماش

3,900 تومان

 

 

فهرست مطالب
  عنوان                                                     صفحه
چکیده ۱
فصل اول : کلیات ۲
۱-۱- اهمیت و خواص حبوبات ۳
۱-۱-۱- تاریخچه پیدایش ماش ۵
۱-۱-۲- منشا و پراکندگی جغرافیایی ماش ۶
۱-۱-۳- خصوصیات مرفولوژیکی ماش ۷
۱-۱-۴- خصوصیات رشد ۸
۱-۱-۵- خصوصیات جوانه زنی ۹
۱-۱-۶- مشخصات اکولوژیکی زراعی ماش ۹
۱-۱-۶-۱- تامین آب ۱۱
۱-۱-۶-۲- نیاز کودی ۱۲
۱-۲- تناوب زراعی ۱۲
۱-۳- عملکرد ۱۳
۱-۴- آفات و امراض ۱۳
۵-۱- عملیات زراعی ۱۴
۱-۶- داشت ۱۴
۱-۷- برداشت ۱۵
۱-۸- اهمیت و ارزش غذایی ماش ۱۵
۱-۸-۱- مصرف درمانی ۱۷
فصل دوم : بررسی منابع ۱۸
۲-۱- تاثیر تراکم و آرایش کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی ماش ۱۹
فصل سوم : مواد و روش ها ۳۲
۳-۱- روش کار ۳۳
۳-۲- مشخصات خاک محل ۳۴
۳-۳- آماده سازی زمین و کاشت ۳۵

 

 

فهرست مطالب

  عنوان                                                      صفحه
۳-۴- عملیات داشت ۳۵
۳-۵- عملیات برداشت : ۳۶
۳-۶- یادداشت برداری ها و سنجش ها ۳۶
۳-۶-۱-  صفات مرفولوژیکی و فنولوژیکی ۳۶
۳-۶-۲-  اندازه‌گیری صفات فیزیولوژیکی ۳۶
فصل چهارم : نتایج و بحث ۳۸
۴-۱- ارتفاع بوته ۳۹
۴-۲- تعدادغلاف در بوته ۴۳
۴-۳- تعداد دانه در غلاف ۴۷
۴-۴- وزن پوسته غلاف ۵۲
۴-۵- وزن صد دانه ۵۵
۴-۶- عملکرد دانه ۵۸
۴-۷- عملکرد بیولوژیک ۶۴
۴-۸- شاخص برداشت ۶۹
۴-۹- شاخص سطح برگ ۷۳
۴-۱۰- درصد پروتئین ۷۷
۴-۱۱- سرعت رشد محصول ۸۰
۴-۱۲- سرعت جذب خالص ۸۵
۴-۱۳- سرعت رشد نسبی ۹۰
۴-۱۴- نسبت سطح برگ ۹۲
۴-۱۵- محاسبه ضرایب همبستگی ۹۴
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۱
فهرست منابع ۱۰۳
چکیده انگلیسی ۱۱۱
   

 

                                                      فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۳-۱- خصوصیات شیمیایی خاک مزرعه محل اجرای طرح ۳۴
جدول ۴-۱- تجزیه واریانس ارتفاع بوته ۳۹
جدول۴-۲-  تجزیه واریانس تعداد غلاف در بوته ۴۳
جدول۴-۳- تجزیه واریانس تعداد دانه در غلاف ۴۷
جدول۴-۴- تجزیه واریانس وزن پوسته غلاف ۵۲
جدول ۴-۵- تجزیه واریانس وزن صد دانه ۵۵
جدول ۴-۶-  تجزیه واریانس عملکرد دانه ۵۸
جدول ۴-۷- تجزیه واریانس عملکرد بیولوژیکی ۶۴
جدول ۴-۸-  تجزیه واریانس شاخص برداشت ۶۹
جدول ۴-۹-  تجزیه واریانس شاخص سطح برگ ۷۳
جدول۴-۱۰-  تجزیه واریانس درصد پروتئین ۷۷
جدول ۴-۱۱-  تجزیه واریانس سرعت رشد محصول ۸۰
جدول ۴-۱۲-  تجزیه واریانس سرعت جذب خالص ۸۵
جدول ۴-۱۳- ضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی ۹۵
جدول ۴-۱۴: مقایسه میانگین اثرات ساده آرایش کاشت و تراکم کاشت بر ارتفاع بوته ،تعداد غلاف در بوته ،تعداد دانه در غلاف،وزن پوسته،وزن صد دانه ۹۶
جدول ۴-۱۵: مقایسه میانگین اثرات ساده آرایش کاشت و تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت و درصد پروتئین

 

 

 

 

۹۶
 

 

