پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری مالی با موضوع تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری

چکیده
از بین روشهای مختلفی که تاکنون برای هدایت و ارزیابی عملکرد سازمانها مطرح شده اند، مدل کارت امتیازی متوازن ، تنها روشی است که بصورت پیوسته سازمان را از پائین ترین تا بالاترین سطح آن به صورت یکپارچه، کارا و اثربخش به سمت اهداف آن سوق می دهد. این مدل مبتنی بر اهداف و استراتژیهای سازمان بوده، جامع نگر است و از تمام زوایا به سازمان نگاه می کند و از این طریق همگرایی کل بدنه سازمان را در راستای اهداف آن فراهم می آورد. و توانسته است ضعف سیستمهای ارزیابی عملکرد فعلی در شرکتها که متکی بر شاخصهای مالی وعمداً مبتنی بر کاهش بهای تمام شده ناشی از صرفه های مقیاس و تولید انبوه است، رفع کند.
در این تحقیق به بررسی تاثیر استفاده ازمعیارهای کارت امتیازی متوازن بر ارزیابی عملکرد مالی صنعت آب و فاضلاب شهری پرداخته شده است.داده های این تحقیق از۳۵ شرکت جامعه آماری در بک دوره زمانی چهار ساله از سال ۸۶ تا ۸۹ استخراج شده است. با توجه به اینکه متغیرهای مستقل مربوط به کارت امتیازی متوازن دارای چهار معیار و متغیرهای وابسته مربوط به ارزیابی عملکرد دارای سه متغیرمی باشد ، مدلهای رگرسیون در سه دسته زیر بررسی گردیده است.
۱) مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش (ارزیابی عملکرد)
۲) مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ گردش داراییها (ارزیابی عملکرد)
۳) مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده ارزش ویژه (ارزیابی عملکرد)
جهت آزمون فرضیه های تحقیق در گام نخست به بررسی شرایط موجود با وجود تمامی متغیرهای مستقل به تعداد ۱۳۲ متغیر با استفاده از رگرسیون خطی به روش همزمان استفاده شده است. از آنجایی که فرضیه معنا دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل و عدم هم خطی (ناهمبسته بودن) بین متغیرهای مستقل در روش همزمان رد گردیده است . لذا جهت رفع این مشکل از روش گام به گام جهت ورود متغیرهای ورودی به رگرسیون انتخاب گردیده است که سبب گردید تمامی فرضیه های تحقیق با ارایه مدل جدید مورد تایید قرار بگیرند.
این تحقیق نشان می دهد که بین معیارهای ارزیابی متوازن و عملکرد شرکتها رابطه مستقیمی وجود دارد ودر نتیجه بهبود معیارهای ارزیابی متوازن باعث بهبود عملکرد شرکت می شود.با توجه به مقادیرپایین تر ضریب تعیین فرضیه های ۴ ، ۷ و ۱۲ نسبت به دیگر فرضیه های تحقیق ، می توان نتیجه گرفت که رابطه خطی بین معیارهای مشتری کارت امتیازی متوازن وشاخصهای ارزیابی عملکرد ،ضعیف می باشد.از ضرایب تعیین فرضیه های ۱ ، ۶ و۱۱  می توان نتیجه گرفت رابطه خطی قوی بین معیارهای مالی ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد وجود دارد. ونهایتا با توجه ضرایب تعیین فرضیه های ۱۱ تا ۱۴ می توان گفت رابطه خطی  ضعیف تری بین تک تک معیارهای ارزیابی متوازن (مالی، مشتری ، فرایند داخلی و رشد و نو آوری) با نرخ بازده ارزش ویژه نسبت به دو متغیر دیگر وابسته ارزیابی عملکرد (نرخ بازده فروش و نرخ گردش داراییها) وجود دارد.
استفاده از روش امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد مالی از طریق توازن بین دیدگاههای مالی ، مشتریان ، فرایند داخلی و رشد ویادگیری به درک بسیاری از روابط دوسویه از سوی مدیران کمک می نماید و می تواند به عنوان یک راهنما و سیستم کنترلی در رسیدن به اهداف کمک کند. دیدگاههای مدیران و کارکنان را بهم نزدیک کرده و تصویری یکسان از اهداف و خط مشی مرتبط با آنرا ارایه می دهد و از طریق ایجاد زنجیره عطف ، شرکت را در ارزیابی وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی یاری می رساند.

