پایان نامه ارشد حسابداری با موضوع ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷

مقدمه  ۱
۱-۱- شرح و بیان مساله پژوهشی  ۲
۱-۲- اهمیت و ارزش پژوهش ۳
۱-۳- چهار چوب نظری تحقیق ۴
۱-۴- اهداف تحقیق ۵
۱-۵- فرضیه های پژوهش  ۵
۱-۶- قلمرو پژوهش ۶
۱-۶-۱- قلمرو مکانی پژوهش ۶
۱-۶-۲- قلمرو زمانی پژوهش ۶
۱-۶-۳- قلمرو موضوعی پژوهش ۶
۱-۷- کلید واژه¬ها ۶
خلاصه ۸

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش
مقدمه  ۹
۲-۱- اطلاعات وگزارش های مالی و نقش آنها در تصمیم گیری  ۱۰
۲-۲- اهداف گزارشگری مالی  ۱۰
۲-۳- تصمیم گیری اقتصادی ۱۲
۲-۴- استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری  ۱۳
۲-۵- نقش گزارشگری مالی در بازار سرمایه ۱۵
۲-۶- اثرات ارائه صورت¬های مالی بر قضاوت سرمایه¬گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری ۱۶
۲-۷- صورت های مالی اساسی ۱۵
۲-۸- نسبت‌های مالی ۱۵

۲-۸-۱- نسبت‌های نقدینگی  ۱۹

۲-۸-۲- نسبت‌های فعالیت  ۱۹
۲-۸-۳- نسبت‌های اهرمی   ۲۰
۲-۸-۴- نسبت‌های سودآوری  ۲۰
۲-۸-۵- نسبت‌های ارزش بازار ۲۰
۲-۹- تاریخچه استفاده از نسبت‌های مالی ۲۰
۲-۱۰- نقاط قوت نسبت‌های مالی ۲۱
۲-۱۱-محدودیت‌های نسبت‌های مالی ۲۲
۲-۱۲- پیش¬بینی بازده سهام در فرایند تصمیم¬گیری سرمایه¬گذاری ۲۳
۲-۱۳- نظریه ارزشیابی و مدل¬های ارزشیابی سهام عادی  ۲۵
۲-۱۳-۱- مدل های تنزیل جریانات نقدی ۲۶

۳-۱-۱- مدل والتر ۲۶
۲-۱۳-۱-۲- مدل گوردن ۲۷
۲-۱۳-۱-۵- مدل کرنل ۲۷
۲-۱۳-۲- شیوه¬های ارزیابی نسبی(به کمک نسبت¬های بازار ۲۷
۲-۱۳-۲-۱- نسبت قیمت به سود هر سهم ۲۸
۲-۱۳-۲-۲- نسبت  قیمت به ارزش دفتری ۳۰
۲-۱۳-۲-۳- نسبت  قیمت به جریان نقدی هر سهم ۳۲
۲-۱۳-۲-۴- نسبت قیمت به فروش هر سهم ۳۳
۲-۱۴- روش¬های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ۳۴
۲-۱۴-۱- روش نموداری ۳۴
۲-۱۴-۲- روش اصولی ۳۵
۲-۱۴-۳- روش پورتفولیو ۳۵
۲-۱۴-۳-۱- خرید انواع سهام و کاهش ریسک ۳۵
۲-۱۴-۳-۲- تعداد سهام مورد نیاز برای کاهش ریسک سبد سهام (پژوهش¬های تجربی ۳۷
۲-۱۵- نسبت های بازار و سبد سهام ۳۸
۲-۱۵- مروری بر پژوهش¬های انجام شده ۳۸
۲-۱۵-۱-پژوهش¬های خارجی ۳۸

