مقاله با عنوان جامعه شناسی

جامعه شناسی

نقش و پایگاه

پایگاه به موقعیت اجتماعی و جایگاهی گفته می شود که فرد در گروه یا در مرتبه اجتماعی یک گروه ، در مقایسه با گروههای دیگر، احراز می کند. پایگاه و موقعیت اجتماعی فرد حقوق و مزایای شخص را تعیین می کند. نقش به رفتاری اطلاق می شود که

احراز کرده است ، انتظار دارند. نقشهای مناسب به صورت بخشی از فرآیند اجتماعی شدن به فرد آموخته می شود و سپس او آنها را می پذیرد.(بروس کوین ص۸۳)

نقش اجتماعی

منظور از نقش اجتماعی ((Social Role یکی از فعالیتهایی است که شخص در جامعه به عهده دارد. چون

انتظاراتیرا در دیگران بهوجود می آورد بنابراین می توان گفت:نقش به معنای انتظاراتی تلقی می شود که شخص دارنده موقعیت و پایگاه اجتماعی باید آنرا برآورده سازد.شخص در جامعه به گروههای متعددی وابسته است. در هر گروه بر حسب موقعیتی که دارد نقش خاصی را ایفا می کند. مثلایک فرد ممکن است به عنوان پدردر یک گروه خانوادگی عضویت

داشته باشد وظیفه و نقش پدری را عهده دار باشد.(دکتر منصور وثوقی،علی اکبر نیک خلق،ص۲۱۵)

پایگاه اجتماعی

پایگاه اجتماعی((Social Status ارزشی است که یک گروه برای یک نقش اجتماعی قایل است. به عبارت دیگر وقتی نقش اجتماعی فرد در جامعه یا گروه با نقش های دیگر مورد مقایسه

آن نقش در این مقایسه معلوم  شود آن نقش ارزیابی می شود و بر حسب درجه اهمیت و اعتبار آن ،پایگاه و موقعیت آن معلوم می شود. از آنجایی که نقش اجتماعی افراد در جامعه متفاوت است، مثلا نقش یک راننده ، آموزگار، دهقان، پزشک با هم تفاوت دارد ،پایگاه اجتماعی آنها نیز با هم متفاوت است.هر نقش واجد پایگاه اجتماعی معین و متناسب با آن نقش است.چون هر فرد در جامعه نقش های متعددی را ایفا می نماید پایگاه

متعددی دارد و اگر نقش ها با هم یکنواخت و همگن باشد پایگاه هم متجانس خواهد بود. (دکتر منصور وثوقی،علی اکبر نیک خلق،ص۲۲۲)

«نقش های اجتماعی مجموع فعالیت های معینی هستند که فرد در درون گروه خود ایفا می کند.» یا به عبارتی دیگر منظور از نقش های اجتماعی فعالیت معینی است که بر عهده فرد یا بعضی از اعضای گروه نهاده شده است………………..

تعداد صفحات

33

حجم فایل

10 کیلوبایت

فرمت فایل

قابل ویرایش word