 

 

                                            فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول ۴-۱۶: مقایسه میانگین اثرات ساده آرایش کاشت و تراکم های مختلف کاشت بر شاخص سطح برگ ،سرعت رشد محصول ،سرعت جذب خالص

جدول ۴-۱۷– مقایسه میانگین اثر متقابل آرایش ها و تراکم های مختلف کاشت بر ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن پوسته، وزن صد دانه             

جدول ۴-۱۸– مقایسه میانگین اثر متقابل آرایش کاشت و تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت و درصد پروتئین

جدول ۴-۱۹– مقایسه میانگین اثر متقابل آرایش کاشت و تراکم های مختلف کاشت بر شاخص سطح برگ ،سرعت رشد محصول ،سرعت جذب خالص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۹۷

 

۹۸

 

۹۹

 

۱۰۰

 

 

عنوان                                                      فهرست نمودارها صفحه
 نمودار ۳-۱-  نقشه اجرای طرح (یک تکرار) ۳۴
نمودار ۴-۱-تاثیر آرایش های کاشت بر ارتفاع بوته در ماش ۴۰
نمودار ۴-۲- تاثیر تراکم کاشت بر ارتفاع بوته در ماش ۴۰
نمودار ۴-۳- تاثیر متقابل آرایش کاشت و تراکم بوته بر ارتفاع بوته در ماش ۴۱
نمودار ۴-۴-تاثیر آرایش های کاشت بر تعداد غلاف در بوته در ماش ۴۴
نمودار ۴-۵- تاثیر تراکم کاشت بر تعداد غلاف در بوته در ماش ۴۴
نمودار ۴-۶- تاثیر متقابل آرایش کاشت و تراکم بوته بر تعداد غلاف در بوته در ماش ۴۶
نمودار ۴-۷-تاثیر آرایش های کاشت بر تعداد دانه در غلاف در ماش ۴۸
نمودار ۴-۸- تاثیر تراکم کاشت برتعداد  دانه در غلاف در ماش ۴۸
نمودار ۴-۹- تاثیر متقابل آرایش کاشت و تراکم بوته بر تعداد دانه در غلاف در ماش ۴۹
نمودار ۴-۱۰-تاثیر آرایش های کاشت بر وزن پوسته غلاف در ماش ۵۳
نمودار ۴-۱۱- تاثیر تراکم کاشت بر وزن پوسته غلاف در ماش ۵۳
نمودار۴-۱۲- تاثیر متقابل آرایش کاشت و تراکم بوته بر وزن پوسته غلاف در ماش ۵۴
نمودار ۴-۱۳-تاثیر آرایش های کاشت بر وزن صد دانه  در ماش ۵۵
نمودار ۴-۱۴- تاثیر تراکم کاشت بر وزن صد دانه  در ماش ۵۶
نمودار ۴-۱۵- تاثیر متقابل آرایش کاشت و تراکم بوته بر وزن صد دانه  در ماش ۵۶
نمودار ۴-۱۶-تاثیر آرایش های کاشت بر عملکرد دانه در ماش ۵۹
نمودار ۴-۱۷- تاثیر تراکم کاشت بر عملکرد دانه در ماش ۵۹
نمودار ۴-۱۸- تاثیر متقابل آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه در ماش ۶۰
نمودار ۴-۱۹- تاثیر آرایش های کاشت بر عملکرد بیولوژیک در ماش ۶۵
نمودار ۴-۲۰- تاثیر تراکم کاشت بر عملکرد بیولوژیک در ماش ۶۵
نمودار ۴-۲۱- تاثیر متقابل آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بیولوژیک در ماش ۶۶
نمودار ۴-۲۲- تاثیر آرایش های کاشت بر شاخص برداشت در ماش ۷۰
نمودار ۴-۲۳- تاثیر تراکم کاشت بر شاخص برداشت در ماش ۷۰
نمودار۴_۲۴_ تاثیر متقابل آرایش کاشت و تراکم بوته بر شاخص برداشت در ماش ۷۰

