پایان نامه بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی زنان روستایی عضو شرکتهای تعاونی

فهرست مندرجات
عنوان صفحه
چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول – کلیات پژوهش
۱-۱) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲) بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۳) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………… ۵
۱-۴) اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۴-۱) هدف کلی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۴-۲) اهداف جزئی …………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۵) سوالات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۵-۱) سوال اصلی …………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۵-۲) سوال های فرعی ……………………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۶) قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۶-۱) قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۶-۲) قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۶-۳) قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۷) تعریف واژه ها و اصطلاحات …………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۷-۱) تعریف واژه های کلیدی …………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۷-۲) تعریف متغیرهای عملیاتی ……………………………………………………………………………………………….. ۸
فصل دوم- ادبیات و پیشینه پژوهش
بخش اول- ادبیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۲-۲) کارآفرینی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۳) سیر تاریخی مفهوم کارآفرینی …………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۴) مزایای کارآفرینی ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۲-۵) ارتباط فرهنگ ملی با کارآفرینی …………………………………………………………………………………………. ۱۸
۲-۶) دانش و کارآفرینی ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۷) کارآفرینی و رشد اقتصادی ………………………………………………………………………………………………… ۲۳
۲-۸) کارآفرینی روستایی …………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۹) نقش و پیامدهای کارآفرینی و ارتباط آن با مدیریت نوین روستایی …………………………………………. ۲۵
۲-۱۰) کارآفرینی و توسعه روستایی ……………………………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۱۱) توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاها ………………………………………………………………… ۳۲
۲-۱۲) عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی روستایی ………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۱۲-۱) عوامل فرهنگی- اجتماعی …………………………………………………………………………………………… ۳۳
۲-۱۲-۲) عوامل محیطی و زیرساخت ها …………………………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۱۲-۳) عوامل اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۱۲-۴) عوامل نهادی (سازمانی) ……………………………………………………………………………………………… ۳۶
۲-۱۳) توانمندسازی زنان و دختران روستایی ………………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۱۴) شرکت های تعاونی روستایی …………………………………………………………………………………………… ۳۷
۲-۱۵) حضور زنان در تعاونی ها ……………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۱۶) مشکلات کسب و کار روستایی ……………………………………………………………………………………….. ۳۹
۲-۱۷) راهکارهای توسعه کارآفرینی روستایی ……………………………………………………………………………… ۴۰
بخش دوم- پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
۲-۱۸) مطالعه تجربی انجام گرفته در داخل کشور ………………………………………………………………………… ۴۴
۲-۱۹) مطالعه تجربی انجام گرفته در خارج کشور ………………………………………………………………………… ۴۶
فصل سوم- متدولوژی پژوهش
۳-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
۳-۲)مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۵۴
۳-۳) نوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳-۴) جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
۳-۴-۱) روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………… ۵۶
۳-۵) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….. ۵۷
۳-۵-۱) مختصات پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………… ۵۹
۳-۶) روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………. ۵۹
۳-۶-۱) روایی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰
۳-۶-۲) پایایی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰
۳-۶-۳) آزمون آلفای کرونباخ ……………………………………………………………………………………………………. ۶۲
۳-۷) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………….. ۶۲
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
۴-۲) شاخص های توصیفی متغیرها ……………………………………………………………………………………………. ۶۵
۴-۳) آزمون کولموگروف- اسمیرنوف: بررسی تست نرمال بودن متغیرها …………………………………….. ۷۰
۴-۴) فرضیات پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
۴-۵) آزمون فریدمن جهت معنی دار بودن تفاوت میان عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی زنان در روستا و اولویت بندی عوامل ……………………………………………………………………………………………………… ۷۳
فصل پنجم- بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱) جمع بندی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
۵-۲) یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
۵-۳) بحث و مقایسه نتایج بدست آمده با سایر تحقیقات ………………………………………………………………. ۷۷
۵-۴) محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۷۹
۵-۴-۱) محدودیت های در کنترل محقق …………………………………………………………………………………….. ۷۹
۵-۴-۲) محدودیت های خارج از کنترل محقق ……………………………………………………………………………. ۷۹
۵-۵) پیشنهادهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. ۸۰
۵-۵-۱) پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش ………………………………………………………………………….. ۸۰
۵-۵-۲) پیشنهادهای کاربردی- مدیریتی ………………………………………………………………………………………. ۸۲
۵-۵-۳) پیشنهادهایی به پژوهشگران آتی …………………………………………………………………………………….. ۸۲
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶
پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (۲-۱): خلاصه ای از مطالعات انجام شده ………………………………………………………………………….. ۴۷
جدول (۳-۱)تعداد زنان عضو تعاونی روستایی آمل ………………………………………………………………………..۵۶
جدول (۳-۲) مختصات پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. ۵۹
جدول (۳-۳) تفکیک سوالات پرسشنامه ……………………………………………………………………………………… ۵۹
جدول (۴-۱): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن ………………………………………………………. ۶۶
جدول (۴-۲): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تاهل ……………………………………………………… ۶۶
جدول (۴-۳): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تحصیلات ……………………………………………… ۶۷
جدول (۴-۴): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب درآمد ……………………………………………………. ۶۸
جدول (۴-۵): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سابقه شغلی ………………………………………….. ۶۹
جدول (۴-۶): جدول آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت برسی نرمال بودن متغیرها ……………………. ۷۰
جدول (۴-۷): نتایج آزمون تی فرضیه اول پژوهش ……………………………………………………………………….. ۷۱
جدول (۴-۸): نتایج آزمون تی فرضیه دوم پژوهش ……………………………………………………………………….. ۷۲
جدول (۴-۹): نتایج آزمون تی فرضیه سوم پژوهش ………………………………………………………………………. ۷۲
جدول (۴-۱۰): جدول رتبه های مربوط به آزمون فریدمن …………………………………………………………….. ۷۳
جدول (۴-۱۱): آزمون فریدمن …………………………………………………………………………………………………… ۷۳
جدول (۴-۱۲): جدول اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی زنان در روستا ………………………… ۷۶

