مقاله کامل بررسی عوامل موثر در مدیریت تحول و تاثیر آن بر روی اثربخشی کارکنان بانک سپه

هدفهای پژوهش:

 • تعیین میزان ارتباط فرهنگ سازمانی و اثربخشی کارکنان
 • تعیین میزان ارتباط رسالت سازمان و اثربخشی کارکنان
 • تعیین میزان ارتباط استراتژی سازمان و اثربخشی کارکنان
 • تعیین میزان ارتباط قوانین و مقررات و اثربخشی کارکنان
 • تعیین میزان ارتباط محیط خارجی و اثر بخشی کارکنان
 • تعیین میزان ارتباط رهبری و اثربخشی کارکنان
 • تعیین میزان ارتباط عوامل و عملکرد فردی با اثربخشی کارکنان
 • تعیین میزان عوامل و عملکرد سازمانی با اثربخشی کارکنان

سؤالهای پژوهش:

 • آیا فرهنگ سازمان بر روی اثربخشی کارکنان تاثیر دارد؟
 • آیا رسالت سازمان بر روی اثربخشی کارکنان تاثیر دارد؟
 • آیا استراتژی سازمان بر روی اثربخشی کارکنان تاثیر دارد؟
 • آیا قوانین و مقررات موجب اثربخشی کارکنان می­شود؟
 • آیا محیط خارجی بر روی اثربخشی کارکنان موثر می­باشد؟
 • آیا رهبری بر روی اثربخشی کارکنان تاثیر دارد؟
 • آیا عوامل فردی بر روی اثربخشی کارکنان تاثیر دارد؟
 • آیا عوامل سازمانی با اثربخشی رابطه دارد؟
تعداد صفحات

40

حجم فایل

88 KB

فرمت فایل

Word قابل ویرایش