پایان نامه با موضوع بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:..    ۱
مقدمه:..    ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه :    ۴
۲-۱)بیان مسأله    ۶
۳-۱)اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش    ۷
۴-۱)اهداف پژوهش    ۸
۱-۴-۱)اهداف خاص پژوهش    ۸
۲-۴-۱)اهداف کاربردی پژوهش    ۸
۵-۱)فرضیههای پژوهش    ۸
۶-۱)قلمرو مکانی پژوهش    ۹
۷-۱)قلمرو زمانی پژوهش    ۹
۸-۱)روش پژوهش    ۹
۹-۱)تعریف مفاهیم و واژههای خاص    ۱۰
۱۰-۱)ساختار پژوهش    ۱۱
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲- مقدمه:    ۱۳
۲-۲)مفهوم سود گزارش شده و سود واقعی    ۱۴
۳-۲)مفهوم کیفیت سود در بحث مدیریت سود    ۱۵
۱-۳-۲)عناصر تأثیرگذار برکیفیت سود    ۱۶
۱-۱-۳-۲)روشهای مورد استفاده حسابداری    ۱۶
۲-۱-۳-۲)درجه اطمینان برآوردهای حسابداری    ۱۸
۳-۱-۳-۲)قابلیت اعتماد سود    ۱۹
۴-۱-۳-۲)ساختار سرمایه    ۲۰
۵-۱-۳-۲)حفظ و نگهداشت سرمایه    ۲۰
۶-۱-۳-۲)هزینه های اختیاری    ۲۲
۷-۱-۳-۲)ویژگی(کیفیت)مدیریت    ۲۲
۸-۱-۳-۲)ویژگیهای مالی    ۲۳
۹-۱-۳-۲)عوامل سیاسی و اقتصادی    ۲۴
۲-۳-۲)روشهای ارزیابی کیفیت سود    ۲۵
۳-۳-۲)کاربرد تجزیه و تحلیل عناصر صورتهای مالی مرتبط با بحث مدیریت سود    ۲۵
۱-۳-۳-۲)تجزیه و تحلیل ترازنامه    ۲۶
۲-۳-۳-۲)تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد    ۲۷
۴-۲)صورت جریان وجوه نقد و حسابداری تعهدی    ۲۹
۵-۲)اهمیت اطلاعات مبتنی بر جریانهای نقدی در ارزیابی واحدهای انتفاعی    ۳۰
۶-۲)مبانی نظری مربوط به مدیریت سود    ۳۱
۱-۶-۲)فرضیه طرح پاداش    ۳۵
۲-۶-۲)فرضیه قرارداد بدهی    ۳۶
۳-۶-۲)فرضیه هزینه سیاسی    ۳۷
۴-۶-۲)تئوری نمایندگی    ۳۸
۵-۶-۲)انواع قراردادها و نظریه نمایندگی    ۴۲
۱-۵-۶-۲)قرارداد برمبنای رفتار یا زمان    ۴۳
۲-۵-۶-۲)قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک    ۴۳
۶-۶-۲)هموار سازی سود    ۴۴
۱-۶-۶-۲)انگیزههای هموارسازی سود    ۴۶
۲-۶-۶-۲)ابعاد هموارسازی سود    ۴۸
۳-۶-۶-۲)روشهای هموارسازی سود    ۴۹
۱-۳-۶-۶-۲)تنظیم زمان معامله    ۴۹
۲-۳-۶-۶-۲)روشهای تسهیم هزینه    ۵۰
۴-۶-۶-۲)انواع هموارسازی سود    ۵۰
۷-۶-۲)حسابداری تعدیلات جامع    ۵۲