فهرست مطالب     صفحه
فصل ۱ : کلیات    ۱
۱-۱)مقدمه    ۲
۱-۲)بیان مساله    ۳
۱-۳)اهمیت و ضرورت پژوهش    ۶
۱-۴)اهداف تحقیق    ۹
۱-۵)سوالات تحقیق    ۱۰
۱-۶)فرضیه های تحقیق    ۱۰
۱-۷)روش شناسی تحقیق    ۱۱
۱-۷-۱)جامعه آماری    ۱۱
۱-۷-۲)روشهای گردآوری اطلاعات:    ۱۱
۱-۷-۳) قلمرو تحقیق(زمانی و مکانی)    ۱۱
۱-۸)نگاهی اجمالی به پیشینه تحقیقات داخلی وخارجی    ۱۲
۱-۹)مراحل و گام های اصلی تحقیق :    ۱۲
۱-۱۰)واژهای کلیدی    ۱۳
فصل۲ : ادبیات موضوع    ۱۸
۲-۱)مقدمه    ۱۹
۲-۲)ویژگیهای‌ هدفهای‌ مطلوب‌    ۱۹
۲-۳)ارزیابی عملکرد     ۲۰
۲-۴)اهداف ارزیابی عملکرد    ۲۲
۲-۵)اصول اندازه گیری عملکرد:    ۲۳
۲-۶)مراحل اجرای سیستم اندازه گیری    ۲۴
۲-۷)ﻣﺪل ﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد     ۲۵
۲-۸)استفاده از سیستم های اندازه گیری عملکرد استراتژیک (SPMS) در صنعت آب و فاضلاب شهری     ۲۶
۲-۹)مشکلات اساسی نظامهای ارزیابی وکنترل مدیریتی در شرکتهای آب و فاضلاب :     ۲۷
۲-۱۰)لزوم طراحی و استقرار نظام یکپارچه کنترل مدیریت در شرکتهای آب و فاضلاب :    ۲۸
۲-۱۱)طراحی و استقرار نظام یکپارچه کنترل مدیریت در شرکتهای آب و فاضلاب :    ۲۸
۲-۱۲)اقدامات انجام شده جهت استقرار نظام کنترل :     ۳۰
۲-۱۲-۱)استقرار نظام جامع حسابداری متحدالشکل در سطح کلیه شرکتها « تهیه اطلاعات یکسان در سطح صنعت » .    ۳۰
۲-۱۲-۲)طراحی الگوی گزارشگری متحدالشکل صورتهای مالی بر اساس حسابهای نظام جامع مالی و استانداردهای حسابداری :    ۳۱
۲-۱۲-۳)استقرار نظام جامع بودجه ریزی و الگوی گزارشگری صورتهای مالی بودجه ای به منظورتهیه برنامه عمل هر شرکت وتعیین استراتژیهای صنعت و همچنین تهیه استانداردهای بودجه ای .    ۳۲
۲-۱۲-۴)تهیه وانتشار برنامه عمل بر اساس الگوی صورتهای مالی بودجه ای .     ۳۴
۲-۱۲-۵)ارزیابی شرکتها با توجه به تهیه سند ابجد« الف – ب – ج – د » .     ۳۴
۲-۱۳)استفاده ازکارت امتیازی متوازن جهت هماهنگی،کنترل و ارزیابی متوازن مستمردر صنعت آب و فاضلاب شهری    ۳۶
۲-۱۴)کارت امتیازی متوازن :ابزار برنامه ریزی، هماهنگی و کنترل     ۳۷
۲-۱۴-۱)کارت امتیازی متوازن و سیر تکامل آن    ۳۹
۲-۱۴-۲)نسل اول کارت امتیازی متوازن     ۴۰
۲-۱۴-۳)تجربیات عملی در نسل اول کارت امتیازی متوازن    ۴۱
۲-۱۴-۴)نسل دوم کارت امتیازی متوازن    ۴۱
۲-۱۴-۵)تجربیات عملی در کارت امتیازی متوازن نسل دوم    ۴۳
۲-۱۴-۶)نسل سوم کارت امتیازی متوازن    ۴۳
۲-۱۴-۷)تجربیات عملی در کارت های امتیازی متوازن نسل سوم    ۴۴
۲-۱۴-۸)ساختار کارت امتیازی متوازن    ۴۵
۲-۱۵)نقشه‌ استراتژی عمومی     ۵۱
۲-۱۵-۱)وجه‌ مالی:    ۵۳
۲-۱۵-۲)وجه مشتری و بازار:    ۵۴
۲-۱۵-۳)وجه فرایندهای داخلی:    ۵۶
۲-۱۵-۴)وجه رشد و یادگیری:    ۵۸
۲-۱۶)مزایای بکارگیری روش کارت امتیازی متوازن    ۵۸
۲-۱۷)پیشینه تحقیقات انجام شده داخلی:    ۵۹
۲-۱۸)پیشینه تحقیقات انجام شده خارجی:    ۶۲
۲-۱۹)خلاصه فصل    ۶۴
فصل۳ : روش شناسی تحقیق    ۶۵
۳-۱)مقدمه    ۶۶
۳-۲)روش تحقیق    ۶۶
۳-۳)سوالات تحقیق    ۶۷
۳-۴)جامعه آماری    ۶۷
۳-۵)ابزار جمع آوری اطلاعات    ۶۸
۳-۶)ابزار جمع آوری اطلاعات ثانویه     ۶۸
۳-۶-۱)روش کتابخانه ای :    ۶۸
۳-۶-۲)مراجعه به اسناد و مدارک شرکتی    ۶۸
۳-۷)قلمرو تحقیق(موضوعی ،زمانی و مکانی)    ۶۸
۳-۸)داده های مورد نیاز ،متغیرهای تحقیق و روش محاسبه آنها    ۶۹
۳-۹)طرح آزمون آماری فرضیه های تحقیق    ۸۶
۳-۱۰)خلاصه فصل    ۸۸
فصل۴ : تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ ها     ۸۹
۴-۱)مقدمه    ۹۰
۴-۲)آمار توصیفی داده ها و متغیرهای تحقیق    ۹۰
۴-۲-۱) توزیع فراوانی جامعه آماری بر اساس تعداد شرکتها در سالهای مختلف    ۹۰
۴-۲-۲)توزیع فراوانی شرکتهای آب و فاضلاب شهری از نظر استانی یا شهری     ۹۱
۴-۲-۳) توزیع فراوانی متغیرها بر براساس نوع متغیر و معیارها     ۹۲
۴-۲-۴) تعداد داده های جامعه آماری     ۹۲
۴-۲-۴) تعداد متغیرهای مستقل مورد استفاده  در فرضیه ها    ۹۵
۴- ۳) استنباط آماری فرضیه‌های تحقیق    ۹۶
۴-۳-۲)آزمون خود همبستکی بین متغیرها    ۹۷
۴-۳-۲)آزمون نرمال بودن داده ها    ۹۹
۴-۳-۳)آزمون معنا دار بودن رگرسیون به روش همزمان ( (Enter    ۱۰۴