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (۲-۱): مشخصه های کلیدی مرتبط با فرهنگ ……………………………………………………………………. ۱۹
نمودار (۳-۱): مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………… ۵۴
نمودار (۴-۱): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سن ………………………………………………………. ۶۶
نمودار (۴-۲): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تاهل ……………………………………………………… ۶۷
نمودار(۴-۳): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب تحصیلات ………………………………………………. ۶۸
نمودار (۴-۴): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب درآمد ……………………………………………………. ۶۹
نمودار (۴-۵): توزیع شرکت کنندگان در مطالعه بر حسب سابقه شغلی …………………………………………… ۷۰

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (۱-۱): مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………. ۷
شکل (۲-۱): مدل عوامل محیطی تعیین کننده کارآفرینی ……………………………………………………………….. ۱۷
شکل (۲-۲): عوامل تعیین کننده محیطی ……………………………………………………………………………………… ۱۸
شکل (۲-۳): سطوه مختلف شرایط محیطی ………………………………………………………………………………….. ۱۹
شکل (۲-۴): چارچوب مقدماتی کارآفرینی ………………………………………………………………………………….. ۲۵
شکل (۲-۵): عوامل موثر بر جو (محیط) کارآفرینی روستایی …………………………………………………………. ۳۶

چکیده
هدف پژوهش حاضر شناسایی و بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی زنان در روستا می باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب می گردد و از نظر روش تحقیق یک تحقیق توصیفی- پیمایشی است . شرکت های تعاونی روستایی زنان شهرستان آمل با تعداد ۳۶۰ سهامدار ، جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ۱۸۶ نفر از زنان روستایی عضو شرکت های تعاونی زنان شهرستان آمل به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده های پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از آزمون t تک نمونه ای حاکی از آن است که سه عامل آموزشی، فرهنگی و اقتصادی بر توسعه کارآفرینی زنان در روستا تاثیر دارد. همچنین یافته های حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که از بین عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی زنان در روستا، عامل اقتصادی به عنوان مهم ترین عامل و متغیر آموزشی به عنوان کم اهمیت ترین عامل موثر بر توسعه کارآفرینی زنان در روستا محسوب می شود.
واژه های کلیدی: کارآفرینی، کارآفرینی روستایی، شرکت های تعاونی، کارآفرینی زنان

