پایان نامه با عنوان تفکیک انومالی های گرانی سنجی با استفاده از توابع ارتونرمال ومدل گذاری به روش توموگرافی

پایان نامه با عنوان تفکیک انومالی های گرانی سنجی با استفاده از توابع ارتونرمال ومدل گذاری به روش توموگرافی

19,900 تومان

پایان نامه با عنوان تفکیک انومالی های گرانی سنجی با استفاده از توابع ارتونرمال ومدل گذاری به روش توموگرافی

پایان نامه با عنوان تفکیک انومالی های گرانی سنجی با استفاده از توابع ارتونرمال ومدل گذاری به روش توموگرافی

ل