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار ۴-۲۵-تاثیر آرایش های کاشت بر شاخص سطح برگ در ماش ۷۴
نمودار ۴-۲۶- تاثیر تراکم کاشت برشاخص سطح برگ در ماش ۷۴
نمودار ۴-۲۷- تاثیر متقابل آرایش کاشت و تراکم بوته برشاخص سطح برگ در ماش ۷۵
نمودار ۴-۲۸- تاثیر آرایش های کاشت بر درصد پروتئین دانه در ماش ۷۷
نمودار ۴-۲۹-تاثیر تراکم کاشت بر درصد پروتئین دانه در ماش ۷۸
نمودار ۴-۳۰- تاثیر متقابل آرایش کاشت و تراکم بوته درصد پروتئین دانه در ماش ۷۸
نمودار ۴-۳۱- تاثیر آرایش های کاشت بر سرعت رشد محصول در ماش ۸۱
نمودار ۴-۳۲- تاثیر تراکم کاشت بر سرعت رشد محصول در ماش ۸۲
نمودار ۴-۳۳- تاثیر متقابل آرایش کاشت و تراکم بوته بر سرعت رشد محصول در ماش ۸۳
نمودار ۴-۳۴- تاثیر آرایش های کاشت برسرعت جذب خالص در ماش ۸۶
نمودار ۴-۳۵- تاثیر تراکم کاشت بر سرعت جذب خالص در ماش ۸۷
نمودار ۴-۳۶- تاثیر متقابل آرایش کاشت و تراکم بوته بر سرعت جذب خالص در ماش ۸۸
نمودار ۴-۳۷ : تغییرات سرعت رشد نسبی در آرایش های مختلف کاشت ۹۰
نمودار ۴-۳۸ :تغییرات سرعت رشد نسبی در تراکم های مختلف کاشت ۹۱
نمودار ۴-۳۹ : تغییرات نسبت سطح برگ در آرایش های مختلف کاشت ۹۲
نمودار ۴-۴۰ : تغییرات نسبت سطح برگ در آرایش های مختلف کاشت ۹۳

 

 


چکیده :

 جهت دستیابی به الگوی کاشت و تراکم مناسب ماش در منطقه ورامین پژوهشی در مزرعه ای واقع در روستای سعید آباد ورامین به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۴ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ اجرا شد. تیمار های آزمایش شامل۴ سطح آرایش کاشت (کاشت یک ردیف روی پشته‌های ۵۰ سانتی‌متری، کاشت دو ردیف در روی پشته‌های۵۰ سانتی‌متری، کاشت یک ردیف روی پشته های ۶۰ سانتی‌متری، کاشت دو ردیف روی پشته‌های ۶۰ سانتی‌متری) در کرت های اصلی و ۴ سطح تراکم (تراکم ۱۶۶۶۶۶ بوته در هکتار، تراکم ۲۰۰۰۰۰ بوته در هکتار، تراکم ۳۳۳۳۳۳ بوته در هکتار و تراکم ۴۰۰۰۰۰ بوته در هکتار) در کرت های فرعی بود. رقم مورد استفاده در این پژوهش، رقم اصلاح شده پرتو بود. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد دانه از تیمار آرایش کاشت چهارم و تراکم سوم با ۳۰۷۵ کیلوگرم در هکتار به دست آمد که نسبت به تیمار آرایش کاشت سوم و تراکم اول با میانگین ۱۲۹۱ کیلوگرم در هکتار، ۵۸ درصد برتری نشان داد . بالاترین تعداد غلاف در بوته و دانه در غلاف و شاخص برداشت از تیمار آرایش کاشت سوم و تراکم اول به ترتیب با ۰۳/۳۲ عدد و ۵/۱۰عدد و ۴۲/۳۰ درصد به دست آمد. شاخص سطح برگ با ۸۴/۲ از تیمار آرایش کاشت دوم و تراکم چهارم  بالاترین میزان و تیمار آرایش کاشت سوم و تراکم کاشت اول با ۴۵/۱ کمترین میزان را به خود تخصیص دادند. سرعت رشد محصول نیز تحت تاثیر هر دو عامل آزمایش قرار گرفت. بیشترین میزان از تیمار آرایش کاشت دوم و تراکم چهارم با ۳۲/۱۲ گرم بر متر مربع در روز در آغاز دانه دهی حاصل شد. بالاترین میزان سرعت جذب خالص از تیمار آرایش کاشت سوم و تراکم اول با ۱۷/۱ گرم بر متر مربع در روز در آغاز دانه دهی به دست آمد و کمترین مقدار نیز از تیمار آرایش کاشت دوم و تراکم دوم با ۳۱/۴ گرم بر متر مربع در روز در آغاز دانه دهی حاصل شد. در نهایت می توان بیان نمود که استفاده از آرایش کاشت دو ردیف بر روی پشته های ۶۰ سانتی متری و تراکم ۳/۳۳ بوته در متر مربع برای دستیابی به حداکثر محصول ماش در منطقه، مناسب می باشد.

 

واژگان کلیدی : ماش، آرایش کاشت، تراکم بوته، عملکرد و اجزای آن، شاخص های رشد.

تعداد صفحات

120

حجم فایل

770 کیلوبایت

فرمت فایل

Word قابل ویرایش +‌تمامی تحقیقات و پیوست ها