پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با موضوع نظریه صدق منطق دانان مسلمان

چکیده
درباره تئوری صدق در میان فیلسوفان و منطق دانان جهان شش نظریه وجود دارد رایج ترین و قدیمی ترین آنها نظریه مطابقت است که سابقه آن به یونان و ارسطو می‌رسد هر چند در آثار ارسطو به طور مستقل به این بحث پرداخته نشده است. فلاسفه اسلامی به طور قطع و بدون تردید به این نظریه معتقدند و همچنین بسیاری از فیلسوفان مغرب زمین در تعریف صدق قضایا به نظریه مطابقت قائلند.
اساس نظریه مطابقت این است صدق قضیه عبارت از مطابقت آن با واقع و نفس الامر و این مسأله مبتنی بر دو اصل است اول اینکه واقعیتی هست و دوم اینکه ذهن ما قادر به کشف واقعیت می‌باشد.
فیلسوفان غربی در مورد صدق به تئورهای دیگر معتقدند که این تئوری‌ها عبارتند : ۱- تئوری هماهنگی : این نظریه به فلاسفه عقل گرا نسبت داده شده و آنها معتقدند که صدق یک گزاره تنها به معنای سازگاری آن با نظامی از قضایای دیگر عقلی است. و برخی از پوزیتویست‌ها از این تئوری دفاع کرده‌اند و برخی از اینها معتقد بودند که قضایای حسی و تجربی صدقشان از راه مطابقت معلوم می‌شود و قضایای که تجربی و حسی نیستند صدقشان بوسیله سازگاری آنها با گزاره‌های آزموده شده بدست می‌آید و بعضی از پوزیتویست‌ها معتقدند تنها راه آزمون صدق قضایا ارتباط درونی میان خود باورها است.
۲- تئوری عمل گرایانه : پیرس و جیمز و دیوئی از طرفداران این تئوری هستند و آنها در معناداری معتقدند که معنای یک لفظ عبارت از پیامد عملی یا تجربی آن.
۳- تئوری زیادتی صدق : طرفداران این نظریه معتقدند که محمول صادق و کاذب زاید است و می‌توان آنها را حذف کرد و هیچ تأثیری در جمله ندارند.
۴- نظریه غیر توصیفی صدق : معتقدان به این تئوری می‌گویند که صدق و کذب کلمات توصیفی نیستند بلکه کلمات انجازی و تأییدی و انشایی هستند.
۵- نظریه سمانتیکی صدق تارسکی : تارسکی ضمن قبول نظریه صدق ارسطویی با ارائه نظریه زبان و فرا زبان به بازسازی این تئوری پرداخته تا از شبهات و پارادوکس‌های که در زبان پیش می‌آیند جلوگیری کند و از نظر وی صدق و کذب عناصر فرا زبانی هستند در حالیکه راست و دروغ عناصر زبانی هستند.

