پایان نامه با عنوان بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(۸۶-۸۰)‏

پایان نامه با عنوان بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(۸۶-۸۰)‏

9,900 تومان

پایان نامه با عنوان بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(۸۶-۸۰)‏

پایان نامه با عنوان بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته ‏شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏‏(۸۶-۸۰)‏

چکیده:.. ۱
مقدمه:.. ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه : ۴
۲-۱-بیان مسئله : ۴
۳-۱-اهمیت موضوع – دلایل تحقیق : ۵
۴-۱-فرضیه های تحقیق : ۶
نمودار ۵-۱-مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها: ۷
۶-۱-قلمرو تحقیق : ۸
۱-۶-۱-قلمرو زمانی تحقیق : ۸
۲-۶-۱-قلمرو موضوعی تحقیق : ۸
۳-۶-۱-قلمرو مکانی تحقیق : ۸
۷-۱-واژه ها و اصطلاحات: ۸
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲- مقدمه ۱۱
۲-۲-ادبیات نظری تحقیق ۱۱
۱-۲-۲-عوامل تشکیل دهنده حقوق صاحبان سهام : ۱۱
۲-۲-۲-انواع اندوخته‌‌ها : ۱۲
۳-۲-۲-محل تامین این اندوخته‌‌ها : ۱۲
۴-۲-۲-بازده سرمایه گذاری : ۱۳
۵-۲-۲-عوامل موثر بر بازدهی : ۱۳
۶-۲-۲-ریسک سرمایه گذاری : ۱۵
۷-۲-۲-سیاست تقسیم سود ۱۶
۸-۲-۲-تئوری پرداخت سود سهام به عنوان سود سهام باقی مانده : ۱۷
۹-۲-۲-تئوری نامربوط بودن سود سهام مودیگلیانی ومیلیر ۱۸
۱۰-۲-۲-ویژگی‌ها ی سیاست تقسیم سود مطلوب ۱۹
۱۱-۲-۲-مباحث ویژه در رابطه با سهام جایزه و تجزیه سهام : ۱۹
۱۲-۲-۲-اهداف و ماهیت سهام جایزه و تجزیه سهام : ۲۱
۱۳-۲-۲-تاریخچه سهام جایزه : ۲۱
۱۴-۲-۲-دلایل و انگیزه‌های انتشار سهام جایزه : ۲۲
۱۵-۲-۲-تاثیر سهام جایزه بر شرکت توزیع کننده ۲۳
۱۶-۲-۲-تاثیر سهام جایزه بر سهامداران ۲۴
۱۷-۲-۲-مسائل قانونی سهام جایزه ۲۴
۱۸-۲-۲-جنبه‌های منفی سهام جایزه ۲۶
۱۹-۲-۲-سهام جایزه و تجزیه سهام در ارتباط با قیمت‌‌ها و بازدهی فوق العاده ۲۶
۳-۲-پیشینه تحقیق (مروری بر مطالعات گذشته) ۲۷
۱-۳-۲-تحقیقات خارجی: ۲۷
۲-۳-۲-تحقیقات داخلی: ۲۹
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۱-۳- مقدمه ۳۴
۲-۳-روش تحقیق : ۳۵
۳-۳-فرضیات تحقیق : ۳۵
۴-۳-جامعه آماری : ۳۶
۵-۳- روش جمع آوری اطلاعات : ۴۲
۶-۳-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
۱-۴-‏ مقدمه‏ ۴۴
۲-۴-توصیف متغیرهای اصلی تحقیق ۴۵
۳-۴-آزمون فرضیه های تحقیق: ۵۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵-مقدمه ۵۷
۲-۵-نتیجه گیری ۵۸
۳-۵-محدودیت های تحقیق: ۵۹
۴-۵-پیشنهادها: ۶۰
۱-۴-۵-پیشنهادهای مبتنی بر تحقیق: ۶۰
۲-۴-۵-پیشنهادها برای تحقیقات آتی: ۶۰
پیوستها
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۷۴
منابع لاتین: ۷۵
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………۷۶

جدول شماره ۱-۳- جامعه آماری مربوط به شرکت هایی که سهام جایزه توزیع نموده و در تحقیق حاضر مورد آزمون قرار گرفته اند ۳۷
جدول شماره ۲-۳-گروه بندی درصد سهام جایزه با توجه به فرضیات تحقیق ۴۲
جدول شماره ۱-۴ توصیف پراکندگی درصد سهام جایزه در شرکتهای مورد مطالعه ۴۵
جدول شماره ۲-۴ توصیف پراکندگی درصد سهام جایزه در شرکتهای مورد مطالعه ۴۶
نمودار شماره ۱-۴ : پراکندگی درصد سهام جایزه در شرکتهای مورد مطالعه ۴۶
جدول شماره ۳-۴ توصیف پراکندگی قیمت سهام قبل از مجمع در شرکتهای مورد مطالعه به تفکیک درصد انتشار سهام جایزه ۴۷
جدول شماره ۴-۴ توصیف پراکندگی قیمت سهام بعد از مجمع‏ در شرکتهای مورد مطالعه به تفکیک درصد انتشار سهام جایزه ۴۷
جدول شماره ۵-۴ توصیف پراکندگی DPS ‏ در شرکتهای مورد مطالعه به تفکیک درصد انتشار سهام جایزه ۴۸
جدول شماره ۶-۴ توصیف پراکندگی تعداد سهام افزایش یافته ‏ در شرکتهای مورد مطالعه به تفکیک درصد انتشار سهام جایزه ۴۹
جدول شماره ۷-۴ توصیف پراکندگی تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه در شرکتهای مورد مطالعه به تفکیک درصد انتشار سهام جایزه ۴۹
جدول شماره ۱۰-۴ نتایج آزمون تی تک گروهی برای فرضیه اصلی ۵۲
جدول شماره ۱۱-۴ نتایج آزمون تی تک گروهی برای فرضیه اخص ۱ ۵۲
جدول شماره ۱۲-۴ نتایج آزمون تی تک گروهی برای فرضیه اخص ۲ ۵۳
جدول شماره ۱۳-۴ نتایج آزمون تی تک گروهی برای فرضیه اخص ۳ ۵۳
جدول شماره ۱۴-۴: آزمون نرمال بودن توزیع پراکندگی نمرات متغیر بازدهی سهام ۵۴
جدول شماره ۱۵-۴: نتایج آزمون کروسکال والیس برای بررسی فرضیه چهارم تحقیق ۵۵