۲-۱۵-۲-پژوهش¬های داخلی ۴۵
خلاصه فصل دوم ۴۷

فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه ۴۸
۳-۱- فرضیه های تحقیق ۴۹
۳-۱-۱- فرضیه¬ی اصلی اول ۴۹
۳-۱-۲- فرضیه¬ی اصلی دوم ۴۹
۳-۱-۳- فرضیه¬ی اصلی سوم ۴۹
۳-۱-۴- فرضیه¬ی اصلی چهارم ۴۹
۳-۱-۱-۱- فرضیه¬ی فرعی اول ۴۹
۳-۱-۱- ۲- فرضیه¬ی فرعی دوم ۴۹
۳-۱-۱-۳- فرضیه¬ی فرعی سوم ۵۰
۳-۱-۴- فرضیه¬ی اصلی پنجم ۵۰
۳-۱-۴- فرضیه¬ی اصلی ششم ۵۰
۳-۱-۴- فرضیه¬ی اصلی هفتم ۵۰
۳-۲- متغیرهای تحقیق ۵۰
۳-۳- روش تحقیق ۵۲
۳-۳-۱- همبستگی  و رگرسیون ۵۲
۳-۳-۲- مفروضات رگرسیون خطی ۵۷
۳-۳-۲-۱- نرمال بودن خطاها ۵۷
۳-۳-۲-۲- عدم ناهمسانی واریانس ۵۸
۳-۳-۲-۳- عدم هم خطی ۵۸
۳-۳- ۳- افق زمانی تحقیق ۵۹
۳-۴- جامعه آماری ۶۰
۳-۵- شیوه نمونه¬گیری و حجم نمونه ۶۰
۳-۵-۱- نمونه¬گیری هدفمند ۶۰

۳-۶- روش گردآوری اطلاعات ۶۱
۳-۷- ابزار گردآوری اطلاعات ۶۱
۳-۸-آزمون¬های آماری ۶۱
خلاصه ۶۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ۶۴
۴-۱- تجزیه و تحلیل داده¬ها  ۶۴
۴-۱-۱- فرضیه اول ۶۵
۴-۱-۲- فرضیه دوم ۶۸
۴-۱-۳- فرضیه سوم ۶۹
۴-۱-۴- فرضیه چهارم ۷۱
۴-۱-۴-۱- تجزیه نسبت قیمت به فروش ۷۲
۴-۱-۵- فرضیه¬ی فرعی اول ۷۳
۴-۱-۶- فرضیه¬ی فرعی دوم ۷۴
۴-۱-۷- فرضیه¬ی فرعی سوم ۷۶
۳-۱-۸- فرضیه¬ی پنجم ۷۸
۳-۱-۹- فرضیه¬ی ششم ۸۰
۳-۱-۱۰- فرضیه¬ی هفتم ۸۲
خلاصه و نتیجه گیری ۸۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه ۸۶
۵-۱- یافته¬های پژوهش ۸۷
۵-۱-۱- نتایج آزمون فرضیه اول ۸۷
۵-۱-۲-  نتایج آزمون فرضیه دوم ۸۸
۵-۱-۳- نتایج آزمون فرضیه سوم ۸۸
۵-۱-۴- نتایج آزمون فرضیه چهارم ۸۹
۵-۱-۴-۱- فرضیه¬ی فرعی اول ۹۰
۵-۱-۴-۲- فرضیه¬ی فرعی دوم ۹۱
۵-۱-۴-۳- فرضیه¬ی فرعی سوم ۹۲
۵-۱- ۵- فرضیه¬ی پنجم ۹۲
۵-۱- ۶- فرضیه¬ی ششم ۹۳
۵-۱- ۷- فرضیه¬ی هفتم ۹۴
۵-۲- محدودیت های تحقیق ۹۴
۵-۳-پیشنهادها ۹۴
۵-۳-۱- پیشنهادهای ناشی از تحقیق ۹۵
۵-۳-۲- پیشنهاد برای پژوهش¬های آتی ۹۵

فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                                                          صفحه

