پایان نامه با موضوع بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه با موضوع بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

14,900 تومان

پایان نامه با موضوع بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه با موضوع بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده: ۱
مقدمه: ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۴
۲ ـ ۱ تاریخچه مطالعاتی ۵
۳ ـ ۱ بیان مسئله ۷
۴ ـ ۱ چارچوب نظری تحقیق ۸
۵ ـ ۱ اهمیّت و ضرورت تحقیق ۱۰
۶ ـ ۱ اهداف تحقیق ۱۰
۷ـ ۱ حدود مطالعاتی ۱۳
۱-۷-۱قلمرو مکانی تحقیق ۱۴
۲-۷-۱قلمرو زمانی تحقیق ۱۴
۳-۷-۱قلمرو موضوعی تحقیق ۱۴
۸ ـ ۱ فرضیه های تحقیق ۱۴
۹ ـ ۱ ـ تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۴
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه ۱۸
۲ ـ ۲ بازار مالی ۱۹
۱ ـ ۲ ـ ۲ طبقه بندی بازارهای مالی ۱۹
۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ بازار پول ۱۹
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ بازار سرمایه ۱۹
۳ ـ ۲ سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه ۲۰
۴ ـ ۲ پژوهش بال وبراون ۲۲
۵ ـ ۲ مفاهیم سود در حسابداری ۲۲
۶ ـ ۲ تاریخچه پیش بینی سود ۲۴
۷ ـ ۲ سود سهام پیش بینی شده ۲۵
۸ ـ ۲ اهمیت سود سهام پیش بینی شده ۲۶
۹ ـ ۲ دقت پیش بینی سود در عرضه اولیه سهام ۲۶
۱۰ ـ ۲ روشهای پیش بینی سود ۲۷
۱ ـ ۱۰ ـ ۲ مدل باکس ـ جنکینز ۲۸
۲ ـ ۱۰ ـ ۲ مدل گام زدن تصادفی ۲۹
۱۱ ـ ۲ بازده ۳۰
۱۲ ـ ۲ بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار ۳۰
۱ ـ ۱۲ ـ ۲ بازده تحقق یافته ۳۱
۲ ـ ۱۲ ـ ۲ بازده مورد انتظار ۳۱
۱۳ ـ ۲ اجزای بازده ۳۱
۱ ـ ۱۳ ـ ۲ سود دریافتی ۳۱
۲ ـ ۱۳ ـ ۲ سود (زیان) سرمایه ۳۱
۱۴ ـ ۲ بازده غیرعادی سهام ۳۲
۱۵ ـ ۲ فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی کوتاه مدت در عرضه های اولیّه ۳۵
۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی ۳۵
۱ ـ ۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون ۳۵
۲ ـ ۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راک ۳۶
۲ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضیه علامت دهی ۳۸
۳ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضیات گرایشات و علائق زودگذر ۴۰
۴ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضیه عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران ۴۰
۵ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضیه حباب سفته بازی و فرضیه بازارهای سهام داغ ۴۱
۱۶ ـ ۲ تطبیق نظریه ها و تئوریهای بازده غیر عادی کوتاه مدت در بورس ایران ۴۲
۱۷ ـ ۲ پیشینه تحقیق ۴۳
۱ ـ ۱۷ ـ ۲ تحقیقات خارجی ۴۳
۲ ـ ۱۷ ـ ۲ تحقیقات داخلی ۴۶
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۴۹
۲ ـ ۳ ـ روش تحقیق ۴۹
۳ ـ ۳ ـ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری ۵۰
۴-۳ مدل تحقیق و شیوه اندازهگیری متغیرها ۵۱
۵ ـ ۳ ـ روش و ابزار گردآوری داده ها ۵۴
۶ ـ ۳ ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۴
۱ ـ ۶ ـ ۳ ـ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی ۵۵
۷ ـ ۳ ـ اعتبار درونی و برونی پژوهش ۵۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۶۲
۲ ـ ۴شاخص های توصیفی متغیرها ۶۲
۳ ـ ۴روش آزمون فرضیه های تحقیق ۶۶
۴ ـ ۴ تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ۶۶
۵ ـ ۴بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۶۷
۶ـ ۴خلاصه تجزیه و تحلیل فرضیه ها به تفکیک ۶۸
۱ـ ۶ـ۴تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: ۶۸
۱ ـ۱ـ ۶ـ ۴تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای کنترل ۷۱
۲ ـ ۶ ـ ۴تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم: ۷۷
۱ـ۲ـ۶ـ۴تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای کنترل ۸۱
۳ـ۶ـ۴تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ۸۶
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۸۹
۲ ـ ۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۹۰
۱ ـ ۲ ـ ۵ نتایج فرضیه اصلی اول ۹۰
۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۵ نتایج فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای کنترل ۹۱
۲ـ ۲ـ۵ نتایج فرضیه اصلی دوم ۹۱
۱ـ۲ـ ۲ـ۵ نتایج فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای کنترل ۹۲
۳ـ۲ـ ۵ نتایج فرضیه فرعی ۹۲
۳ـ۵ نتیجه گیری کلی تحقیق ۹۲
۴ـ۵ پیشنهادها ۹۳
۱ـ۴ـ۵ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش ۹۳
۲ـ۴ـ۵ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های کلی پژوهش ۹۳
۳ـ۴ـ۵ پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی ۹۴
۵ـ ۵محدودیتهای تحقیق ۹۴
پیوست ها
پیوست الف:جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری ۹۷
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۰۱
منابع لاتین: ۱۰۴
منابع اینترنتی : ۱۰۷
چکیده لاتین ۱۰۸

