سمینار کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی با موضوع پروتئین های مرتبط با بیماری زایی

 

مقدمه و خلاصه موضوع  ۱

گیاه، عامل بیماری و اساس ژنتیکی دفاع گیاهی  ۳

فرضیه ژن در برابر ژن  ۵

جداسازی و مطالعه ژنهای مقاومت  ۱۰

حوزه های ساختمانی فرآورده های ژنهای مقاومت  ۱۳

تکرارهای غنی از لوسیون  ۱۴

مکانهای اتصال نوکلئوتیدها  ۱۶

لوسین زیپرها  ۱۸

حوزه مشابه گیرنده های Toll/Interleukin-I  ۲۰

پروتئین های LRR خارج سلولی و غیر NBS  ۲۱

گیرنده های کینازی در عرض غشاء  ۲۲

شباهت بین فرآورده ژنهای R با سایر پروتئین های گیاهی  ۲۳

ژنهای مقاومت و انتقال پیام دفاعی  ۲۷

ژنهای غیر بیماری زا و تولید لیگاند  ۳۱

رویدادهای پائین دست در انتقال پیام دفاعی  ۳۷

خانواده ژنهای مقاومت و ایجاد مقاومت های اختصاصی جدید. ۴۲

پروتئین های مرتبط با بیماری زایی  ۴۵

گروه بندی پروتئینهای RR  ۴۸

خانواده PR-1  ۴۹

بتا – ۱،۳ – گلوکانازها (خانواده PR-2  ۵۰

کیتیناز ها (خانواده های PR-11, PR-8, PR-4c, PR-3)  ۵۱

پروتئین های شبه تا ماشین (خانواده PR-5  ۵۲

مهار کننده های پروتئیناز (خانواده PR-6  ۵۳

پروکسیداز ها (خانواده PR-9  ۵۴

دفسین ها ، نیوتین ها، پروتئین های ناقل لیپید و اکسالات اکسیدازها  ۵۵

مهندسی مقاومت به بیماری ها  ۵۷

فهرست منابع  ۶۷

 

مقدمه و خلاصه موضوع

در گونه های گیاهی هزاران ژن مقاومت (R) در برابر عوامل بیماری ویروسی ، باکتریایی ، قارچی و نماتدی وجود دارد . ظهور مقاومت در بر هم کنش میزبان و عامل بیماری مستلزم بیان ژن مقاومت (R) در میزبان و ژن غیربیماریزا (Avr) در عامل بیماری می باشد . باور بر اینست که ژنهای مقاومت گیاه را قادر می سازند که ژنهای غیر بیماریزا را شناسایی کرده ، فرآیند انتقال پیام را آغاز نموده و واکنش دفاعی را فعال سازند . رویدادهای انتقال پیام که منجر به ظهور مقاومت می شوند عبارتند از جریانهای یونی در عرض غشاء سلولی ، تولید گونه های اکسیژن واکنشی ، تغییر حالت فسفوریلاسیون ، فعالیت رونویسی از سیستم های دفاعی گیاه و مرگ سریع سلولی در موضع آلودگی ( واکنش فوق   حساسیت ) . هرچند که پاسخهای دفاعی از سوی گیاه در تقابل با عوامل بیماری ، متفاوت می باشند ، اما خصوصیات مشترکی نیز بین آنها وجود دارد . مهمترین ویژگی ژن های R این است که این ژنها در گونه های مختلف گیاهی که سبب مقاومت اختصاصی در برابر طیف وسیعی از عوامل بیماری می شوند ، اغلب پروتئین هایی با ساختمان مشابه را رمز می نمایند . ژنهای R همسانه شده به چهار گروه اصلی تقسیم می شوند . یکی از آسان ترین ، به صرفه ترین و از لحاظ زیست محیطی ایمن ترین راهای کنترل بیماریهای گیاهی استفاده از ارقام مقاوم است و به نژاد گران بطور گسترده ای به طریقه کلاسیک از ژنهای مقاومت در این زمینه استفاده نموده اند . اکنون با دسترسی به ژنهای R همسانه شده ، فرصتی برای انتقال ژنهای R جدید به گیاهان از طریق تراریختی ژنتیکی فراهم آمده است . تا زمانی که این روشها از لحاظ قابلیت اعتماد ، انعطاف پذیری و هزینه با روشهای اصلاح نباتات کلاسیک قابل مقایسه نباشند و یا برتری نداشته باشند ، نمی توان انتظار داشت که بطور گسترده مورد استفاده قرار گیرند . با توجه به ظرفیت قوی این روشها در عبور از موانعی همچون تفاوت گونه ای و صف آرایی ژنهای R به فرم دلخواه به نظر می رسد که تراریختی در آینده ای نزدیک در برنامه های اصلاحی وارد شود .

 

 

تعداد صفحات

70

حجم فایل

326 کیلوبایت

فرمت فایل

Word قابل ویرایش +‌تمامی تحقیقات و پیوست ها