پایان نامه با موضوع بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:    ۱
مقدمه:    ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ )مقدمه    ۴
۲-۱ )تاریخچه مطالعاتی    ۵
۳-۱) بیان مساله    ۷
۴-۱) فرضیه های پژوهش    ۱۱
۵-۱) اهداف  پژوهش    ۱۱
۶-۱) اهمیت و ضرورت پژوهش    ۱۲
۷-۱ ) حدود مطالعاتی    ۱۳
۱-۷-۱)قلمرو موضوعی    ۱۳
۲-۷-۱) قلمرو زمانی    ۱۳
۳-۷-۱) قلمرو مکانی    ۱۳
۸-۱)واژگان کلیدی و اصطلاحات    ۱۴
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه    ۱۷
۲-۲) کیفیت حسابرسی :    ۱۷
۱-۲-۲) چارچوب کیفیت حسابرسی    ۱۸
۲-۲-۲) مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی    ۲۰
۱-۲-۲-۲) تقاضا برای کیفیت حسابرسی    ۲۲
۲-۲-۲-۲) عرضه کیفیت حسابرسی    ۲۳
۳-۲-۲-۲) رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی    ۲۴
۴-۲-۲-۲) محصولات کیفیت حسابرسی    ۲۶
۵-۲-۲-۲) خلاصه محصولات کیفیت حسابرسی    ۳۳
۳-۲) اندازه حسابرس    ۳۵
۴-۲) تخصص  گرایی در صنعت    ۳۷
۵-۲) دوره تصدی حسابرس    ۳۹
۶-۲تعریف جریان وجوه نقد آزاد    ۴۰
۱-۶-۲ محاسبه جریان وجوه نقد آزاد    ۴۰
۲-۶-۲ جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن    ۴۱
۷-۲ نظریه مدیریت سود    ۴۳
۱-۷-۲ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود    ۴۴
۲-۷-۲ منتخب نظریه های رقیب    ۴۶
۳-۷-۲نظریه ی شرکت    ۴۷
۴-۷-۲ رویکرد هزینه ی قراردادها    ۴۹
۵-۷-۲)مدیریت سود    ۵۱
۱-۵-۷-۲) فرضیه های طرح پاداش    ۵۳
۲-۵-۷-۲) فرضیه های قرارداد بدهی    ۵۳
۳-۵-۷-۲) فرضیه های هزینه های سیاسی    ۵۳
۶-۷-۲) انگیزه های مدیریت سود    ۵۴
۱-۶-۷-۲) تامین انتظارات تحلیل گران مالی    ۵۴
۲-۶-۷-۲) به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی    ۵۵
۳-۶-۷-۲) هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب    ۵۵
۴-۶-۷-۲) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی    ۵۶
۵-۶-۷-۲) تعویض مدیریت    ۵۶
۷-۷-۲)مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد    ۵۶
۸-۲)مفاهیم مختلف سود    ۵۸
۱-۸-۲)سود    ۵۸
۲-۸-۲) اهداف گزارشگری سود    ۵۸
۳-۸-۲)  پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود    ۵۹
۴-۸-۲) فواید سود برای سرمایه گذاران    ۶۰
۵-۸-۲) تئوری نمایندگی    ۶۲
۶-۸-۲) انواع قراردادها و نظریه نمایندگی    ۶۵
۱-۶-۸-۲) قرارداد برمبنای رفتار یا زمان    ۶۶
۲-۶-۸-۲) قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک    ۶۷
۷-۸-۲) هموار سازی سود    ۶۷
۱-۷-۸-۲) انواع هموارسازی سود    ۶۹
۲-۷-۸-۲) روش های هموارسازی سود    ۷۱
۸-۸-۲) حسابداری تعدیلات جامع    ۷۱
۹-۸-۲) حساب سازی    ۷۲
۹-۲) تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی    ۷۲
۱۰-۲) بحث کلی    ۷۶
۱۱-۲) پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر    ۸۱
۱-۱۱-۲) پژوهشهای انجام شده برون از کشور    ۸۱
۲-۱۱-۲) پژوهشهای انجام شده درون کشور    ۹۰
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ )مقدمه    ۹۶
۲-۳) روش پژوهش    ۹۶
۳-۳) پرسش های تحقیق    ۹۶
۴-۳) مدل تحلیلی تحقیق    ۹۷
۵-۳) جامعه و نمونه آماری    ۱۰۱
۱-۵-۳) جامعه آماری    ۱۰۱
۲-۵-۳) نمونه آماری    ۱۰۲
۶-۳) فرضیه های پژوهش    ۱۰۲
۷-۳) گرد آوری اطلاعات    ۱۰۳
۸-۳) تابع های آماری مورد استفاده در این پژوهش    ۱۰۳
۱-۸-۳) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S)    ۱۰۳
۲-۸-۳) آزمون دوربین – واتسون (DW)    ۱۰۴
۳-۸-۳) دیاگرام پراکنش و معادله خط    ۱۰۵
۴-۸-۳) تحلیل رگرسیون    ۱۰۵
۵-۸-۳) ضریب همبستگی پیرسون    ۱۰۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏    ۱۰۸
۲-۴آمار توصیفی    ۱۰۹
۳-۴ آزمون نرمالیتی    ۱۱۰
۵-۳ بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها    ۱۱۱
۶-۳ بررسی مدل با استفاده از تحلیل رگرسیونی    ۱۱۲
۷-۴تفسیر مدل:    ۱۱۵
۸-۴ رگرسیون چندگانه حاصل از روش گام به گام    ۱۱۵
۹-۴ تفسیر مدل:    ۱۱۷
۱۰-۴ آزمون فرضیه ها    ۱۱۷
۱۱-۴ بررسی اعتبار مدل    ۱۱۹
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه    ۱۲۲
۲-۵) نتایج آزمون فرضیه ها    ۱۲۲
۱-۲-۵) نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول:    ۱۲۲
۲-۲-۵) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول    ۱۲۳
۳-۲-۵) نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم:    ۱۲۴
۳-۵) نتیجه گیری    ۱۲۵
۴-۵) پیشنهادها    ۱۲۵
۱-۴-۵) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش    ۱۲۵
۲-۴-۵) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی    ۱۲۶
۵-۵) محدودیت های پژوهش    ۱۲۷
پیوست ها
خروجی نرم افزار    ۱۳۰
منابع و ماخذ
منابع فارسی:    ۱۴۰
منابع لاتین:    ۱۴۱
چکیده انگلیسی    ۱۴۶