جدول شماره ۸-۴ توصیف پراکندگی تفاوت قیمت سهام بعد از انتشار سهام جایزه در شرکتهای مورد مطالعه به تفکیک درصد انتشار سهام جایزه ۵۰
جدول شماره ۹-۴ توصیف پراکندگی بازده سهام ‏ پس از انتشار سهام جایزه در شرکتهای مورد مطالعه به تفکیک درصد انتشار سهام جایزه ۵۱

چکیده:
تحقیقات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاران، عکس العمل مطلوب و مثبتی در مقابل انتشار اخبار مربوط به سهام جایزه نشان داده اند. به عبارت دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که نرخ بازده سهام شرکتهایی که سهام جایزه توزیع کرده اند بیشتر از نرخ بازده شرکتهای دیگر بوده است. گروهی از محققان بازده بالاتر را بمنزله با ارزش بودن سهام جایزه تلقی کرده اند ولی گروه دیگر بر این باورند که بازده بیشتر اینگونه سهام ناشی از محتوای اطلاعاتی سهام جایزه است و سهام جایزه به خودی خود ارزشی ندارد.
در این تحقیق رابطه بین انتشار درصدهای مختلف سهام جایزه و نرخ بازدهی سهام (سهامداران) مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق سه فرضیه در مورد تاثیر انتشار سهام جایزه بر بازدهی سهام به تفکیک سه دسته (زیر ۲۰ درصد ، بین ۲۰ تا ۵۰ درصد و بالای ۵۰ درصد) و یک فرضیه (فرضیه چهارم) در قالب مقایسه سه گروه مذکور تدوین شده است. ۴۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب فراوانی ۱۱۷ نمونه با احتساب سالهای انتشار سهام جایزه مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از روشهای آماری تی تست و کروسکال والیس ‏ فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.
نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که انتشار درصدهای مختلف سهام جایزه بر بازدهی سهام تاثیر مثبت دارد اما بین بازدهی سهام در بین سه گروه (زیر ۲۰ درصد ، بین ۲۰ تا ۵۰ درصد و بالای ۵۰ درصد) تفاوت معنادار وجود ندارد. به نظر می رسد مهمترین عوامل در این زمینه کارآیی ضعیف بورس اوراق بهادار تهران و ناآگاهی نسبی (سرمایه گذاران و در برخی موارد مدیران) از سهام جایزه می باشد.
.


مقدمه:
یکی از موضوعاتی که کنجکاوی سرمایه گذاران و متخصصان مالی در بورس اوراق بهادار را برانگیحته، تاثیر سهام جایزه بر نرخ بازده سهام است. مروری به کتابها و مقالات مالی نشان می دهد، متخصصان و صاحبنظران مالی عقاید متفاوتی درباره ارزش سهام جایزه دارند. برخی از آنها معتقدند چنانچه درصد سهام جایزه در حد پایینی باشد انتشار سهام جایزه موجب افزایش ثروت سهامداران می گردد، اما پاره ای دیگر بر این باورند که چون سهام جایزه موجب گسترش مالکیت سهام و حفظ نقدینگی در شرکت می شود، سهام جایزه دارای ارزش است و صدور آن به هر میزان موجب افزایش ثروت سهامداران می گردد. گروه دیگر اظهار می کنند که چون صدور سهام جایزه تاثیری بر میزان سود دهی و ریسک شرکت نمی گذارد بنابراین تاثیری نیز بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران نحواهد گداشت. نتایج به دست آمده در سایر شرکتها نشان می دهد که نرخ بازده سهام شرکتهایی که سهام جایزه توزیع کرده اند بیشتر از نرخ بازده شرکتهای دیگر بوده است. گروهی از محققان بازده بالاتر را به منزله با ارزش بودن سهام جایزه تلقی کرده اند ولی گروه دیگر بر این باورند که بازده بیشتر اینگونه سهام ناشی از محتوای اطلاعاتی سهام جایزه است و سهام جایزه به خودی خود ارزشی ندارد.
هدف از این تحقیق مطالعه تاثیر انتشار درصدهای مختلف سهام جایزه بر بازدهی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با روش های عملی می باشد.

………………………………
۸۷ صفحه
۵٫۷ مگابایت
سال دفاع ۸۸

حجم فایل

5.7 مگابایت

فرمت فایل

word قابل ویرایش(کامل: چکیده فارسی و انگلیسی- فهرست مطالب -فهرست جداول-اشکال-پیوستها)

سال دفاع

1388