جدول (۴-۱): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به سود پورتفوی سهام تشکیل یافتند  ۶۶
جدول ( ۴-۲) : نتایج تجزیه و تحلیل¬ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به سود تشکیل یافته¬اند  ۶۷
جدول (۴-۳): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام تشکیل یافتند ۶۸
جدول (۴-۴): نتایج تجزیه و تحلیل¬ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به ارزش دفتری تشکیل یافته-اند ۶۹
جدول (۴-۵): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به جریان نقدی پورتفوی سهام تشکیل یافتند ۷۰
جدول (۴-۶) : نتایج تجزیه و تحلیل¬ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به جریان نقدی تشکیل یافته-اند ۷۰
جدول (۴-۷): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به فروش پورتفوی سهام تشکیل یافتند ۷۱
جدول (۴-۸) : نتایج تجزیه و تحلیل¬ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت قیمت به فروش تشکیل یافته-اند ۷۲
جدول (۴-۹): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت سود به فروش پورتفوی سهام تشکیل یافتند ۷۳
جدول (۴-۱۰) : نتایج تجزیه و تحلیل¬ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت سود به فروش تشکیل یافته-اند ۷۴
جدول (۴-۱۱): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت ارزش دفتری  به سود پورتفوی سهام تشکیل یافتند ۷۵
جدول (۴-۱۲) : نتایج تجزیه و تحلیل¬ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت ارزش دفتری به سود تشکیل یافته-اند ۷۶
جدول (۴-۱۳): آزمون وایت برای پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت جریان نقدی  به سود پورتفوی سهام تشکیل یافتند ۷۷
جدول (۴-۱۴) : نتایج تجزیه و تحلیل¬ پورتفوهای سهامی که بر اساس نسبت جریان نقدی به سود تشکیل یافته-اند ۷۷
جدول (۴-۱۵): آزمون وایت برای رگرسیون حاصل از تجزیه اول ۷۹
جدول (۴-۱۶): نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون حاصل از تجزیه اول ۷۴
جدول (۴-۱۷): آزمون وایت برای رگرسیون حاصل از تجزیه دوم ۸۱
جدول شماره (۴-۱۸) : نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه حاصل از تجزیه نوع دوم ۸۱
جدول (۴-۱۹): آزمون وایت برای رگرسیون حاصل از تجزیه سوم ۸۳
جدول شماره (۴-۲۰) : نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه حاصل از تجزیه نوع سوم ۸۳

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
امروزه رسیدن به اهداف اقتصادی هر کشوری بدون مشارکت  عمومی افراد آن کشور امری امکان ناپذیر است. یکی از راه های مشارکت افراد در توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در بازار سرمایه  و بورس اوراق بهادار می باشد، چرا که از این طریق پس اندازهای کوچک و سرگردان به سمت  فعالیت های مولد و تولیدی راه پیدا کرده، چرخ تولید و اقتصاد به حرکت در می آید.
یکی از مباحث مهمی که تصمیمات سرمایه¬گذاران را تحت تأثیر قرار می¬دهد، بازده سهام است؛ زیرا اهمیت زیادی در افزایش ثروت سهامداران دارد. به همین دلیل محققان و دانشمندان مالی در پی یافتن متغیرهایی هستند که از طریق آنها، بازده سهام را در دوره¬های آتی پیش¬بینی کنند. نسبت¬های بازار گروهی از این متغیرها می¬باشند که برای پیش¬بینی بازده سهام و پورتفوی سهام در بازارهای سرمایه کاربرد دارند. در این راستا این پژوهش سعی بر آن دارد که به بررسی رابطه بین نسبت¬های بازار پورتفوی سهام (نسبت¬¬های قیمت به سود، قیمت به فروش، قیمت به جریان نقدی، قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام و سه نسبت مالی حاصل از تجزیه نسبت قیمت به فروش) و بازدهی آن پورتفوی بپردازد.
در فصل اول این پژوهش تلاش شده است که کلیات تحقیق شامل مسأله، هدف، فرضیه¬ها و روش تحقیق، جامعه آماری و واژگان کلیدی پژوهش ارایه گردد.