فهرست مطالب
عنوان                                             صفحه
فصل اول : مقدمه و پیشینه تاریخی
بخش اول : مقدمه و کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی
۱-۱-    مقدمه     ۳
۱-۲-    تعریف مسأله     ۳
۱-۳-    سوالهای اصلی تحقیق     ۴
۱-۴-    فرضیه‌های تحقیق     ۴
۱-۵-    هدف‌های تحقیق     ۴
۱-۶-    روش تحقیق     ۴
۱-۷-    سابقه تحقیق     ۵
۱-۸-    معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی     ۵
۱-۹-    تمایز حق و صدق     ۶
۱-۹-۱- رای مشهور حکمای اسلامی     ۶
۱-۹-۲- نظریه برخی از فیلسوفان غربی     ۷
۱-۹-۳- نظریه شهید مطهری     ۸
بخش دوم : پیشینه تاریخی نظریه مطابقت صدق
۲-۱- سابقه نظریه مطابقت در یونان     ۱۰
۲-۱-۱- مطابقت از نظر افلاطون     ۱۰
۲-۱-۲- نظریه مطابقت از دیدگاه ارسطو     ۱۲
۲-۱-۳- نظریه مطابقت از نظر فارابی     ۱۴
۲-۱-۴- نظریه مطابقت از دیدگاه ابن سینا     ۱۵
۲-۱-۵- نظریه مطابقت از دیدگاه سهروردی     ۱۶
بخش سوم : آیا نظریه مطابقت تعریف صدق است یا ملاک آن
۳-۱- تمایز تعریف صدق و ملاک صدق     ۱۹
۳-۲- دیدگاه برخی از فلاسفه اسلامی     ۲۰
۳-۳- دیدگاه برخی از فلاسفه غربی     ۲۱
۳-۴- نقد و بررسی     ۲۱
فصل دوم : تئوری صدق از نظر منطق دانان غربی
بخش اول : نظریه مطابقت
۱-۱-    توضیح نظریه مطابقت     ۲۵
۱-۱-۱-    نظریه مطابقت در نظر منطق دانان جدید غرب     ۲۵
۱-۱-۲-    مطابقت و اتمیسم منطقی     ۲۵
۱-۱-۳-    اشکالات نظریه مطابقت     ۲۹
بخش دوم : تئوری هماهنگی
۲-۱- تئوری هماهنگی یا سازگاری     ۳۵
۲-۲- اصل ارتباط درونی     ۳۶
۲-۳- درجات صدق     ۳۷
۲-۴- ایرادات نظریه هماهنگی     ۳۸
بخش سوم : تئوری عمل گرایانه
۳-۱- تئوری عمل گرایانه     ۳۷
۳-۲- نظریه شیلر     ۴۴
۳-۳- نقد و بررسی این نظریه     ۴۵
بخش چهارم : تئوری زیادتی صدق
۴-۱- تئوری زیادتی صدق     ۴۹
۴-۲- اشکالات نظریه زیادتی صدق     ۵۰
بخش پنجم : نظریه غیر توصیفی صدق     ۵۳
۵-۱- نظریه غیر توصیفی صدق     ۵۳
۵-۲- اشکالات نظریه غیر توصیفی صدق     ۵۶
بخش ششم : نظریه سمانتیکی صدق تارسکی
۶-۱- تبیین نظریه سمانتیکی تارسکی     ۵۶
۶-۱-۱- مفهوم صدق به عنوان موضوع نظریه معنا شناختی تارسکی     ۵۸
۶-۱-۲- تعریف صدق در نظریه معناشناسی تارسکی     ۶۳
فصل سوم : نظریه مطابقت صدق از نظر فیلسوفان و منطق دانان مسلمان
بخش اول : آیا مطابقت مربوط به علوم حضوری است یا حصولی
۱-۱-    تعریف علم حضوری وحصولی     ۷۹
۱-۲-    رابطه مطابقت با علم حضوری و حصولی     ۸۱
۱-۳-    راهیابی خطا در علم حضوری     ۸۳
بخش دوم : نظریه مطابقت به عنوان روش صدق در تصورات یا تصدیقات     ۸۵
بخش سوم : رابطه خبر با صدق و کذب
۳-۱- تحلیلی که صدق و کذب پذیری را تعریف قضیه می‌داند     ۹۱
۳-۲- تحلیلی که صدق و کذب پذیری را ملاک تمایز قضیه می‌داند     ۹۲
۳-۳- اشکال پارادکس دروغگو بر هر دو تحلیل     ۹۴
بخش چهارم : مناط صدق و کذب قضایا
۴-۱- بررسی اجمالی اختلاف حکما در تقسیم قضایا     ۹۷
۴-۲- صدق و کذب در انواع قضایا     ۱۰۱
۴-۲-۱- قضایای خارجیه     ۱۰۱
۴-۲-۲- قضایای ذهنیه     ۱۰۱
۴-۲-۳- قضایای حقیقیه     ۱۰۶
بخش پنجم : معانی نفس الامر     ۱۰۵
۵-۱- نفس الامر به معنای عالم امر و عقول مجرده     ۱۰۶
۵-۲- نفس الامر به معنی فی نفسه     ۱۰۸
۵-۳- نفس الامر به معنای عالم ثبوت اشیاء     ۱۰۹
۵-۴- نقد و بررسی معانی ذکر شده از نفس الامر     ۱۱۰
بخش ششم : مطابقت در مباحث وجود ذهنی
۶-۱- مطابقت در مباحث وجود ذهنی     ۱۱۳
۶-۱-۱- اهمیت بحث وجود ذهنی     ۱۱۳
۶-۱-۲- تاریخچه وجود ذهنی     ۱۱۳
۶-۱-۳- تبیین نظریه وجود ذهنی     ۱۱۴
۶-۱-۴- آیا انحفاظ ماهیت از لوازم نظریه مطابقت است یا از مبنای آن     ۱۱۸
بخش هفتم : نظریه مطابقت از دیدگاه برخی از فیلسوفان مسلمان
۷-۱- نظریه ملاصدرا درباره مطابقت     ۱۲۳
۷-۲- حکیم سبزواری     ۱۲۵
۷-۳- علامه طباطبایی     ۱۲۶
۷-۴- شهید مطهری     ۱۳۸
۷-۵- استاد مصباح یزدی     ۱۴۴
۷-۶- جمع بندی و نتیجه گیری     ۱۴۸

تعداد صفحات

160

حجم فایل

336 کیلوبایت

فرمت فایل

Word قابل ویرایش +‌تمامی تحقیقات و پیوست ها