پایان نامه با عنوان بررسی ارتباط بین اتکای حسابرسان مستقل و عملکرد حسابرسان داخلی

پایان نامه با عنوان بررسی ارتباط بین اتکای حسابرسان مستقل و عملکرد حسابرسان داخلی

چکیده: ۱
مقدمه: ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۴
۱-۲-۱ تحقیقات داخلی ۴
۲-۲-۱ تحقیقات خارجی ۵
۳-۱ بیان مسئلـه ۷
۴-۱ چارچوب نظری تحقیق ۸
۵-۱ فرضیه‌های تحقیق ۸
۶-۱ اهداف تحقیق ۹
۷-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
۸-۱ حدود مطالعاتی ۱۰
۱-۸-۱ قلمرو مکانی تحقیق: ۱۰
۲-۸-۱ قلمرو زمانی تحقیق: ۱۰
۹-۱ تعاریف عملیاتی ۱۰
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ بخش یکم: کلیات ۱۳
۱-۱-۲ مقدمه ۱۳
۲-۱-۲ پیشینه تاریخی حسابرسی ۱۳
۳-۱-۲ حسابرسی نوین در ایران ۱۶
۴-۱-۲ سوابق تحقیق ۱۸
۵-۱-۲حسابرسی چیست؟ ۱۹
۶-۱-۲ ضرورت اجرای حسابرسی ۲۰
۷-۱-۲ انواع حسابرسی ۲۲
۱-۷-۱-۲حسابرسی صورتهای مالی ۲۲
۲-۷-۱-۲حسابرسی رعایت ۲۲
۳-۷-۱-۲حسابرسی عملیاتی ۲۲
۴-۷-۱-۲حسابرسی جامع ۲۳
۸-۱-۲ انواع حسابرسان ۲۳
۱-۸-۱-۲حسابرسان مستقل ۲۳
۲-۸-۱-۲حسابرسان داخلی ۲۴
۳-۸-۱-۲حسابرسان دولتی ۲۴
۹-۱-۲ وجوه تمایز حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل ۲۵
۱۰-۱-۲ فرآیند حسابرسی ۲۶
۲-۲ بخش دوم : حسابرسی داخلی ۲۸
۱-۲-۲ پیدایش وتکامل حسابرسی داخلی ۲۸
۲-۲-۲ کنترل ۲۹
۳-۲-۲ حسابرسی داخلی ۳۱
۴-۲-۲ مدیریت ۳۱
۵-۲-۲ سیستم‌ کنترل مدیریت و فعالیت‌های حسابرسی داخلی ۳۲
۶-۲-۲ حسابرسی داخلی سنتی ۳۳
۷-۲-۲ حسابرسی داخلی مدرن ۳۳
۸-۲-۲ حسابرسی داخلی نئومدرن ۳۳
۹-۲-۲ ویژگی‌های حسابرسی داخلی ۳۷
۱۰-۲-۲ وظایف حسابرس داخلی ۳۸
۱۱-۲-۲ موقعیت سازمانی حسابرسی داخلی ۴۰
۱۲-۲-۲ حسابرسی دخلی پویا – پشتیبانی و حامی مدیریت ۴۳
۱۳-۲-۲ رهنمودهایی برای حسابرسان داخلی ۴۳
۱۴-۲-۲ روابط حسابرسی داخلی ۴۶
۱-۱۴-۲-۲ روابط سازمانی حسابرسی داخلی ۴۷
۲-۱۴-۲-۲ رابطه بین حسابرسان داخلی و مستقل ۴۷
۳-۱۴-۲-۲ زمان‌بندی برقراری ارتباط و هماهنگی با واحد حسابرسی داخلی ۴۸
۴-۱۴-۲-۲ برآورد نیاز به حسابرسی داخلی ۴۹
۱۵-۲-۲ طرحهای حسابرسی ۴۹
۱۶-۲-۲ فرایند اجرای حسابرسی داخلی ۵۱
۱۷-۲-۲ چارچوب حسابرسی داخلی اثر بخش ۵۲
۳-۲ بخش سوم: کنترلـهای داخلی ۵۳
۱-۳-۲ تعریف کنترلـهای داخلی ۵۴
۲-۳-۲ انواع کنترلـهای داخلی ۵۵