۱-۱-    شرح و بیان مساله پژوهشی
یکی از اهداف و آرمان¬های بازارهای سرمایه تخصیص بهینه و درست منابع مالی است؛ بدین معنی که منابع مالی متوجه مناسب¬ترین و پربازده¬ترین بخش¬های بازار شود. با توجه به این امر و همچنین علاقه و نیاز سرمایه¬گذاران به دستیابی به معیارهایی مناسب برای ارزیابی سهام¬های پربازده و سرمایه¬گذاری در شرکت¬هایی که از آینده¬ی مالی بهتری برخوردار باشند؛ استفاده از نسبت¬های مالی و به خصوص استفاده از نسبت¬های بازار در بازارهای سرمایه¬ی کشورهای مختلف رواج گسترده¬ای دارد. آشنایی با این نسبت¬ها و میزان ارتباط آن¬ها با بازدهی آینده¬ی شرکت¬ها و سهام آن¬ها برای سرمایه¬گذاران امری ضروری است ( بریگام و همکاران ، ۱۹۹۹).
هدف از محاسبه نسبت¬های مالی این است که بتوان بدان وسیله درباره یک صورت مالی قضاوت کرد. نسبت¬های بازار که گروهی از نسبت¬های مالی هستند؛ به نسبتهایی گفته می¬شود که از ارتباط بین یک قیمت بازاری (مانند قیمت یک سهم و یا ارزش کل شرکت) و یک محرک ارزشی شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به¬ دست می¬آیند. بنابراین نسبت¬های مذکور، یک مقیاس ترکیبی هستند که اطلاعات کلی درباره ارزش شرکت را در مقایسه با شرکت¬های رقیب فراهم     می¬کنند (پنمن، ۲۰۰۵).
پژوهش¬های گسترده¬ای در زمینه تشریح رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته است که حاصل این تحقیقات ارائه مدل¬هایی است که دستخوش انتقادها و حمایتهای مختلفی بوده است. یکی از معروفترین این مدل¬ها، مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای (CAPM)  است. نتایج پژوهش-های گذشته در امریکا، ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته حاکی از این است که این مدل توانایی لازم برای پیش¬بینی بازده سهام را ندارد و باید علاوه بر بتا متغیرهای دیگر را نیز در نظر گرفت. نتایج پژوهش¬ها نشان می¬دهد که متغیرهایی مانند اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و غیره؛ بازده سهام را بهتر از مدل CAPM پیش¬بینی می¬کند (سلیمی، ۱۳۸۳)
توضیحات گوناگونی در زمینه¬ی قدرت پیش¬بینی کنندگی این متغیرها برای پیش¬بینی بازدهی سهام ارائه شده است. به عنوان مثال فاما و فرنچ  (۱۹۹۳) معتقد هستند که صرف ریسکی که به کمک مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای شارپ و لینتنر۴  به عنوان پاداش منطقی ریسک در نظر گرفته می¬شود به طور کامل قابل توضیح نیست و ارتباطی که بین متغیرهای بنیادی و بازدهی سهام وجود دارد، نشانگر پاداش تحمل ریسک است. استفاده از نسبت¬های بازار برای پیش¬بینی بازدهی سهام رواج زیادی دارد که می¬تواند بنابر دلایل زیر باشد( داموداران ، ۲۰۰۶):
– برای محاسبه¬ی آن به زمان کمتر و منابع کمتری نسبت به تنزیل جریان¬های نقدی نیاز است.
– کاربرد آنها آسانتر است.
– دفاع از آن آسانتر است.
– وضعیت حال حاضر بازار را منعکس می¬کند.
پژوهش¬های زیادی در مورد بررسی توانایی نسبت¬های مالی و بازار در ارزیابی وضع مالی شرکت¬ها و پیش¬بینی آینده¬ی مالی آن¬ها در بازارهای پیشرفته مالی دنیا صورت گرفته است. ارتباط معنی¬داری که بین متغیرهای بازار و بازدهی سهام وجود دارد؛ دلالت بر این دارد که کاربرد این متغیرها برای پیش¬بینی بازدهی آینده سودمند است. از طرف دیگر تفاوتی که بین قدرت پیش¬بینی کنندگی این متغیرها وجود دارد حاکی از آن است که برخی از این متغیرها برای پیش¬بینی بازدهی آینده سهام نسبت به سایر متغیرها از اهمیت نسبی بیشتری برخوردار هستند. اما پژوهش¬هایی که در زمینه¬ی ضرایب بازار در ایران صورت گرفته بسیار اندک و ناچیز بوده و کاربرد بسیاری از این نسبت¬ها در بازار سرمایه ایران هنوز ناشناخته است.
از آن¬جایی¬که بسیاری از سرمایه¬گذاران در بازار سرمایه ایران با این نسبت¬ها آشنایی ندارند و با دانستن این موضوع که اهمیت مدیریت پورتفوی سهام  نسبت به تجزیه و تحلیل تک تک سهام، با ظهور سازمان¬های مالی و صندوق¬های سرمایه¬گذاری در بازار سرمایه¬ ایران روز به روز بیشتر می¬شود، هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت¬های بازاری و بازدهی پورتفوی سهام است.