۸-۶-۲)حساب سازی    ۵۲
۹-۶-۲)مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد    ۵۳
۱۰-۶-۲)مدیریت سود و تقلب حسابداری    ۵۴
۱۱-۶-۲)نقش مدیریت و کمیته حسابرسی در ارتباط با مدیریت سود    ۵۴
۱۲-۶-۲)مدلهای اندازهگیری مدیریت سود    ۵۵
۱-۱۲-۶-۲)مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری(مدل جونز،۱۹۹۱)    ۵۵
۲-۱۲-۶-۲)مدل اقلام تعهدی یگانه    ۵۹
۳-۱۲-۶-۲)مدل جمع اقلام تعهدی    ۶۰
۴-۱۲-۶-۲)مدل توزیعی    ۶۲
۷-۲)مبانی نظری مربوط به بازده سهام    ۶۴
۸-۲)شرکتهای فرعی، اصلی و گروه    ۶۹
۹-۲)پیشینه پژوهش    ۷۱
۱-۹-۲)پژوهشهای خارجی:    ۷۱
۲-۹-۲)پژوهشهای داخلی:    ۷۶
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۱-۳- مقدمه:    ۸۰
۲-۳)فرضیههای پژوهش:    ۸۱
۳-۳)متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها    ۸۲
۴-۳)جامعه آماری    ۸۵
۵-۳)نمونه آماری    ۸۶
۶-۳)روش جمع آوری دادهها    ۸۶
۷-۳)روش پژوهش    ۸۷
۸-۳)آمار توصیفی    ۸۷
۹-۳)آماراستنباطی    ۸۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴-‏ مقدمه‏:    ۹۱
۲-۴)شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش    ۹۱
۱-۲-۴)شاخصهای توصیفی بازده سهام شرکتهای اصلی    ۹۱
۲-۲-۴)شاخصهای توصیفی حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه    ۹۲
۳-۲-۴)شاخصهای توصیفی اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه    ۹۲
۴-۲-۴)شاخصهای توصیفی اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه    ۹۳
۳-۴)آزمون کولموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال یا غیر نرمال بودن متغیرهای پژوهش    ۹۴
۴-۴)آزمون فرضیههای پژوهش    ۹۷
۱-۴-۴)آزمون فرضیه اصلی    ۹۷
۲-۴-۴)آزمون فرضیه فرعی اول    ۹۹
۳-۴-۴)آزمون فرضیه فرعی دوم    ۱۰۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵-مقدمه:    ۱۰۴
۲-۵)نتیجه گیری    ۱۰۵
۳-۵)پیشنهادهای پژوهش    ۱۰۷
۱-۳-۵)پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش    ۱۰۷
۲-۳-۵)پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی    ۱۰۹
۴-۵)محدودیتهای پژوهش    ۱۰۹
پیوستها:
منابع و ماخذ:
منابع فارسی:    ۱۱۶
منابع لاتین:    ۱۱۹
چکیده انگلیسی  ۱۲۰

