پایان نامه با عنوان بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه با عنوان بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران

8,900 تومان

پایان نامه با عنوان بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه با عنوان بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست پرداخت سود و در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده: ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه ۳
۲-۱بیان مسئله تحقیق ۴
۳-۱ تاریخچه موضوع تحقیق ۶
۴-۱ تعریف موضوع تحقیق ۹
۵-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
۶-۱ اهداف تحقیق ۱۰
۷-۱ چارچوب نظری ۱۱
۸-۱ مدل تحلیلی تحقیق: ۱۵
۹-۱ فرضیه های تحقیق ۱۸
۱۰-۱ تعریف واژگان و اصطلاحات ۱۹
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه ۲۱
۲-۲ بخش اول _جریان وجه نقد وعدم اطمینان در جریان وجه نقد ۲۲
۱-۲-۲ اهمیت فوق العاده جریانهای نقدی عملیاتی ۲۲
۲-۲-۲ تاریخچه صورت وجه نقد ۲۲
۳-۲-۲ وجه نقد و چارچوب نظری ۲۴
۴-۲-۲ حرکت به سوی جریانهای نقدی ۲۶
۵-۲-۲ مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی ها و انعطاف پذیری ۲۷
۶-۲-۲ اهمیت جریان های نقدی ۲۸
۳-۲ بخش دوم _ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری- ۳۰
۱-۳-۲ اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی ۳۴
۲-۳-۲ عمده ترین اهداف گزارشگری مالی ۳۴
۴-۲بخش سوم:سیاستهای تقسیم سود سهام،عوامل موثر ونظریه های مرتبط با آن ۳۶
۱-۴-۲ خط می ها و روش های تقسیم سود ۳۶
۲-۴-۲- عوامل مرثر بر تصمیم گیری درباره انتخاب خط مشی تقسیم سود ۳۷
۳-۴-۲ نظریه های مربوط به تقسیم سود ۳۸
۴-۴-۲ تاریخ های مرتبط با تقسیم سود سهام ۳۹
۵-۴-۲ مسئله های دیگری درباره سود تقسیمی : ۴۰
۶-۴-۲ سود تقسیمی در مقایسه با سود سرمایه ۴۳
۷-۴-۲ مروری بر تصمیم های مربوط به سیاست تقسیم سود ۴۶
۵-۲بخش چهارم_ بررسی ارتباط بین عدم اطمینان در جریان وجه نقد شرکت ها ، ترکیب سرمایه ،فرصت های سرمایه گذاری و سیاست پرداخت ۴۸
۱-۵-۲ ارتباط وجه نقد با سود ۴۸
۲-۵-۲ سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله ای برای پیش بینی ۴۹
۳-۵-۲ ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد ۵۰
۶-۲بخش پنجم_ پیشینه تحقیق ۵۰
فصل سوم: روشاجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۵۵
۲-۳ روش تحقیق ۵۵
۳-۳ اهداف تحقیق ۵۶
۴-۳ فرضیه های تحقیق ۵۷
۵-۳ مدل تحلیلی تحقیق: ۵۸
۶-۳ جامعه آماری ۵۸
۷-۳ قلمرو تحقیق ۵۹
۸-۳ روش های جمع اوری اطلاعات ۵۹
۹-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۰
۱۰-۳ اعتبار درونی و برونی پژوهش ۶۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
۱-۴ مقدمه ۶۵
۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها ۶۵
۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ۶۷
۱-۳-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: ۶۷
۲-۳- ۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود ۶۸

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۹۰
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۹۱
۱-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی اول ۹۱
۲-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی دوم ۹۲
۳-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی سوم ۹۲
۴-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی چهارم ۹۳
۵-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی پنجم ۹۳
۶-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی ششم ۹۴
۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق ۹۴
۴-۵ پیشنهادها ۹۵
۱-۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش ۹۵
۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۹۶
۵-۵ محدودیت های تحقیق ۹۶
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی ۱۰۱
منابع لاتین ۱۰۲
منابع اینترنتی ۱۰۳
چکیده انگلیسی: ۱۰۴

جدول (۱-۱) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود ۱۳
جدول (۱-۴) شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics) ۶۶
جدول (۲-۴) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) ۶۸
جدول (۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود ۶۹
جدول (۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) ۷۰
جدول (۵-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) ۷۰
جدول (۶-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر عدم اطمینان در جریان وجه نقد و سیاست پرداخت سود ۷۳
جدول (۷-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) ۷۴
جدول (۸-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) ۷۴
جدول( ۹-۴) خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو فرضیه فرعی الف و ب ۷۷
جدول (۱۰-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر ترکیب سرمایه شرکت ها و سیاست پرداخت سود ۷۸
جدول (۱۱-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) ۷۹
جدول (۱۲-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) ۷۹
جدول (۱۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر فرصت های سرمایه گذاری شرکت ها و سیاست پرداخت سود ۸۲
جدول (۱۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) ۸۳
جدول (۱۵-۴) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) ۸۳
جدول (۱۶-۴) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک اندازه ۸۶
جدول (۱۷-۴) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک اندازه ۸۷
جدول ( ۱۸-۴) یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفکیک اندازه ۸۸

نمودار (۱-۳) : مدل تحلیلی تحقیق ۵۸
نمودار (۱-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ۷۱
نمودار (۲-۴) : خط و معادله رگرسیون ۷۲
نمودار (۳-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ۷۵
نمودار (۴-۴) : خط و معادله رگرسیون ۷۶
نمودار (۵-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ۸۰
نمودار (۶-۴) : خط و معادله رگرسیون ۸۱
نمودار (۷-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ۸۴
نمودار (۸-۴) : خط و معادله رگرسیون ۸۵

چکیده:
ارزیابی عملکرد مالی شرکتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده می کنند. سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملکرد می پردازند .مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شود، این است که آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود که بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. در این پژوهش،رابطه بین سیاست پرداخت سود با عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری ، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که متغیر های پژوهش(عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه، فرصت های سرمایه گذاری) دارای رابطه با سیاست پرداخت سود هستند .

فرمت فایل

word قابل ویرایش(کامل: چکیده فارسی و انگلیسی- فهرست مطالب -فهرست جداول-اشکال-پیوستها)

حجم فایل

652 کیلوبایت

تعداد صفحات

114

سال دفاع

1389