۳-۳-۲ محدودیتهای ذاتی کنترلـهای داخلی ۵۶
۴-۳-۲ اجزای کنترل داخلی ۵۷
۵-۳-۲ ابزارهای دستیابی به کنترلـهای داخلی ۵۹
۶-۳-۲ ارزیابی سیستم کنترل داخلی ۶۰
۷-۳-۲ تدوین طرح اولیه حسابرسی ۶۳
۱-۷-۳-۲ رویکرد محتوایی ۶۳
۲-۷-۳-۲ رویکرد سیستمی ۶۵
۸-۳-۲ نقشها و مسئولیت اشخاص و سازمانها در برابر کنترلـهای داخلی ۶۵
۹-۳-۲ عناصر تشکیل دهنده سیستم کنترل داخلی اثر بخش ۶۶
۴-۲ بخش چهارم: اتکای حسابرس مستقل به عملکرد حسابرس داخلی ۶۷
۱-۴-۲ تعیین ماهیت میزان اتکا به کار حسابرس داخلی ۶۷
۲-۴-۲ ارزیابی کیفیت عملکرد و احد حسابرسی داخلی ۶۸
۳-۴-۲ اثر عملکرد حسابرسان داخلی برفرایند حسابرسی مستقل ۷۱
۱-۳-۴-۲ کسب شناخت از ساختار کنترل داخلی ۷۱
۲-۳-۴-۲ ارزیابی ریسک ۷۲
۳-۳-۴-۲ آزمون‌های محتوا ۷۲
۴-۳-۴-۲ عوامل مرتبط با میزان اتکای حسابرس مستقل به عملکرد حسابرس داخلی ۷۳
۴-۴-۲ عملکرد حسابرس داخلی و نقش اعتبار‌دهی حسابرس مستقل ۷۴
۵-۲ پیشینه تحقیق ۷۵
۱-۵-۲ تحقیقات داخلی ۷۵
۲-۵-۲ تحقیقات خارجی ۷۵
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۷۹
۲-۳ روش اجرای تحقیق ۷۹
۱-۲-۳ پرسشنامه ۷۹
۳-۳ جامعه آماری مورد تحقیق ۸۰
۴-۳ حجم نمونه ۸۰
۵-۳ روش نمونه گیری ۸۲
۶-۳ مدل تحلیلی تحقیق ۸۲
۷-۳ فرضیه‌های تحقیق ۸۲
۸-۳ متغیرهای تحقیق ۸۳
۹-۳ اعتبار و روایی ابزار تحقیق ۸۳
۱۰-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۸۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۸۶
۲-۴ یافته‌های حاصل از پرسشنامه‌ها ۸۶
۳-۴ تجزیه و تحلیل اطلاعات شخصی و عمومی ۸۶
۴-۴ تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق ۸۷
۱-۴-۴ تجزیه و تحلیل سوالات مربوط به فرضیه اول ۸۷
۲-۴-۴ تجزیه و تحلیل سوالات مربوط به فرضیه دوم ۹۱
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۹۶
۲-۵ نتیجه گیری فرضیات ۹۶
۱-۲-۵ نتیجه گیری فرضیه اول ۹۷
۲-۲-۵ نتیجه گیری فرضیه دوم ۹۸
۳-۵ پیشنهادات اجرایی ۹۸
۱-۳-۵ پیشنهاد برای حسابرسان مستقل ۹۸
۲-۳-۵ پیشنهاد برای سازمانهای مورد حسابرسی ۹۹
۳-۳-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۰۰
۴-۵ محدودیت‌های تحقیق ۱۰۰
پیوست ها
پیوست الف) پرسشنامه ۱۰۲
پیوست ب) جداول آماری ۱۰۴
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۰۷
منابع لاتین: ۱۰۸
چکیده لاتین ۱۰۹

