پایان نامه با عنوان فرایند مدیریت ریسک در پروژه های تونلسازی بااستفاده از نرم افزارpertmaster مطالعه موردی خط سوم تونل متروی تهران

پایان نامه با عنوان فرایند مدیریت ریسک در پروژه های تونلسازی بااستفاده از نرم افزارpertmaster مطالعه موردی خط سوم تونل متروی تهران

14,900 تومان

پایان نامه با عنوان فرایند مدیریت ریسک در پروژه های تونلسازی بااستفاده از نرم افزارpertmaster مطالعه موردی خط سوم تونل متروی تهران

پایان نامه با عنوان فرایند مدیریت ریسک در پروژه های تونلسازی بااستفاده از نرم افزارpertmaster مطالعه موردی خط سوم تونل متروی تهران

تعداد صفحات

118

فرمت فایل

PDF