۴-۳-۳-۱) مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد(نرخ بازده فروش)    ۱۰۵
۴-۳-۳-۲) مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد(نرخ گردش داراییها)    ۱۲۶
۴-۳-۳-۳) مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد(نرخ بازده ارزش ویژه)    ۱۴۷
۴-۳-۴) بررسی صحت و اصالت مدل رگرسیون     ۱۷۰
۴-۳-۴-۱)بررسی نرمال بودن    ۱۷۰
۴-۳-۴-۲)بررسی فرض ثابت بودن واریانس    ۱۷۰
۴-۳-۴-۳)بررسی فرض ناهمبسته بودن باقی مانده ها    ۱۷۱
۴-۳-۴-۴) بررسی فرض استقلال یا عدم وجود هم خطی بین متغیرهای پیشگو    ۱۷۱
۴-۴) ارایه مدل رگرسیونی بر اساس روش گام به گام(Step Wise)    ۱۷۲
۴-۴-۱)آزمون معنا دار بودن رگرسیون به روش گام به گام(ُStepWise)    ۱۷۳
۴-۴-۱-۱) مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش    ۱۷۳
۴-۴-۱-۲) مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد(نرخ گردش داراییها)    ۱۸۸
۴-۴-۱-۳) مدل رگرسیون معیارهای ارزیابی متوازن و ارزیابی عملکرد(نرخ بازده ارزش ویژه)    ۲۰۵
۴-۵) نتیجه آزمون فرضیه ها     ۲۲۱
فصل ۵ : نتیجه گیری و پیشنهادات    ۲۲۲
۵-۱ )مقدمه    ۲۲۳
۵-۲) یافته های تحقیق  و تجزیه وتحلیل آنها برای هر فرضیه    ۲۲۳
۵-۲-۱) فرضیه ۱    ۲۲۳
۵-۲-۲) فرضیه ۲    ۲۲۴
۵-۲-۳) فرضیه۳    ۲۲۴
۵-۲-۴) فرضیه ۴    ۲۲۵
۵-۲-۵) فرضیه ۵    ۲۲۵
۵-۲-۶) فرضیه ۶    ۲۲۶
۵-۲-۷) فرضیه ۷    ۲۲۶
۵-۲-۸) فرضیه ۸    ۲۲۷
۵-۲-۹) فرضیه۹    ۲۲۷
۵-۲-۱۰) فرضیه۱۰    ۲۲۸
۵-۲-۱۱) فرضیه ۱۱    ۲۲۹
۵-۲-۱۲) فرضیه ۱۲    ۲۲۹
۵-۲-۱۳) فرضیه۱۳    ۲۳۰
۵-۲-۱۴) فرضیه ۱۴    ۲۳۰
۵-۲-۱۵) فرضیه ۱۵    ۲۳۱
۵-۳) یافته های مشترک  فرضیه های تحقیق و تجزیه وتحلیل آنها    ۲۳۱
۵-۴) ضعفها و نکات مهم در استفاده از مدلهای ارزیابی عملکرد مرتبط با فرضیه ها    ۲۳۴
۵-۴) محدویتهای تحقیق    ۲۳۵
۵-۵) پیشنهادات برای تحقیقات آتی    ۲۳۵
فهرست منابع:    ۲۳۶
الف) منابع فارسی    ۲۳۶
ب) منابع انگلیسی    ۲۳۶
پیوست‌ها    ۲۳۸
الف) داده‌های تحقیق    ۲۴۳
چکیده به زبان انگلیسی (مطابق چکیده فارسی)    ۲۵۵

فهرست جداول    صفحه
جدول۳-۱ متغیرهای متغیرهای مستقل مالی که از F1 تا F41 نام گذاری شده اند     ۷۰
جدول۳-۲ متغیرهای مستقل مشترکین که از C1 تا C35 نام گذاری شده اند    ۷۴
جدول۳-۳ متغیرهای مستقل فرایندهای داخلی که از I1 تا I34 نام گذاری شده اند    ۷۸
جدول۳-۴ متغیرهای مستقل رشد و یادگیری که از L1 تا L22 نام گذاری شده اند     ۸۲
جدول۳-۵ متغیرهای وابسته ارزیابی عملکرد که از Y1 تا Y3 به نامهای نرخ بازده فروش، نرخ گردش داراییها ونرخ بازد    ه ارزش ویژه نام گذاری شده اند.     ۸۵
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی تعداد شرکتها در سالهای مختلف     ۹۰
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی شرکتهای آب و فاضلاب شهری از نظر استانی یا شهری(مراکز خود گردان)    ۹۱
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی متغیرها  براساس نوع متغیر و معیارهای مرتبط     ۹۲
جدول ۴-۴ تعداد فراوانی های جامعه اماری براساس متغیر و معیار     ۹۳
جدول۴-۵ تعداد داده مفقود مربوط به جامعه آماری براساس متغیر و معیار     ۹۳
جدول ۴-۶- توزیع فراوانی تعداد داده موجود جامعه آماری     ۹۴
جدول ۴-۷- درصد توزیع فراوانی تعداد داده موجود جامعه آماری    ۹۴
جدول ۴-۸ تعداد متغیرهای مستقل مورد استفاده در فرضیه ها     ۹۵
جدول ۴-۹ آزمون دوربین واتسون مربوط به خود همبستگی متغیرها     ۹۸
جدول ۴-۱۰ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت سنجش نرمال بودن داده های باقیمانده به روش همزمان    ۱۰۰
جدول ۴-۱۱ نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت سنجش نرمال بودن داده های باقیمانده های استاندارد رگرسیون به روش همزمان    ۱۰۱
جدول ۴-۱۲ نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف جهت سنجش نرمال بودن داده های باقیمانده به روش گام به گام    ۱۰۲
جدول ۴-۱۳ نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف جهت سنجش نرمال بودن داده های باقیمانده های استاندارد رگرسیون به روش گام به گام     ۱۰۳
جدول ۴-۱۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش     ۱۰۵
