مقاله با عنوان مهندسی مجدد و مهندسی معکوس

 

فهرست مطالب:

بخش اول: مهندسی مجدد

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴

مهندسی مجدد چیست ؟………………………………………………………………………………………………………………..۶

تغییر سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………..۸

کایزن چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

ویژگی ها و مزایای مهندسی مجدد………………………………………………………………………………………………..۱۱

ضرورت مهندسی مجدد……………………………………………………………………………………………………………….۱۳

تغییرات ناشی از پیاده سازی………………………………………………………………………………………………………..۱۳

رویکرد سازمان ها به مهندسی مجدد……………………………………………………………………………………………۱۵

تفاوت طراحی مجدد و مهندسی مجدد…………………………………………………………………………………………۱۷

چه کسانی اجرای مهندسی مجدد را بر عهده دارند……………………………………………………………………….۱۸

متدلوژی های گوناگون مهندسی مجدد…………………………………………………………………………………………۱۹

عوامل شکست مهندسی مجدد……………………………………………………………………………………………………۲۵

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم: مهندسی معکوس

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹

متدلوژی مهندسی معکوس…………………………………………………………………………………………………………..۳۲

       مرحله اول: تجزیه و تحلیل عملکردی و اقتصادی…………………………………………………………………….۳۲

     مرحله دوم: آنالیز عملکرد و دمونتاژ مورد……………………………………………………………………………….۳۳

       مرحله سوم: آنالیز سخت افزاری و نرم افزاری………………………………………………………………………..۳۳

       مرحله چهارم: بهبود محصول و آنالیز ارزشی…………………………………………………………………………..۳۴

      مرحله پنجم: برنامه ریزی فرایند تولید و تهیه ملزومات تضمین کیفیت……………………………………..۳۴

      مرحله ششم: تهی مستندات نهایی…………………………………………………………………………………………۳۴

مزایا و دستاوردهای مهندسی معکوس………………………………………………………………………………………….۳۵

نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………………………………….۳۵

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول: مهندسی مجدد

مقدمه:

نوآوری و تغییر در محصولات و خدمات جوامع صنعتی چنان شتابی گرفته است که قدرت انتخاب و خرید بسیاری محصولات و خدمات را از مشتریان گرفته است، به گونه ای که نو بودن بسیاری از کالاها بیش از چند ماه دوام ندارد. سرعت تغییر در خدمات و کالاها و جهانی شدن اقتصاد تأثیر خود را به گونه ای در تمامی بنگاه های اقتصادی نمایان کرده است که رفتار و فرهنگ تمام مردم تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته است.

جوامع و سازمان هایی که خود را با این تغییرات هماهنگ نکرده اند احساس عقب ماندگی دارند و بنگاه های اقتصادی در این گونه جوامع رو به نابودی هستند.

رقابت در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی پیشرو چنان سرعت و شتابی دارد که تصور رسیدن به آنها بیشتر اوقات محال و غیر ممکن به نظر می رسد. لحظه ای درنگ باعث حذف و حتی نابودی بنگاه های اقتصادی می شود.

سرعت تغییر بر بنگاه های اقتصادی و همه هنجارهای اجتماعی تأثیر گذاشته و اگر هنجارهای اجتماعی توان تغییر سریع نداشته باشند ممکن است به فروپاشی آن جوامع بینجامد.

در این بازار رقابت و سرعت چاره چیست؟ آیا اتحاد بنگاه های اقتصادی می تواند راه حلی برای جلوگیری از سقوط در مقابل نو آوری و تغیر سازمان های پیشرو باشد؟

اگر سازمان ها تغییر کنند کافیست؟ یا باید رفتارها تغییر کند، فرهنگ ها تغییر کند. باید با کار و کوشش و نوآوری خود را هماهنگ با دنیای رقابت کنیم تا نابود نشویم. چگونه می توان همگام و هماهنگ با دنیای پیشرفته و توسعه حرکت کرد و به بقای خود ادامه داد؟

آیا سازمان ها و بنگاه های اقتصادی و نهادهای اجتماعی می توانند جهش کنند یا خیر؟ چه مشکلات و موانعی برای جهش کردن وجود دارد؟

شرط اول انجام هر کاری این است که بپذیریم ما می توانیم. ما می توانیم جهش کنیم ، تغییر یابیم و تغییر دهیم. می توانیم جهانی شویم و جهانی فکر کنیم و جهانی زندگی کنیم و گوی سبقت را از رقبا ببریم و به نظم و تعادل در زندگی بشری بیندیشیم.

شرط دوم این است که بپذیریم تغییر و جهش و جهانی شدن با اعتقادات ما مغایرت ندارد. تغییر و جهش و جهانی شدن در ساختار بنگاه های اقتصادی و سازمان ها و نهادهای اجتماعی تا جایی که مغایر منافع ملت ها و اعتقادات شرعی ملت ها نباشد امکان رشد و توسعه دارند.

” لسترور” می نویسد: آنهایی که با صدای انقلاب صنعتی بیدار نشدند ملت های توسعه نایافته کنونی لقب گرفته اند. اکنون صدایی دیگر در راه است. آنهایی که گوش خود را بر این صدا می بندند به طور مسلم حاشیه نشینان فقیر دنیای فردا خواهند بود. آن صدا چیست؟

                                                                             صدای مهندسی مجدد

 

 

 

 

 

 …………………..

تعداد صفحات

37

حجم فایل

54 کیلوبایت

فرمت فایل

قابل ویرایش word