جدول (۱-۲) مطالعات بررسی کننده همبستگی بین اجزای کیفیت حسابرسی    ۲۹
جدول(۲-۲) خلاصه مطالعات انجام شده پیرامون محصولات کیفیت حسابرس    ۳۴
جدول (۱-۴) آماره    ۱۰۹
جدول (۲-۴)فراوانی    ۱۰۹
جدول( ۳-۴) آزمون  کولمو گرو – اسمیرینو    ۱۱۰
جدول (۴-۴)  همبستگی    ۱۱۱
جدول( ۵-۴) تحیل واریانس    ۱۱۲
جدول (۶-۴) خلاصه مدل    ۱۱۳
جدول (۷-۴) براورد ضرایب    ۱۱۴
جدول (۸-۴) خلاصه مدل رگرسیون چند گانه    ۱۱۶

نمودار(۱-۱) نشان دهنده ، چارچوب تحلیلی پژوهش در یک نگاه    ۷
نمودار (۱-۲) چارچوب کیفیت حسابرسی    ۱۹
نمودار (۲-۲)چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی    ۲۱
نمودار (۳-۲) انواع هموارسازی سود    ۷۰
نمودار(۱-۴) ناحیه رد یا عدم ردفرض صفر    ۱۱۴

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد ۶۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش و متغیر کیفیت حسابرسی نیز با استفاده از دو معیار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در آن صنعت و در این تحقیق از مدل لن و پلسن برای تعیین جریان¬های نقد آزاد واحد تجاری استفاده می¬شود. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز ،۱۹۹۵  ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری ۹۵ درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری ۹۵ درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به بررسی اثر معیارهای اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و در نهایت کیفیت حسابرسی بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود  در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  پرداخته شده  . که در این تحقیق ارتباط معنا دار و مستقیم بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و وجود داردو اثر کیفیت حسابرسی و ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود معنی دار و معکوس است بدین معنی که کیفیت حسابرسی باعث کم شدن ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می شود

مقدمه:
از جمله عوامل اساسی در ایجاد تغییرات بنیادی در محیط اقتصلدی ایران، می توان عمومی شدن مالکیت بنگاه های اقتصادی، تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی سازی بخش های دولتی و بنگاه های اقتصادی را نام برد. در چنین شرایطی شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی، که پایه و اساس تصمیم گیری های بهینه اقتصادی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بطور اعم استفاده کنندگان از اطلاعات است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. حال ازیک سو بر اساس تئوری نماینگی مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند. اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند در واقع مدیریت سود زمانی رخ می دهدکه مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت وگزارش های مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارش های مالی، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نماید. و از سوی دیگر درست در نقطه مقابل، اصولاً در یک بنگاه اقتصادی، محیط حسابرسی حاکم، نقش اساسی در جهت بوجود آوردن کیفیت مطلوب اطلاعات مالی ایفا می کند. در واقع حسابرسی میکانیزمی کارا برای فراهم کردن اطلاعات شفاف و قابل اتکا ایجاد می کند. به همین جهت در این پژوهش با اشاره به این که کیفیت حسابرسی قابلیت اتکای اطلاعات را بالا می برد به اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.

تعداد صفحات

165

حجم فایل

585 کیلوبایت

فرمت فایل

Word قابل ویرایش +‌تمامی عکس ها ٫ نمودارها ٫ تحقیقات و پیوست ها

سال دفاع

1390