پایان نامه با عنوان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

مقدمه :

در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیه متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی ، تربیتی ، عاطفی ، اخلاقی ، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است .

پیچیدگی و گرفتاریهای جوامع انسانی امروز آگاهی لازم در زمینه های یاد شده را اجتناب نا پذیر و ضروری می نماید . به نظر می رسد اوضاع و احوال شرایط زندگی مدرن و پیچیدگی حاصل از آن انزوا و فرد گرایی همراه

عوامل عمده ای است که زمینه ابتلاء به بیماری روانی از جمله افسردگی را فراهم می کنند .

موضوع تحقیق :

الف – مسأله : آیا رابطه بین افسرگی و فعالیت های ورزشی موجود است .

هدف کلی و آرمانی تحقیق :‌

۱–هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تمرینات ورزشی و افسردگی کمتر است .

۲-ارائه کارهای مناسب و پیشنهادات مؤثر در زمینه اثرات مثبت فعالیت های ورزشی در درمان و کاهش افسردگی و میزان خودک

ب فرضیه :‌

افرادی که به فعالیت ورزشی می پردازند افسردگی کمتری را نسبت به افرادیکه ورزش نمی کنند نشان می دهند .

 

فایده تحقیق :

افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی است که در حال حاضر هر فرد ممکن است آنرا در طول زندگی خود بطور متناوب یا مستمر تجربه کند .

این موضوع صرفاً محدود به زمان و مکان خاصی هم نمی باشد بلکه واکنشی است که در مقابل

فشارات عصبی و مشکلات ناشی از جوامع مدرن یا نیمه مدرن کنونی موجود و گویای حالتی است که در هر دوره زمان برای هر کس ممکن است روی دهد .

به صراحت می توان اعلام نمود که تعدادی از افراد بالغ در دوره ای از عمر خود دچار این حالت گردیده و عده ای بیشتری از این افراد به افسردگی خود آگاه نیستند و اگر این حالت روانی ادامه پیدا کند منجر به بعضی مشکلات روانی و بدنی می شود و ادامه در آخر منجر به خودکشی فرد می گردد .

اطلاعات به افراد داده شود تا این حالات روانی نامساعد را تشخیص دهند ،‌ زودتر اقدام به رفع می نمایند .

روش انجام تحقیق :

هدف ما از انجام این پژوهش سنجش و مقایسه فراوانی دو متغیر مستقل ورزش ، وابسته افسردگی در هر دو گروه آزمودنی آزمایشی می باشد .

می خواهیم که بدانیم که آیا رابطه ای بین دو متغیر ذکر شده وجود دارد یا نه

مطرح شده است .

انجام محاسبات آماری به روش مقایسه ای می باشد و نهایتاً سطح معناداری تفاوت های مشاهده شده را در میزان افسردگی دو گروه آزمودنی آزمایشی و داده های جمع آوری شده را در میزان افسردگی دو گروه آزمودنی آزمایشی را در داده های جمع آوری شده با  استودنت مورد آزمون قرار خواهیم داد .

پیش فرض :

-میانگین نمرات گروه اول (غیر ورزشکار)  بالاترین میانگین افسردگی را نسبت به گروه دوم افراد (ورزشکار)  دارند .

۲-تفاوت مشاهده نمرات دو گروه از اجرای آزمون افسردگی در سطح معنی داری می باشد .

جامعه آماری تحقیق :

با منظور مقایسه افراد افسرده ما بین آزمودنیهای آزمایشی در دو گروه افراد غیرورزشکار و ورزشکار به تعداد ۶۰ نفر روززی جنسیت مرد از میان ۲۴۴۵ نفر از افراد موجود و

مراکز مشابه تهران (-) که به روش نمونه گیری کاملاً تصادفی انتخاب شده اند می باشند.

نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری :

آزمودنی آزمایشی این تحقیق شامل ۶۰ نفر از آزمودنی در دو گروه (ورزشکار و غیر ورزشکار) از سطح جامعه آماری ذکر شده از میان آن تعداد افرادیکه فعالیت ورزشی نداشته اند و افرادی که فعالیت ورزشی داشته اند به صورت تصادفی با استفاده از لیست اسامی از قبل تعیین شده انتخاب شده اند و محدودیت (سنی.تحصیلی) برای انتخاب آزمودنیهای در نظر گرفته شده است و در کل

تنوع سطح اجتماعی و فرهنگی ، اقتصادی ، اقلیمی ، ترتیب تولید وضعیت خانوادگی و شرایط زیستی …… در جهت تعلیم در نظر گرفته شده اند .

روش آماری تحقیق :

به منظور بررسی یافته این تحقیق و میزان رابطه بین متغیرهای مستقل وابسته (ورزش،افسردگی) مشاهده شده در دو گروه و سطح معناداری نتایج بدست آمده از مقیاس نسبی و فاصله ای حسابی و انحراف استاندارد و آزمون  استودنت برای هر گروه مستقل استفاده شده اند .

متغیرهای پژوهش عبارتند

متغیر مستقل (ورزش)‌

ب – متغیر وابسته (افسردگی)

روش جمع آوری داده ها :‌

با استفاده از اجرای تست توسط آزماینده در میزان افسردگی در آزمودنیها استفاده شده است .

تعریف واژه ها :

الف – افسردگی :

الف – چیزی که تست یک آنرا می سنجد .

ب – یک حالت احساس یک واکنش نیست به یک موقعیت یک سبک اختصاصی رفتار مشخص مورد استفاده واقع می شود

معمولاً به صورت غمگین شناخته شده (دکتر حسین آزاد ، آسیب شناسی روانی)

ب – ورزش :

تمرینات مستمر و پیگرد فعالیت منظم بدنی ( فیزیکی ) که افراد را در شرایط مطلوبی از نظر حالات و کیفیات بدنی قرار می دهد که با افزایش دفعات و تمرینات لازم و ایجاد ظرفیتهای مناسب توان جسمی لازم و نوعی ورزیدگی در حرکات را برای انجام دهنده آن ایجاد می نماید .

 

 

 

فصل دوم

(مبنای نظری)

 

 

۱-تعریف افسردگی

۲-علائم افسردگی

۴-نشانه افسردگی یک قطبی

۵-طبقه بندی افسردگی

۶-دوره افسردگی


 

افسردگی :

افسردگی یک واکنش روانی زیستی ( سایکو بیولوژیک ) عادی در مقابله با استرس متفاوت است .

علائم افسردگی عبارتند از :

۱-کاهش خوشحالی

۲-اختلالات خواب

۳-از دست دادن اعتماد به نفس

۴-ناتوان در ادارک واقعی خود ، خستگی

۵-ترس

۶-زود رنجی

-نداشتنم انرژی

۸-مردم گریزی

۹-کاهش میل جنسی

۱۰-بی اشتهایی

۱۱-کاهش وزن بدن – تحریک پذیری

دو نوع اختلال افسردگی وجود دارد :‌

افسردگی یک قطبی طی آن فرد فقط از نشانه های افسردگی رنج می برند بدون اینکه اصلاً به مانی مبتلا شود .

افسردگی دو قطبی (مانیک-دپرسیون) که طی آن هم افسردگی هم مانی رخ می دهد

نشانه افسردگی بک قطبی :

۱-نشانه های هیجانی :

عبارتند از :

۱-غم

۲-اضطراب

۳-فقدان مسرت

۴-از بین رفتن شادی

۵-بی علاقه گی

۲-نشانه های شناختی

۱-نظر منفی نسبت به خود

۲-اعتقاد به آینده نومیدانه

۳-نشانه انگیزشی :

۱-مشکل زیاد برای شروع کردن یک کار (فلج اراده)

۲-کندی روانی – حرکتی (افسردگی حاد)

۴-نشانه بدنی

۱-تغییرات جسمانی

۱۹-از دست دادن اشتها

۳-افزایش وزن (افسردگی خفیف)

۴-مشکل خواب

طبقه بندی افسردگی :…………………

تعداد صفحات

109

حجم فایل

7.322 کیلوبایت

فرمت فایل

قابل ویرایش word