جدول (۱ ـ ۱) مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیرهای تحقیق ۹
جدول (۲ ـ ۱) شیوه اندازه گیری متغیرهای کنترل ۱۳
جدول (۱ ـ۳) شیوه اندازهگیری متغیرهای کنترل ۵۳
جدول (۲ ـ ۳ ) ویژگی متغیرهای تحقیق ۵۷
جدول (۱ـ۴): شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخصهای پراکندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ـ سال ورود به بورس (A) ۶۳
جدول (۲ـ ۴): شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخصهای مرکزی، شاخصهای پراکندگی و شاخص های نمودار توزیع (آماری) ـ یک سال پس از ورود به بورس(B ) ۶۴
جدول (۳ـ۴): آزمون کلموگراف ـ اسمیرنوف (K – S ) مربوط به متغیر وابسته (بازده غیر عادی) ۶۷
جدول (۴ـ ۴): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده عادی در سال ورود به بازار سرمایه ۶۸
جدول (۵ـ۴) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه ۶۹
جدول (۶ـ۴): ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه ۶۹
جدول (۷ـ۴): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین کلیه متغیرهای مدل در مقطع زمانی A ۷۳
جدول (۸ـ۴) خلاصه یافته های رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی اول به روش Enter ۷۴
جدول (۹-۴) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق در سال ورود به بورس (مقطع زمانیA) ۷۶
جدول (۱۰ـ۴): ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یک سال از ورود به بازار سرمایه ۷۷
جدول (۱۱ـ۴): تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یک سال از ورود به بازار سرمایه ۷۸
جدول (۱۲ـ۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی پس از یک سال از ورود به بازار سرمایه ۷۸
جدول (۱۳ـ۴): ضریب همبستگی، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین ـ واتسون بین کلیه متغیرهای مدل در مقطع زمانی B ۸۲
جدول (۱۴ـ۴) خلاصه یافته های رگرسیون چندگانه مربوط به فرضیه اصلی دوم به روش Enter ۸۳
جدول(۱۵-۴) ماتریس ضرایب همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق یکسا ل پس از ورود به بورس (مقطع زمانی B) ۸۵
جدول (۱۶ـ۴) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق درحضور متغیرهای کنترل به تفکیک صنعت ۸۶

نمودار (۱ـ ۴): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی درمقطع زمانی A ۷۰
نمودار (۲ـ۴): خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در مقطع زمانی A ۷۱
نمودار (۳ـ۴): آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در مقطع زمانی B ۷۹
نمودار (۴ـ ۴) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در مقطع زمانی B ۸۰

چکیده:
پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی ، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری ،اجتناب ناپذیر است.
این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس ،به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک ، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه ، در این شرکت ها بالااست . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید ، فروش یا نگهداری سهام ، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت ها ارائه می شود اتکا می کنند . بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن ها است حائز اهمیت است.
در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود و حضور در بورس ، بر اساس داده های ۸۴ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۲تا۱۳۸۷ بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد ، بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود ،درهر دو مقطع زمانی مورد مطالعه ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است .


مقدمه:
امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی ، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، مهم ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی ، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد.
از جمله اطلاعاتی که استفاده کنندگان ازااطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت ها است . در این میان هرگونه اطلاعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود .
سود پیش بینی شده هر سهم برای سال مالی آینده ، از جمله اطلاعاتی است که از سوی شرکت ها اعلام می شود . این اطلاعات بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار است و چنانچه دارای محتوای اطلاعاتی باشد می تواند بر رفتار استفاده کنندگان به خصوص سهام داران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود و بازده های غیر عادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند .

حجم فایل

936 کیلوبایت

فرمت فایل

Word قابل ویرایش(چکیده فارسی و انگلیسی-فهرست-نمودارها به صورت کامل)

سال دفاع

1389

تعداد صفحات

123