جدول ۴-۱۵ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد     ۱۰۵
جدول ۴-۱۶ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون    ۱۰۶
جدول ۴- ۱۷ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل و نرخ بازده فروش     ۱۰۹
درجدول ۴-۱۸ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد    ۱۰۹
جدول ۴-۱۹ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     ۱۱۰
جدول ۴-۲۰ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش     ۱۱۳
جدول ۴-۲۱ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد    ۱۱۳
جدول ۴-۲۲ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     ۱۱۳
جدول ۴-۲۳ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش    ۱۱۶
جدول ۴-۲۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد     ۱۱۷
جدول ۴-۲۵ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     ۱۱۷
جدول ۴-۲۶ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش     ۱۲۰
درجدول ۴-۲۷ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد     ۱۲۰
جدول ۴-۲۸ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون    ۱۲۱
جدول ۴-۲۹ نتایج آزمون آنالیز واریانس را نشان می دهد    ۱۲۶
درجدول ۴-۳۰ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین  و خطای استاندارد برآورد     ۱۲۷
جدول ۴-۳۱ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     ۱۲۷
جدول ۴-۳۲ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ گردش داراییها     ۱۳۱
جدول ۴-۳۳ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد    ۱۳۱
جدول ۴-۳۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون را به همراه نتایج     ۱۳۱
جدول ۴-۳۵ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل و نرخ گردش داراییها     ۱۳۴
جدول ۴-۳۶ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ، و خطای استاندارد     ۱۳۴
جدول ۴-۳۷ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     ۱۳۵
جدول ۴-۳۸ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ گردش داراییها     ۱۳۸
جدول ۴-۳۹ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد     ۱۳۸
جدول ۴-۴۰ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     ۱۳۸
جدول ۴-۴۱ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ گردش داراییها     ۱۴۱
جدول ۴-۴۲ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد     ۱۴۱
جدول ۴-۴۳ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     ۱۴۲
جدول ۴-۴۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل و نرخ بازده ارزش ویژه     ۱۴۷
درجدول ۴-۴۵ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ، و خطای استاندارد     ۱۴۸
جدول ۴-۴۶ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     ۱۴۸
جدول ۴-۴۷ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده ارزش ویژه     ۱۵۲
جدول ۴-۴۸ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد     ۱۵۲
جدول ۴-۴۹ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون    ۱۵۲
جدول ۴-۵۰ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده ارزش ویژه     ۱۵۶
جدول ۴-۵۱ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد    ۱۵۶
جدول ۴-۵۲ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون    ۱۵۶
جدول ۴-۵۳ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده ارزش ویژه     ۱۶۰
جدول ۴-۵۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد     ۱۶۰
جدول ۴-۵۵ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     ۱۶۰
جدول ۴-۵۶ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده ارزش ویژه     ۱۶۳
جدول ۴-۵۷ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد     ۱۶۳
جدول ۴-۵۸ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     ۱۶۴
جدول ۴-۵۹ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل و نرخ بازده فروش     ۱۷۳
جدول ۴-۶۰ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد     ۱۷۳
جدول ۴-۶۱ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     ۱۷۴
