مقاله با عنوان ایستای

مقاله با عنوان ایستای

دسته:

ایستایی

ممان ایستایی یا گشتاور دوم یا گشتاور لختی :این پارامتر نشان دهنده ی مقاومت خمشی یک نقطه از جسم میباشد که به گشتاور دوم سطح معروف است

y
b
x
y
h
dy

 

 

 

 

محاسبه  برای سطح مستطیلی به روش ا نتگرال گیری:

 

 

ممان اینرسی قطبی

y
y
x
h
dA
x
o

 

 

 

 

 

تعیین ممان اینرسی یک سطح دایروی به روش انتگرال گیری :

dc
r
v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قضیه محورهای موازی :

ممان اینرسی یک سطح نسبت به هر محور معین AA برابر است با ممان اینرسی ان سطح نسبت به محور مرکز سطح به BB  موازی با  AA  به اضافه حاصلضرب سطح A و مربع فاصله

A
C
d
B
A
AA
BB

میان دو محور

 

 

 

مطلوبست ممان اینرسی سطح مستطیلی حول محوری که از مرکز ان بگذرد(محور خنثی)

h
b
x

 

 

 

نیروهای گسترده : گشتاورهای لختی

۱٫۹ با استفاده از انتگرال گیری مستقیم گشتاور لختی سطح نشان داده شده را نسبت به حورy تعین کنید.

حل:

b = k     :  y=b    ,    x=a در

یا    y=  :    پس

حال

 = b

 

 

۲٫۹   با استفاده از انتگرال گیری مستقیم گشتاور لختی سطح نشان داده شده را نسبت به محورy تعیین کنید

شکل  ۲٫۹

حل :