جدول ۱-۴ رشته تحصیلی پاسخ دهندگان ۸۶
جدول ۲-۴ آخرین مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان ۸۷
جدول ۳-۴ شغل پاسخ دهندگان ۸۷
جدول ۴-۴ سابقه پاسخ دهندگان ۸۷
جدول ۵-۴ نتایج پاسخ های مربوط به فرضیه اول ۸۸
جدول ۶-۴ یافته های مربوط به تجربه و اتکای پاسخ دهندگان ۸۹
جدول ۷-۴ نتایج پاسخ های مربوط به فرضیه دوم ۹۲
جدول ۸-۴ یافته های مربوط به ویژگی های حسابرسی داخلی و اتکای پاسخ دهندگان ۹۳

نمودار ۱-۲ ارزیابی ساختار کنترل داخلی ۶۲
نمودار۲-۲ مدل توصیفی ویژگیهای حسابرسی داخلی و تأثیر آن بر اتکای حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسان داخلی ۶۹
نمودار ۳-۲ نقش اعتباردهی حسابرس مستقل ۷۴
نمودار ۱-۳ مدل تحلیلی تحقیق ۸۲

چکیده:
مسألـه اتکاء حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی و شناخت راه کارهایی برای هماهنگ کردن فعالیتهای آنها، با هدف کاهش هزینه حسابرسی افزایش کارایی فرآیند حسابرسی و جلوگیری از دوباره کاری های احتمالی از دیر باز در سطح جهان مطرح بوده است.
در ایران نیز اخیرا شاهد تحولات و پیشرفت‌هایی مهمی در حرفه‌ حسابرسی و حسابداری بوده‌ایم که نمود بارز آن انتشار استانداردهای حسابرسی توسط کمیته فنی سازمان حسابرسی. استاندارد مربوط به ارزیابی کار و احد حسابرسی داخلی که به ارتباط بین حسابرسان مستقل و داخلی پرداخته است، نشان دهنده اهمیت موضوع می باشد
تحقیق حاضر شامل دو فرضیه به شرح زیر می باشد.
۱ – بین تجارب حسابرسان مستقل و میزان اتکا‎ آنها بر کار حسابرسان داخلی رابطه وجود دارد
۲ – بین ویژگیهای حسابرسی داخلی و میزان اتکا حسابرسان مستقل رابطه معنی‌داری وجود دارد
روش آماری به کار رفته در این تحقیق آزمون ضریب همبستگی (رتبه ای اسپرمن) می باشد و جامعه آماری تحقیق به مدیران ،سرپرستان و حسابرسان ارشد سازمان حسابرسی و حسابداران مستقلی که به عنوان شریک یا مدیر و یا حسابرس ارشد در موسسات حسابرسی خصوصی معتبر شاغل هستند می باشد
با توجه به نتایج بدست آمده هردو فرضیه تحقیق رد می شوند و مشخص می گردند که بین میزان تجربه و اتکای حسابرسان مستقل رابطه معنا داری وجود ندارد و همچنین بین ویژگی های حسابرسی داخلی و میزان اتکای حسابرسان مستقل رابطه معنا داری وجود ندارد
واژگان کلیدی: اتکا به عملکرد حسابرسان داخلی،عوامل سازمانی،عوامل محیطی،عوامل فردی،حسابرس مستقل ،حسابرس داخلی ، حسابرسی مالی، حسابرسی داخلی

مقدمه:
مسألـه اتکاء حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی و شناخت راه کارهایی برای هماهنگ کردن فعالیتهای آنها، با هدف کاهش هزینه حسابرسی افزایش کارایی فرآیند حسابرسی و جلوگیری از دوباره کاریهای احتمالی از دیر باز در سطح جهان مطرح بوده است.
انجمن‌های حرفه‌ای جهانی نیز در پاسخ به این نیاز بیانه‌های مختلفی را منتشر نموده‌اند. در آمریکا انجمن حسابدران رسمی آمریکا ابتدا استاندارد شماره۹ (۱) و سپس استاندارد شماره ۶۵ (۲) را در این مورد منتشر نمود. در کانادا انجمن حسابداران خبره (۳) رهنمودهایی در این مورد به حسابرسان ارائه نموده است.
در ایران نیز اخیرا شاهد تحولات و پیشرفت‌هایی مهمی در حرفه‌ حسابرسی و حسابداری بوده‌ایم که نمود بارز آن انتشار استانداردهای حسابرسی توسط کمیته فنی سازمان حسابرسی استاندارد مربوط به “کمیته فنی سازمان حسابرسی، استانداردهای حسابرسی، تهران ۱۳۷۸، بخش ۶۱” ارزیابی کار و احد حسابرسی داخلی که به ارتباط بین حسابرسان مستقل و داخلی پرداخته است، نشان دهنده اهمیت موضوع می باشد و انگیزه محقق را در پرداختن به این موضوع بیشتر نموده و امید است تحقیق حاضر گامی هر چند کوچک در جهت شناختن راه کارهای عملی کاربرد استاندارد مزبور در سطح کشورمان باشد.

حجم فایل

2.9 مگابایت

فرمت فایل

word قابل ویرایش(کامل: چکیده فارسی و انگلیسی- فهرست مطالب -فهرست جداول-نمودار-اشکال-پیوستها)

تعداد صفخات

122

سال دفاع

1390