جدول ۴- ۶۲ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش     ۱۷۶
جدول ۴-۶۳ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد     ۱۷۶
جدول ۴-۶۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     ۱۷۷
جدول ۴-۶۵ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل و نرخ بازده فروش     ۱۷۹
جدول ۴-۶۶ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد     ۱۷۹
جدول ۴-۶۷ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     ۱۸۰
جدول ۴-۶۸ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل و نرخ بازده فروش     ۱۸۲
جدول ۴-۶۹ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد     ۱۸۲
جدول ۴-۷۰ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     ۱۸۳
جدول ۴-۷۱ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده فروش     ۱۸۵
جدول ۴-۷۲ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد     ۱۸۵
جدول ۴-۷۳ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     ۱۸۶
جدول ۴-۷۴ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ گردش داراییها     ۱۸۹
درجدول ۴-۷۵ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین  و خطای استاندارد برآورد    ۱۸۹
جدول ۴-۷۶ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     ۱۹۰
جدول ۴-۷۷ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل و نرخ گردش داراییها     ۱۹۲
جدول ۴-۷۸ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد     ۱۹۲
جدول ۴-۷۹ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     ۱۹۳
جدول ۴-۸۰ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل و نرخ گردش داراییها     ۱۹۵
جدول ۴-۸۱ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد     ۱۹۵
جدول ۴-۸۲ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     ۱۹۶
جدول ۴-۸۳ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل و نرخ گردش داراییها     ۱۹۸
درجدول ۴-۸۴ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد     ۱۹۸
جدول ۴-۸۵ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون    ۱۹۹
جدول ۴-۸۶ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ گردش داراییها     ۲۰۱
جدول ۴-۸۷ نتایج ضرایب همبستگی ، ضریب تعیین ، ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد    ۲۰۱
جدول ۴-۸۸ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     ۲۰۳
جدول ۴-۸۹ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده ارزش ویژه     ۲۰۶
درجدول ۴-۹۰ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد     ۲۰۶
جدول ۴-۹۱ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون    ۲۰۷
جدول ۴-۹۲ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل و نرخ بازده ارزش ویژه     ۲۰۹
جدول ۴-۹۳ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد     ۲۰۹
جدول ۴-۹۴ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     ۲۱۰
جدول ۴-۹۵ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده ارزش ویژه     ۲۱۲
جدول ۴-۹۶ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد     ۲۱۲
جدول ۴-۹۷ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     ۲۱۳
جدول ۴-۹۸ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده ارزش ویژه     ۲۱۵
جدول ۴-۹۹ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای استاندارد برآورد    ۲۱۵
جدول ۴-۱۰۰ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     ۲۱۶
جدول ۴-۱۰۱ نتایج آزمون آنالیز واریانس مربوط به متغیرهای مستقل معیارهای ارزیابی متوازن و نرخ بازده ارزش ویژه۲۱۸
جدول ۴-۱۰۲ نتایج ضرایب همبستگی ،ضریب تعیین و خطای استاندارد برآورد     ۲۱۸
جدول ۴-۱۰۳ نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضرائب رگرسیون     ۲۱۹
جدول ۴-۱۰۸ نتایج آزمون فرضیه ها    ۲۲۱

فهرست نمودارها    صفحه
نمودار ۴-۱ نحوه توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعداد شرکتها در سالهای مختلف    ۹۱
نمودار۴-۲ نحوه توزیع توزیع فراوانی شرکتهای آبفای شهری از نظر استانی یا شهری (مراکز خود گردان)     ۹۱
