پایان نامه با عنوان «مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی شماره ۴۱»

پایان نامه با عنوان «مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی شماره ۴۱»

9,900 تومان

پایان نامه با عنوان «مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی شماره ۴۱»

پایان نامه با عنوان «مقایسه تطبیقی نحوه محاسبه بهای تمام شده دام و شیر توسط سیستم های موجود در استان تهران با استاندارد بین المللی شماره ۴۱»

چکیده: ۱
مقدمه: ۳
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۵
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۵
۳-۱بیان مسئله ۷
۴-۱اهداف تحقیق و ضرورت آن ۷
۵-۱چهار چوب نظری تحقیق ۸
۶-۱فرضیات تحقیق ۸
۷-۱ حدود مطالعاتی ۹
۸-۱تعریف واژه ها و اصطلاحات ۹
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه ۱۳
۲-۲- رهنمودهای مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو و شیر در سراسر دنیا ۱۴
۱-۲-۲ ایالات متحده آمریکا ۱۴
۱-۱-۲-۲ موارد عدول از GAAP ۱۷
۲-۱-۲-۲ دام های مادر تولید مثلی که در خود واحد پرورش داده شده اند: ۱۸
۳-۱-۲-۲ مالیاتهای معوق ۱۸
۴-۱-۲-۲ حسابداری موجودی بذر و دام ۱۸
۵-۱-۲-۲ اقلام موجودی آماده فروش مجدد: ۱۸
۶-۱-۲-۲ نحوه برخورد با اقلام موجودی (غیر از دام تولید مثلی) ۱۹
۷-۱-۲-۲ نحوه برخورد با دام تولید مثلی (داشتی) که در دامداری یا مزرعه پرورش داده شده باشند: ۲۱
۸-۱-۲-۲ روش هزینه یابی جذبی کامل: ۲۳
۹-۱-۲-۲ نحوه برخورد با موجودی دامهای تولید مثلی خریداری شده: ۲۴
۱۰-۱-۲-۲ شناسائی درآمدـ فروش موجودی دامهای تولید مثلی: ۲۵
۱۱-۱-۲-۲ روشهای ارزشگذاری: ۲۵
۲-۲-۲ اروپا ۲۶
۱-۲-۲-۲ شبکه داده پردازی حسابدری کشاورزی یا دامداریها ۲۷
۲-۲-۲-۲ متدولوژی حسابداری FADN: ۲۹
۳-۲-۲ کانادا ۳۳
۴-۲-۲ انگلستان ۳۵
۵-۲-۲ استرالیا ۳۵
۶-۲-۲ نیوزلند ۳۶
۷-۲-۲ هنگ کنگ ۳۸
۸-۲-۲ آفریقای جنوبی ۳۸
۳-۲ بخش دوم – رهنمودهای مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو وشیر طبق استاندارد بین المللی شماره ۴۱ ۴۱
۴-۲ بخش سوم – رهنمودهای مالی ارائه شده در ارتباط با ارزشگذاری گاو و شیر در ایران ۴۴
۱-۴-۲ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ۴۵
۲-۴-۲ بنیاد مستضعفان: ۴۸
۱-۲-۴-۲ نحوه محاسبات قیمت تمام شده تولیدات دامداری: ۵۰
۲-۲-۴-۲ بازیافت هزینه خوراک مصرفی از طریق کود تولیدی دامداری ۵۶
۳-۴-۲ بهای تمام شده در گاوداریهای خصوصی ۵۷
۱-۳-۴-۲ نحوه تفکیک و نگهداری دامها: ۵۸
۲-۳-۴-۲ طبقه بندی دامها در صورتهای مالی ۶۰
۳-۳-۴-۲ نحوه تخصیص هزینه استهلاک دامهای شیری ۶۱
۴-۳-۴-۲ نحوه محاسبه بهای تمام شده جنین ۶۱
۵-۳-۴-۲ نحوه برخورد با گوساله های مرده زا (پس از ۵/۶ ماهگی) ۶۱
۶-۳-۴-۲ وجوه افتراق و اشتراک با استاندارد بین المللی شماره۴۱ ۶۴
۵-۲ سوابق تحقیق و سیستمهای پیشنهادی ۶۷
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۷۲
۲-۳ روش تحقیق ۷۳
۳-۳ جامعه آماری ۷۳
۴-۳ نمونه آماری ۷۴
۵-۳ آزمون کفایت تعداد پاسخ دهندگان ۷۶
۶-۳ متدولوژی تحقیق: ۷۶
۷-۳ روش آماری ۷۷
۸-۳ روش جمع اواری اطلاعات ۷۸
۹-۳مدل تحلیلی تحقیق ۷۹
۱۰-۳ روایی و پایایی پیاین نامه ۷۹
۱-۱۰-۳ قابلیت اعتبار (روائی) ۷۹
۲-۱۰-۳ قابلیت اطمینان (پایایی) ۸۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۸۳
۲-۴ یافته های تحقیق کتابخانه ای ۸۳
۳-۴ تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق میدانی ۸۴
۴-۴ آزمون فرضیات ۸۶
۱-۴-۴ آزمون فرضیه اول: بازار استان تهران یک بازار فعال است. ۸۶
۱-۱-۴-۴ فرضیه فرعی اول: ۸۶
۲-۱-۴-۴ فرضیه فرعی دوم: ۸۷
۲-۴-۴ آزمون فرضیه دوم: ۸۸
۳-۴-۴ آزمون فرضیه سوم: ۸۹
۴-۴-۴ آزمون فرضیه چهارم: ۹۰
۵-۴-۴ آزمون فرضیه پنجم: ۹۱
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۹۴
۲-۵ نتایج حاصل از تحقیق: ۹۴
۳-۵ پیشنهادات: ۹۶
۴-۵ محدودیتهای تحقیق: ۹۶
پیوست ها
پیوست الف) پرسشنامه ۱۰۰
پیوست ب) جداول و نتایج آماری ۱۰۳
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۱۷
منابع لاتین: ۱۱۸
چکیده لاتین ۱۲۰