جدول۱-۲٫ معیارهای ارزیابی کیفیت سود    ۲۶
جدول ۲-۲٫ شاخصهای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری    ۶۳
جدول ۱-۴: شاخصهای توصیفی بازده سهام شرکتهای اصلی    ۹۲
جدول ۲-۴: شاخصهای توصیفی حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه    ۹۲
جدول ۳-۴: شاخصهای توصیفی اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه    ۹۳
جدول ۴-۴: شاخصهای توصیفی اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه    ۹۳
جدول ۵-۴: خلاصه شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش    ۹۳
جدول ۶- ۴: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف برای برازندگی توزیع نرمال    ۹۴
جدول ۷-۴: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام  شرکت اصلی .    ۹۸
جدول ۸-۴: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی    ۱۰۰
جدول ۹-۴: نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی    ۱۰۲
جدول ۱۰-۴: خلاصه نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین مدیریت سود شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلی    ۱۰۲

نمودار شماره ۱-۲٫ انواع هموارسازی سود    ۵۱
نمودار شماره ۲-۲ چارچوبی برای طبقه بندی انواع دستکاری در حسابها    ۷۵
نمودار۱-۴: هیستوگرام بازده سهام شرکتهای اصلی در نمونه مورد بررسی    ۹۵
نمودار۲-۴: هیستوگرام حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه در نمونه مورد بررسی    ۹۵
نمودار۳-۴: هیستوگرام اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه در نمونه مورد بررسی    ۹۶
نمودار ۴-۴: هیستوگرام اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه در نمونه مورد بررسی    ۹۶
نمودار ۵-۴: نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول.    ………۱۰۰
چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا سرمایه¬گذاران، تحلیل¬گران و سایر استفاده¬کنندگان از اطلاعات حسابداری، عامل مدیریت سود شرکت¬های گروه را درک کرده و در تصمیم گیری¬های خود لحاظ می کنند یا نه؟ با توجه به اینکه واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات منتشره نهایتاً در بازده سهام منعکس می¬شود، بنابراین رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی برای ۴۵ نمونه آماری طی دوره زمانی۱۳۸۲ الی۱۳۸۶مورد بررسی قرار گرفته و برای اندازه گیری مدیریت سود شرکت¬های گروه از مدل تعدیل شده جونز (۱۹۹۵) استفاده شده است. در این پژوهش کل اقلام تعهدی و اجزای اختیاری و غیر¬اختیاری شرکت های گروه به  عنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام شرکت اصلی به¬ عنوان متغیر وابسته می¬باشد. برای آزمون فرضیه¬های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی و ضریب تعیین استفاده شده است و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که رابطه ضعیفی بین مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد.
واژه¬های کلیدی: شرکت های گروه، مدیریت سود، بازده سهام و شرکت اصلی.

مقدمه:
مدیریت سود نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی نشان دادن سود شرکت جهت رسیدن به یک سطح مطلوب و مورد نظر می¬باشد. مدیریت سود زمانی اتفاق می¬افتد که مدیران با استفاده از قضاوت (تشخیص) در گزارش¬گری مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذینفعان (شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه¬گذاران و …) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، در گزارش-گری مالی تغییر ایجاد می¬کنند(پورحیدری و همتی، ۱۳۸۳،ص ۴۹)۱٫
انتخاب و تغییر اصول پذیرفته شده حسابداری اجازه می دهد بسیاری از معاملات با یک یا چند روش مختلف ثبت شود .به عنوان مثال از بین روش¬های اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین موزون برای حسابداری موجودی¬ها، روش استهلاک خط مستقیم و نزولی برای دارایی¬های ثابت، روش هزینه یابی کامل و کوشش¬های موفقیت آمیز برای هزینه¬های استخراج نفت و گاز، روش کار تکمیل شده و درصد پیشرفت کار برای قراردادهای بلند مدت، می توان یکی از  روشهای فوق را انتخاب کرد و بعداً آن را تغییر داد. به علاوه، مدیران اقلام تعهدی صورت¬های مالی را مدیریت می کنند، زیرا اقلام تعهدی از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. برآوردهایی همچون عمر مفید دارایی ثابت، قابلیت وصول مطالبات، نرخ تنزیل تعهدات بازنشستگی و سایر اقلام تعهدی پایان سال که سود گزارش شده را تعدیل می¬کنند، ابزارهای سنتی هستند که مدیران در طول زمان ازآنها استفاده کرده و مستقیما قابل مشاهده نیستند (مرادی و همکاران، ۱۳۸۷،ص۵۱)۲٫
نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدیریت سود می تواند سبب افزایش قیمت¬های سهام شود. تحقیقات انجام شده مدارک مناسبی در مورد مدیریت (دستکاری) سود در شرایط مختلف اقتصادی نشان می دهد. مدیران به صورت فرصت طلبانه برسود خالص مدیریت می¬کنند. مثلا در دوره¬هایی که قیمت سهام رشد بالایی دارد به دلیل ورود سرمایه گذاران غیرحرفه ای و عدم توجه حرفه ای¬ها به اطلاعات مندرج در صورت¬های مالی، مدیران اقدام به مدیریت سود می کنند. البته در دوره¬هایی که قیمت سهام رشد کمی داشته باشد، بدلیل آگاهی سرمایه گذاران از کاهش قیمت¬ها، اثر مدیریت سود خنثی شده و این امر باعث کاهش بازده غیرعادی سهام  می شود. در دوره ای که قیمت¬ها از رشد متوسطی برخوردار هستند، سرمایه گذاران حرفه¬ای نسبت به اطلاعات مندرج در صورت¬های مالی توجه بیشتری دارند و سودهای تعدیل شده و غیر تعدیل شده(به دلیل مدیریت سود) را از یکدیگر تفکیک می کنند(همان منبع،ص۵۱)۳٫

تعداد صفحات

140

حجم فایل

515 کیلوبایت

فرمت فایل

Word قابل ویرایش +‌تمامی عکس ها ٫ نمودارها ٫ تحقیقات و پیوست ها