نمودار ۴-۳ نحوه توزیع فراوانی متغیرها را بر اساس نوع متغیر و معیارهای مرتبط     ۹۲
نمودار ۴-۴ نحوه توزیع تعداد و درصد فراوانی های جامعه اماری براساس متغیر و معیار    ۹۳
نمودار ۴-۶ نحوه توزیع درصد فراوانی تعداد داده موجود جامعه آماری    ۹۴
نمودار ۴-۷ تعداد متغیرهای مستقل مورد استفاده در فرضیه ها را در  ورش گام به گام     ۹۵
نمودار۴-۸ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها    ۱۰۸
نمودار۴-۹ احتمال نرمال بودن مانده ها    ۱۰۸
نمودار۴-۱۰ نمایش جعبه ای مانده ها    ۱۰۸
نمودار۴-۱۱ شاخه وبرگ داده های مانده ها     ۱۰۸
نمودار۴-۱۲ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۱۰۸
نمودار۴-۱۳ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۱۰۹
نمودار۴-۱۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها     ۱۱۱
نمودار۴-۱۵ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۱۱۱
نمودار۴-۱۶ نمایش جعبه ای مانده ها     ۱۱۱
نمودار۴-۱۷ شاخه وبرگ داده های مانده ها     ۱۱۱
نمودار۴-۱۸ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۱۱۲
نمودار۴-۱۹ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۱۱۲
نمودار۴-۲۰ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها                ۱۱۵
نمودار۴-۲۱ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۱۱۵
نمودار۴-۲۲ نمایش جعبه ای مانده ها                           ۱۱۵
نمودار۴-۲۳ شاخه وبرگ داده های مانده ها     ۱۱۵
نمودار۴-۲۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۱۱۶
نمودار۴-۲۵ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۱۱۶
نمودار۴-۲۶ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها            ۱۱۸
نمودار۴-۲۷ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۱۱۸
نمودار۴-۲۸ نمایش جعبه ای مانده ها                          ۱۱۹
نمودار۴-۲۹ شاخه وبرگ داده های مانده ها     ۱۱۹
نمودار۴-۳۰ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۱۱۹
نمودار۴-۳۱ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۱۱۹
نمودار۴-۳۲ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها                    ۱۲۴
نمودار۴-۳۳ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۱۲۴
نمودار۴-۳۴ نمایش جعبه ای مانده ها                                 ۱۲۵
نمودار۴-۳۵ شاخه وبرگ داده های مانده ها     ۱۲۵
نمودار۴-۳۶ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۱۲۵
نمودار۴-۳۷ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۱۲۹
نمودار۴-۳۸ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها        ۱۲۹
نمودار۴-۳۹ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۱۲۹
نمودار۴-۴۰ نمایش جعبه ای مانده ها                                ۱۲۹
نمودار۴-۴۱ شاخه وبرگ داده های مانده ها    ۱۲۹
نمودار۴-۴۲ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۱۳۰
نمودار۴-۴۳ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۱۳۰
نمودار۴-۴۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها                ۱۳۳
نمودار۴-۴۵ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۱۳۳
نمودار۴-۴۶ نمایش جعبه ای مانده ها                           ۱۳۳
نمودار۴-۴۷ شاخه وبرگ داده های مانده ها     ۱۳۳
نمودار۴-۴۸ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۱۳۳
نمودار۴-۴۹ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۱۳۴
نمودار۴-۵۰ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها                ۱۳۶
نمودار۴-۵۱ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۱۳۶
نمودار۴-۵۲ نمایش جعبه ای مانده ها                       ۱۳۶
نمودار۴-۵۳ شاخه وبرگ داده های مانده ها     ۱۳۶
نمودار۴-۵۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۱۳۷
نمودار۴-۵۵ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۱۳۷
مودار۴-۵۶ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها                 ۱۳۹
نمودار۴-۵۷ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۱۳۹
نمودار۴-۵۸ نمایش جعبه ای مانده ها                            ۱۴۰