۱-۱) مقدمه
رشد و توسعه نواحی روستایی با توجه به نقش آن ها در فرایند توسعه ملی به ویژه در زمینه تامین مواد غذایی، از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. (رضوانی، ۱۳۸۳) به همین دلیل اندیشمندان و سیاست گذاران کشورهای مختلف نسبت به توسعه روستایی و رفع مشکلات و معضلات آن ها توجه ویژه ای دارند. امروزه صاحب نظران بین المللی بر این باورند که جدا از سیاست ها و استراتژی های کلان توسعه و توسعه اقتصادی، باید به طور ویژه و مشخص به امر توسعه روستاها و ریشه کنی فقر گسترده حاکم بر آن ها نیز پرداخت. از طرفی با توجه به اینکه بخش وسیعی از کشور ایران را روستاها تشکیل می دهند که کانون استقرار سهم چشمگیری از جمعیت و نیروی فعال کشور می باشد و حجم ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع وابسته به آن، در رابطه با ارزآوری و تولید ناخالص داخلی، نسبت به سایر بخش ها، بعد از نفت جایگاه نخست را دارد (مطیعی لنگرودی و همکاران، ۱۳۸۴). بنابراین باید اذعان نمود که توسعه روستایی این استان هم به عنوان زیربنای رشد و توسعه کل استان می تواند واجد نقش و تاثیر محوری باشد. مطالعات مختلف نشان داده است که یکی از مهم ترین اهداف توسعه (چه در شهرها و چه در روستاها) ایجاد اشتغال و رفاه و مهم ترین ساز و کار و ابزار آن، کارآفرینی است. کارآفرینی باعث کاهش بیکاری و افزایش بهره وری افراد و منابع، و بالتبع افزایش درآمد مردم جامعه می گردد. (رضوانی و نجارزاده، ۱۳۸۷) اما توسعه کارآفرینی در روستاها نیز همچون شهرها مستلزم فراهم نمودن پیش نیازهای اساسی از جمله: آموزش، ترویج فرهنگ کارآفرینی و توسعه زیرساخت ها و … است. (راسل و کری ، ۲۰۰۸) یکی از مباحث مهم در بحث توسعه و به خصوص توسعه پایدار، بهره‌گیری مناسب و بهینه از توانایی‌ها و استعدادهای زنان روستایی در جامعه روستایی است. با توجه به این موضوع، اهمیت به موقعیت خاص زنان روستایی و ایجاد اشتغال برای آنان امری ضروری و دور از اجتناب است چرا که زنان نقش به سزایی در اقتصاد روستائی و تولید دارند. به عبارت دیگر، بهره‌گیری و استفاده مناسب از فرصت‌های مناسب، همواره به عنوان یکی از پارامترهای اساسی توسعه انسانی مطرح بوده و هست. زنان روستایی در کشور ما با توجه به موقعیت نامناسب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نقش قابل توجهی در جامعه روستایی بازی می‌نمایند و میزان نقش و مشارکت آنها در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و خدماتی در سطح بالایی است.
در پژوهش حاضر، دیدگاهها در مورد عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی زنان روستایی عضو شرکت های تعاونی مورد بررسی و تشریح قرار خواهند گرفت. آنگاه به تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده پرداخته و بالاخره اینکه در فصل پنجم به ارائه نتیجه گیری ها، پیشنهادات و کاربردهای مدیریتی ناشی از خروجی پژوهش پرداخته خواهد شد. در این فصل ابتدا مسئله پژوهش، اهمیت و ضرورت، اهداف، فرضیه های پژوهش بررسی شده و سپس تعاریف واژه های کلیدی ارائه می شود.
۱-۲) بیان مسئله