۱-۲-    اهمیت و ارزش تحقیق:
نقش بازارهای مالی و سرمایه¬ای جذب نقدینگی بخش خصوصی در قالب پس¬اندازهای اندک و یا عمده و هدایت آن¬ها به درون بخش‌های تولیدی است. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی، انتقال وجوه از عرضه¬کنندگان (وام دهندگان- پس¬اندازکنندگان) به متقاضیان (موسسه¬های تولیدی) است. روش های سرمایه¬گذاری از تنوع زیادی برخوردار هستند، صرف نظر از نوع و روش سرمایه¬گذاری، دو عامل” پیش¬بینی سرمایه¬گذار در مورد عواید قابل بازیافت از سرمایه گذاری” و ” منافع واقعی حاصل از سرمایه گذاری” از مهم¬ترین ابعاد تصمیم گیری مالی محسوب می¬شوند (جعفری صمیمی و همکاران، ۱۳۸۳). در هر نوع سرمایه¬گذاری، سرمایه¬گذار به دنبال کسب بازده از سرمایه گذاری است.  سرمایه¬گذار سعی دارد که از مقدار آتی بازده سهام شرکت¬ها اطلاعاتی کسب کند. از طرفی یکی از متداول¬ترین روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی، تهیه نسبت های مالی است. نسبت های مالی در حقیقت چکیده گزارش های مالی شرکت¬ها می¬باشند که محتوای اطلاعات زیادی از وضعیت درونی شرکت را ارایه می¬دهند. در بازارهای سرمایه کشورهای توسعه یافته، سرمایه¬گذاران از نسبت¬های بازار که بخشی از نسبت¬های مالی هستند، استفاده زیادی می¬کنند. اما بکارگیری این نسبت¬ها در بازار سرمایه ایران در مقایسه با ¬بازارهای پیشرفته¬ی مالی اروپا و امریکا کمتر است و گر چه از بعضی از این نسبت¬ها در بازار بورس ایران استفاده می¬شود اما تعدادی از این نسبت¬ها تا حدودی ناشناخته مانده¬اند. این پژوهش تلاش دارد؛ ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های بازار آن را مورد بررسی قرار دهد و بدین طریق راه را برای انتخاب سهام¬های برتر باز کند. امید است با استفاده از نتایج این پژوهش؛ سرمایه¬گذاران در بازار سرمایه ایران بتوانند سهام شرکت-های برتر را انتخاب کرده و بدین طریق به کارایی بیشتر بازار سرمایه و تخصیص بهینه¬ی سرمایه در ایران کمک شود.

۱-۳-    چهار چوب نظری تحقیق:

۱-۴-    اهداف تحقیق:
با توجه به موضوع پژوهش و بررسی ارتباط بین نسبت¬های مالی و بازدهی پورتفوی سهام، اهدافی که در این پژوهش دنبال می¬شود عبارت است از:
۱٫    تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود (P/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
۲٫    تعیین ارتباط بین  بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش (P/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران
۳٫    تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) آن در بورس اوراق بهادار تهران
۴٫    تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت  قیمت به جریان نقدی هر سهم (P/CF) آن در بورس اوراق بهادار تهران
۵٫    تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود (B/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
۶٫    تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود (CF/E) آن در بورس اوراق بهادار تهران
۷٫    تعیین ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش (E/S) آن در بورس اوراق بهادار تهران

۱-۵- فرضیه¬های پژوهش:
این تحقیق مشتمل بر هفت فرضیه کلی و سه فرضیه فرعی است که به شرح ذیل می¬باشد:
۱-    بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به سود پورتفوی سهام (P/E) رابطه¬ وجود دارد.
۲-    بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام (P/B) رابطه¬ وجود دارد.
۳-    بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به جریان نقدی پورتفوی سهام (P/CF) رابطه¬ وجود دارد.
۴-    بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت قیمت به فروش پورتفوی سهام (P/S) رابطه¬ وجود دارد.
۴-۱- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) رابطه¬ وجود دارد.
۴-۲- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به سود پورتفوی سهام (B/E) رابطه¬ وجود دارد.
۴-۳- بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت جریان نقدی به سود پورتفوی سهام (CF/E) رابطه¬ وجود دارد.
۵-    بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های قیمت به سود پورتفوی سهام (P/E) و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) رابطه¬ وجود دارد.
۶-    بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام (P/B)، نسبت ارزش دفتری به سود پورتفوی سهام (B/E) و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) رابطه¬ وجود دارد.
۷-    بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های قیمت به جریان نقدی پورتفوی سهام (P/CF)، نسبت جریان نقدی به سود پورتفوی سهام (CF/E) و نسبت سود به فروش پورتفوی سهام (E/S) رابطه¬ وجود دارد.