نمودار۴-۵۹ شاخه وبرگ داده های مانده ها     ۱۴۰
نمودار۴-۶۰ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۱۴۰
نمودار۴-۶۱ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۱۴۱
نمودار۴-۶۲ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها               ۱۴۶
نمودار۴-۶۳ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۱۴۶
نمودار۴-۶۴ نمایش جعبه ای مانده ها                        ۱۴۶
نمودار۴-۶۵ شاخه وبرگ داده های مانده ها     ۱۴۶
نمودار۴-۶۶ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۱۴۶
نمودار۴-۶۷ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۱۴۷
نمودار۴-۶۸ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها              ۱۵۰
نمودار۴-۶۹ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۱۵۰
نمودار۴-۷۰ نمایش جعبه ای مانده ها                      ۱۵۰
نمودار۴-۷۱ شاخه وبرگ داده های مانده ها     ۱۵۰
نمودار۴-۷۲ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۱۵۱
نمودار۴-۷۳ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابرŷi ها    ۱۵۱
نمودار۴-۷۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها         ۱۵۴
نمودار۴-۷۵ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۱۵۴
نمودار۴-۷۶ نمایش جعبه ای مانده ها                        ۱۵۴
نمودار۴-۷۷ شاخه وبرگ داده های مانده ها     ۱۵۴
نمودار۴-۷۸ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۱۵۵
نمودار۴-۷۹ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۱۵۵
نمودار۴-۸۰ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها         ۱۵۸
نمودار۴-۸۱ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۱۵۸
نمودار۴-۸۲ نمایش جعبه ای مانده ها                   ۱۵۸
نمودار۴-۸۳ شاخه وبرگ داده های مانده ها     ۱۵۸
نمودار۴-۸۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۰۵۹
نمودار۴-۸۵ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۱۵۹
نمودار۴-۸۶ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها         ۱۶۱
نمودار۴-۸۷ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۱۶۱
نمودار۴-۸۸ نمایش جعبه ای مانده ها                  ۱۶۲
نمودار۴-۸۹ شاخه وبرگ داده های مانده ها     ۱۶۲
نمودار۴-۹۰ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۱۶۲
نمودار۴-۹۱ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۱۶۳
نمودار۴-۹۲ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها              ۱۶۸
نمودار۴-۹۳ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۱۶۸
نمودار۴-۹۴ نمایش جعبه ای مانده ها                    ۱۶۸
نمودار۴-۹۵ شاخه وبرگ داده های مانده ها     ۱۶۸
نمودار۴-۹۶ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۱۶۹
نمودار۴-۹۷ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابرŷi ها    ۱۶۹
نمودار۴-۹۸ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها     ۱۷۵
نمودار۴-۹۹ احتمال نرمال بودن مانده ها    ۱۷۵
نمودار۴-۱۰۰ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۱۷۵
نمودار۴-۱۰۱ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۱۷۵
نمودار۴-۱۰۲ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها       ۱۷۸
نمودار۴-۱۰۳ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۱۷۸
نمودار۴-۱۰۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۱۷۸
نمودار۴-۱۰۵ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۱۷۹
نمودار۴-۱۰۶ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها          ۱۸۱
نمودار۴-۱۰۷ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۱۸۱
نمودار۴-۱۰۸ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۱۸۱
نمودار۴-۱۰۹ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۱۸۲
نمودار۴-۱۱۰ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها           ۱۸۴
نمودار۴-۱۱۱ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۱۸۴
نمودار۴-۱۱۲ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۱۸۴