پدیده بیکاری یکی از معضلات مهم اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود که موجب بروز ناهنجاریهای فراوان در زمینه های گوناگون می شود. جامعه ما نیز با مسئله افزایش تعداد بیکاران مواجه می باشد و اگر با این پدیده از ابتدا و به صورت ریشه ای مقابله نشود، بحران های بزرگ و جبران ناپذیری ایجاد خواهد شد که رویارویی با آنها نیازمند صرف وقت و انرژی بسیار است و توان بالایی را می طلبد. این موضوع در اقتصاد بخش روستایی نیز مورد توجه قرار گرفته و توسعه کارآفرینی بعنوان یکی از ضرورت ها و الزامات توسعه متوازن و پایدار در این بخش به حساب می آید. از آنجا که زنان نیمی از جمعیت روستاها را تشکیل می دهند و می توانند نقش مهمی در اقتصاد روستا و جامعه داشته باشند ، باید مورد توجه قرار گیرند.چرا که در گذشته های نه چندان دور زنان روستایی دوشادوش مردان در بسیاری از کارها فعالیت می کردند. اما به دلیل تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سال های اخیر از نقش زنان در فعالیت های روستایی تا حدودی کاسته شده است (خانی،۱۳۹۱).و از آنجا که رسیدن به توسعه ای برابر و پایدار در جامعه بدون در نظر داشتن زنان به خصوص زنان روستایی کشور، امری دست نیافتنی خواهد بود ، شناسایی نقش و جایگاه زنان روستا و کارآفرینی و خوداشتغالی آنها و بهره گیری شایسته از توانمندی های آنها ضروری است. اما با نگاهی به وضعیت زنان روستا و فعالیت های آنها در ایران می توان در یافت که علیرغم اهمیت و نقش قابل توجه زنان در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اشتغال زنان روستایی در وضعیت مناسبی قرار ندارد (فلاح جلودار و همکاران،۱۳۸۶). از اوایل دهه (۱۹۷۰) به بعد با تاکید کارشناسان بر توسعه یکپارچه روستایی و به دنبال آن نقش مشارکت روستاییان و به ویژه زنان روستایی در روند توسعه، نحوه دامنه فعالیت زنان در امور روستایی به شکل عام و در فعالیتهای کشاورزی به طور اخص به گونه ای مشهود مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر نیز این مقوله برای سازمان ها و برنامه ریزان امور توسعه از الویت خاصی برخوردار است؛ چرا که زنان روستایی علاوه بر اینکه حدود نیمی از جمعیت روستا را تشکیل می دهند، به عنوان نیروی انسانی قابل توجه، نقش اساسی در تولید محصولات کشاورزی و غذایی و به طور کلی در فعالیتهای مختلف رایج در روستا دارند به گونه ای که ۴۰ درصد از نیروی کار بخش کشاورزی را تشکیل می دهند و ۵۰ درصد از فعالیتهای مربوط به تولیدات کشاورزی به وسیله آنها انجام می شود، ضمن اینکه در تمام مرحل پرورش دام نقش بسزایی داشته اند و ۷۵ درصد تولیدات صنایع دستی کشور نیز توسط آنها تولید می شود. (آجیلی و دانایی، ۱۳۸۴) با این همه به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تعادل مطلوب و قابل قبول در امر مشارکت عادلانه زنان برقرار نشده است و مشارکت آنان در ابعاد مختلف به لحاظ برخی از تنگناهای ساختاری حاکم بر مناطق روستایی، با موانع و مشکلاتی رو به روست (روستا و همکاران، ۱۳۸۹) .
در ایران در چند سال اخیر دفتر مخصوص زنان روستایی در وزارت جهاد کشاورزی دایر شده است که کار آن اساسا تجزیه و تحلیل مستمر طرح ها و سیاستهای جاری مرور توسعه در راه دسترسی زنان به منابع تولید و حقوق اجتماعی است؛ اما به واسطه محدودیت مطالعات انجام یافته در این زمینه و در نتیجه، ناشناخته ماندن جنبه ها و ابعاد گوناگون مشارکت و فعالیت روستایی در ایران، اقدامات انجام یافته در این زمینه توسط سازمان های دولتی نتوانسته آن طور که باید تحولی قابل توجه ایجاد نماید (محمودیان، ۲۰۰۶).
از این رو با توجه به اهمیت موضوع کارآفرینی زنان روستایی محقق در صدد بر آمد تا در پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی زنان روستایی عضو شرکتهای تعاونی در شهرستان آمل بپردازد و در پایان راهکارهایی را به منظور توسعه هر چه بیشتر کارآفرینی زنان به مسئولان امر ارائه دهد.
۱-۳) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