۱-۶-    قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش از بعد مکانی، زمانی و موضوعی به شرح ذیل است:
۱-۶-۱- قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی این پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که حداقل برای دو سال متوالی در بورس حضور داشته می¬باشند.

۱-۶-۲- قلمرو زمانی پژوهش
از نظر زمانی، دوره مورد مطالعه یک دوره ده ساله را شامل می¬شود، به این صورت که داده¬های ده ساله شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷ جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

۱-۶-۳- قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو این پژوهش از نظر موضوعی، در محدوده بررسی رابطه بین نسبت¬ قیمت به سود پورتفوی سهام (P/E)، قیمت به فروش پورتفوی سهام (P/S)، قیمت به جریان نقدی پورتفوی سهام (P/CF) ، قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام (P/B)، سود به فروش پورتفوی سهام (E/S)، جریان نقدی به سود پورتفوی (CF/E) و ارزش دفتری به سود پورتفوی (B/E)  با بازدهی پورتفوی سهام می¬باشد.

۱-۷-    کلید واژه¬ها
واژه های کلیدی پژوهش به شرح زیر است:
قیمت سهام : عبارت است از قیمت معاملاتی سهام، که هر سهمی به همین قیمت در بورس معامله می شود. قیمت هر سهم که به طور روزانه در تابلوی بورس اوراق بهادار منعکس می شود، قیمت آخرین معامله ای است که بر روی سهم مذکور انجام شده است(رعیتی شوازی،۱۳۸۵).
نسبت های بازار :  نسبت¬هایی است که از ارتباط بین قیمت بازار (مانند قیمت یک سهم و یا ارزش کل شرکت) و یک محرک ارزش شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به ¬دست می¬آید  (پنمن ، ۲۰۰۵)
بازدهی پورتفوی سهام :  از میانگین موزون بازده تک تک دارایی¬ها به ¬دست می¬آید به طوری که وزن به کار رفته برای هر بازده، نسبتی از سرمایه¬گذاری انجام شده در دارایی مذکور است ( التون و گروبر ، ۱۹۹۵ )
جریان نقدی هر سهم :  از حاصل جمع سود هرسهم (EPS)  با میزان استهلاک دارایی¬های مشهود و کاهش ارزش دارایی¬های نامشهود هر سهم به ¬دست می‌آید ( باربی و همکاران ، ۲۰۰۸)
بازده سهام : عبارت است از جمع درآمدی که سرمایه¬گذار طی دوره نگهداری، به صورت درصدی از قیمت خرید سرمایه گذاری در آغاز دوره نگهداری به دست می آورد. (عین اله علا، ۱۳۷۹).
سود : در این تحقیق سود عبارت است از سود خالص پس از کسر مالیات که از فرآیند حسابداری به دست
می آید و در صورت های مالی ارائه می شود(بهرام فر و مهرانی،۱۳۸۳).

خلاصه
دسترسی به حداکثر بازده یک هدف مطلوب و رضایت بخش برای هر سرمایه¬گذار می¬باشد و امروزه هر سرمایه¬گذار با توجه به ملاک¬ها و معیارهای خود اقدام به سرمایه¬گذار در انواع اوراق بهادار می¬نماید. یکی از این معیارها؛ استفاده از نسبت¬های بازار برای انتخاب سهام¬های پربازده است اما از آنجا که معیارها از دیدگاههای مختلف مورد توجه قرار      می¬گیرند، ممکن است نسبت به همدیگر دارای مزایا و معایبی باشند و بعضی از اطلاعات شرکت¬ها را در خود منعکس نکنند. در این فصل، پس از شرح و بیان مساله پژوهش ، اهداف و فرضیه¬های پژوهش ذکر گردید و در پایان نیز  واژه¬های عملیاتی مورد نیاز توضیح داده شدند.

تعداد صفحات

130

حجم فایل

318 کیلوبایت

فرمت فایل

Word قابل ویرایش +‌تمامی عکس ها ٫ نمودارها ٫ تحقیقات و پیوست ها