جدول۱ـ۲: روش ارزشگذاری گاو و شیر در ایالت متحده آمریکا طبق پیشنهادات FFSC ۲۶
جدول ۲-۲ تقسیم بندی کمیته در مورد دارائیهای مولد ۳۴
جدول ۳-۲ روش ارزش گذاری گاو و شیر در سایر کشورهای دنیا ۴۰
جدول ۴-۲ انواع داراییهای زیستی ۴۳
جدول ۵-۲ نحوه برخورد حسابداری با گاو شیر ۶۵
جدول ۱-۳ تعداد واحدهای دارای سیستم حسابداری موجود در هر شهرستان ۷۴
جدول ۲-۳ تعداد واحدهای پاسخگو در هر شهرستان ۷۵

چکیده:
هدف تحقیق حاضر، بررسی رویه های حسابداری دامپروری پیشنهاد شده در استاندارد بین المللی شماره ۴۱ و سیستمهای هزینه یابی گاو و شیر در ایران در بخش های دولتی و خصوصی می باشد. نهایتاً میزان تطابق رویه های پیشنهاد شده در استاندارد بین المللی ۴۱ با سیستمهای موجود در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
به این ترتیب بخش کتابخانه ای پژوهش حاضر با صلاحدید اساتید محترم راهنما و مشاور و با استفاده از متون و ادبیات حسابداری استخراج گردید و مبنای طراحی سئوالات پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش تحقیق قرار گرفت. در بخش میدانی تحقیق، اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری مورد بررسی شامل گاوداری های استان تهران بوده است.
این تحقیق شامل پنج فرضیه می باشد. فرضیه اول، فعال بودن بازار استان تهران را مورد بررسی قرار داده و به دو فرضیه فرعی قابل تقسیم است. فرضیه فرعی اول فعال بودن بازار شیر استان تهران و فرضیه فرعی دوم فعال بودن باز گاو استان تهران را مطرح می نماید. نتایج فرضیه های فوق با استفاده از روش t-Test در سطح معنی داری ۰۵/۰ انجام شده و نشان می دهد که این فرضیه مورد پذیرش قرار می گیرد.
فرضیه دوم در ارتباط با این مسئله مطرح شده است که اثر تغییرات در ارزش منصفانه بازار گاو و شیر قادر است تغییرات در این دارایی ها را به نحو مناسب تری نشان دهد. این فرضیه نیز با روش t-Test در سطح معنی داری ۰۵/۰ مورد آزمون قرار گرفته و پذیرفته شده است.
فرضیه سوم عدم امکان تعیین ارزش منصفانه را برای تعیین بهای تمام شده شیر و فرضیه چهارم امکان تعیین ارزش منصفانه را برای تعیین بهای تمام شده گاو در استان تهران مطرح می نماید. این فرضیه ها به همان روش و در سطح معنی داری ۰۵/۰ مورد آزمون قرار گرفته و قبول شده اند.
فرضیه پنجم در ارتباط با عدم پذیرش تغییر روش هزینه یابی گاو و شیر و پیروی از روش پیشنهاد شده در استاندارد ۴۱، توسط دامداری های استان تهران می باشد. این فرضیه نیز به روش t-Test در سطح معنی داری ۰۵/۰ آزمون شده و مورد پذیرش قرار گرفته است.
در پایان نیز نظرات و پیشنهادات محقق درباره پژوهش حاضر، همراه با محدودیت هایی که حین انجام تحقیق به وجود آمده اند عنوان شده است. 

سال دفاع

1390

حجم فایل

327 کیلوبایت

فرمت فایل

word قابل ویرایش(کامل: چکیده فارسی و انگلیسی- فهرست مطالب -فهرست جداول-اشکال-پیوستها)

تعداد صفحات

131