نمودار۴-۱۱۳ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۱۸۴
نمودار۴-۱۱۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها             ۱۸۷
نمودار۴-۱۱۵ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۱۸۷
نمودار۴-۱۱۶ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۱۸۷
نمودار۴-۱۱۷ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۱۸۸
نمودار۴-۱۱۸ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها             ۱۹۰
نمودار۴-۱۱۹ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۱۹۰
نمودار۴-۱۲۰ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۱۹۱
نمودار۴-۱۲۱ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۱۹۱
نمودار۴-۱۲۲ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها               ۱۹۳
نمودار۴-۱۲۳ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۱۹۳
نمودار۴-۱۲۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۱۹۴
نمودار۴-۱۲۵ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۱۹۴
نمودار۴-۱۲۶ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها           ۱۹۶
نمودار۴-۱۲۷ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۱۹۶
نمودار۴-۱۲۸ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۱۹۷
نمودار۴-۱۲۹ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۱۹۷
نمودار۴-۱۳۰ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها             ۱۹۹
نمودار۴-۱۳۱ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۱۹۹
نمودار۴-۱۳۲ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۲۰۰
نمودار۴-۱۳۳ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۲۰۰
نمودار۴-۱۳۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها     ۲۰۴
مودار۴-۱۳۵ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۲۰۴
نمودار۴-۱۳۶ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۲۰۴
نمودار۴-۱۳۷ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۲۰۵
نمودار۴-۱۳۸ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها               ۲۰۷
نمودار۴-۱۳۹ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۲۰۷
نمودار۴-۱۴۰ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۲۰۸
نمودار۴-۱۴۱ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۲۰۸
نمودار۴-۱۴۲ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها               ۲۱۰
نمودار۴-۱۴۳ احتمال نرمال بودن مانده ها      ۲۱۰
نمودار۴-۱۴۴ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۲۱۱
نمودار۴-۱۴۵ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۲۱۱
نمودار۴-۱۴۶ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها             ۲۱۳
نمودار۴-۱۴۷ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۲۱۳
نمودار۴-۱۴۸ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۲۱۴
نمودار۴-۱۴۹ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۲۱۴
نمودار۴-۱۵۰ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها          ۲۱۶
نمودار۴-۱۵۱ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۲۱۶
نمودار۴-۱۵۲ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۲۱۷
نمودار۴-۱۵۳ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۲۱۷
نمودار۴-۱۵۴ هیستوگرام ومنحنی فراوانی مانده ها          ۲۱۹
نمودار۴-۱۵۵ احتمال نرمال بودن مانده ها     ۲۱۹
نمودار۴-۱۵۶ پراکنش مانده های مدل رگرسیون براساس نمودار Deternded Q-Q    ۲۲۰
نمودار۴-۱۵۷ پراکنش مانده های استاندارد شده در برابر ŷi ها    ۲۲۰

فهرست اشکال    صفحه
شکل ۱- ۱- حوزه های تحت پوشش کارت امتیازی متوازن    ۶
شکل ۲-۱- برنامه کاری مجموعه برنامه عمل صنعت آب و فاضلاب    ۳۴
شکل ۲-۲- بر نامه عمل شرکتهای صنعت اب و فاضلاب    ۳۶
کل ۲-۳ – ساختار کارت امتیازی متوازن    ۴۷
شکل ۲-۴- فرایندهای مدیریتی استراتژی    ۴۸
شکل ۲-۵- نقشه استراتژی عمومی    ۵۲

تعداد صفحات

300

حجم فایل

6 مگابایت

فرمت فایل

Word قابل ویرایش +‌تمامی عکس ها ٫ نمودارها ٫ تحقیقات و پیوست ها

سال دفاع

1392