مقاله با عنوان جامعه شناسی

  • قلمرو زمانی موضوع تحقیق
  • دامنه مطالعاتی موضوع تحقیق
  • مفاهیم اساسی تحقیق
  • مفاهیم جامعه شناختی
  • مفاهیم زیست محیطی
  • پیشینه تحقیق

۳-۱۰-محدودیتهای وموانع اجرایی تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۱-۲-تاریخچه تحولات زیست محیطی

-۱-۲-مرور تحولات زیست محیطی درجهان

۲-۱-۲-نظری بر تحولات زیست محیطی در ایران

۲-۲-مطالعه وضعیت شهر ملارد

۱-۲-۲-مولفه جغرافیایی

۲-۲-۲-مولفه جمعیتی

۳-۲-۲-مولفه فرهنگی

۴-۲-۲-مولفه اقتصادی

۵-۲-۲-مولفه سازمانی ومدیریتی

۳-۲-مباحث نظری

-۲-جامعه شناسی کلاسیک ومحیط زیست

۲-۳-۲- جامعه شناسی مدرن ومحیط زیست

۳-۳-۲-جامعه شناسی فرامدرن ومحیط زیست

۴-۲-چارچوب نظری

۵-۲-پرسش های تحقیق

۶-۲- فرضیه های تحقیق

۷-۲-تعاریف نظری وعملی تحقیق

۸-۲-توصیف متغیرها،ابعاد، شاخص ها واقلام آماری

۹-۲-الگوی نظری تحقیق

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۱-۳-مقدمه

۲-۳-تعیین روشها، تنیکها های مورد نیاز تحققی و نحوه استفاده ازآنها

۱-۲-۳-روش تحقیق

۲-۲-۳-تکنیک های تحقیق

۳-۲-۳-جامعه آماری

۴-۲-۳-حجم نمونه

۵-۲-۳-روش نمونه گیری

۲-۳-اعتبار وروایی تحقیق

۷-۲-۳-روش تجزیه وتحلیل آماری

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴-توصیف داده ها

۱-۱-۴-جنس

۲-۱-۴-سن

۳-۱-۴-میزان تحصیلات پاسخگویان

۴-۱-۴-محل تولد

۵-۱-۴-محل سکونت ده سال قبل

۶-۱-۴-وضعیت منزل مسکونی

۷-۱-۴-میزان تحصیلات پدر

۸-۱-۴-میزان تحصیلات مادر

۹-۱-۴-شغل پدر

۱۰-۱-۴-شغل مادر

۱۱-۱-۴-تعداد اعضای خانواده

۱۲-۱-۴-درآمد ماهیانه خانواده

۱۳-۱-۴-وضعیت محل زندگی……………….

تعداد صفحات

72

حجم فایل

90 کیلوبایت

فرمت فایل

قابل ویرایش word