توسعه عادلانه و پایدار از اهداف مهم جوامع و دولت ها در دنیای امروزی است. این امر در جامعه ما نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که تجربه برنامه ریزی های تک بعدی و بخشی، این رهنمود را نمایان می سازد که شرط دستیابی به توسعه همه جانبه، استفاده از امکانات همه بخش ها، گروه ها و جوامع می باشد. از آنجا که روحیه یادگیری، همیاری و کار گروهی در جامعه ما ریشه در گذشته دارد بنابراین با توجه به تحولات نوین در عصر کنونی، احیا و تجدید این سنت ها به شکل امروزی ضروری است. یکی از این روش ها ایجاد شرکت های تعاونی است (احمدی، ۱۳۸۶).
از سوی دیگر برای دستیابی به توسعه واقعی و همه جانبه در کشور، توجه به روستاها نیز از اهمیت خاص برخوردار است. اما به رغم این مسئله، جوامع روستایی به معنای واقعی توسط برنامه ریزان، پژوهشگران و کارشناسان مورد توجه واقع نشده اند. در این میان وضعیت زنان روستایی قابل تامل است. آنان به عنوان تشکیل دهنده نیمی از جمعیت جامعه همواره در برنامه ها و طرح های توسعه به فراموشی سپرده می شوند. در صورتی که توسعه به معنای واقعی، توسعه ای است که تمامی اجتماعات انسانی (چه مرد و چه زن) را مورد توجه قرار دهد. یکی از ابزارهای توانمندسازی روستایی ایجاد شرکت های تعاونی زنان روستایی به منظور اشتغال آنان است (احمدی، ۱۳۸۶).
با توجه به وضعیت موجود در تعاونی های کشور ضروری است تا نسبت به گسترش کیفی آن ها اقدام نمود. گسترش کیفی تعاونی ها از آن جهت بر گسترش کمی آن ها ارجحیت دارد که تقویت و پابرجایی تعاونی های موجود انگیزه ای برای تشکیل تعاونی در سایر اجتماعات مردمی ایجاد می کند چرا که تشکیل تعاونی به صرف افزایش تعداد کمی آن ها در حالیکه تعاونی های موجود درگیر مشکلات بسیار اساسی هستند، گره ای از مشکل روستائیان نمی گشاید. بی شک با تقویت تعاونی ها از طریق ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن ها، می تواند بهره بیشتری از توانایی ها و ابتکارات منابع انسانی را فراهم نماید (خضرلو،۱۳۸۲). زنان روستایی با یاری گرفتن از خدماتی که توسط تعاونی ها ارائه می گردد می توانند شرایط محیطی کار و کیفیت و کمیت تولید خود را بهبود بخشیده و در افزایش درآمد خود و رسیدن به سطح رفاه مادی و معنوی تلاش نمایند. بنابراین ضرورت دارد تا این مولدان خستگی ناپذیر را در برابر ناملایمات طبیعی یاری رسانده و گام موثری را در جهت رفع مشکلات تعاونی های زنان به منظور رسیدن به توسعه روستایی برداریم. بنابراین با توجه به اینکه تعاون و همکاری محرومیت ها را کم رنگ نموده و اتحاد را پر رنگ می کند، در این صورت فرد سعادت خود را در سعادت جمع می یابد که البته رسیدن به این هدف ارزشمند به جز با یاری دولت امکانپذیر نیست.
………………………….

حجم فایل

2مگابایت

فرمت فایل

word قابل ویرایش( فهرست- نتیجه گیری- منابع -نمودار )

سال دفاع

1393