سمینار با عنوان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در اﺗﻼﻓﺎت ﺑﺮودﺗﯽ ﺳﻘﻒ و ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺑﺮودﺗﯽ ﺑﺎزائ ﮐﺎﻫﺶ واﺣﺪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ

14,900 تومان

سمینار با عنوان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در اﺗﻼﻓﺎت ﺑﺮودﺗﯽ ﺳﻘﻒ و ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺑﺮودﺗﯽ ﺑﺎزائ ﮐﺎﻫﺶ واﺣﺪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ

سمینار با عنوان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در اﺗﻼﻓﺎت ﺑﺮودﺗﯽ ﺳﻘﻒ و ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺑﺮودﺗﯽ ﺑﺎزائ ﮐﺎﻫﺶ واﺣﺪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ

سمینار با عنوان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در اﺗﻼﻓﺎت ﺑﺮودﺗﯽ ﺳﻘﻒ و ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺑﺮودﺗﯽ ﺑﺎزائ ﮐﺎﻫﺶ واﺣﺪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ

سمینار با عنوان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در اﺗﻼﻓﺎت ﺑﺮودﺗﯽ ﺳﻘﻒ و ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺑﺮودﺗﯽ ﺑﺎزائ ﮐﺎﻫﺶ واﺣﺪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ

سمینار با عنوان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در اﺗﻼﻓﺎت ﺑﺮودﺗﯽ ﺳﻘﻒ و ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺑﺮودﺗﯽ ﺑﺎزائ ﮐﺎﻫﺶ واﺣﺪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢسمینار با عنوان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در اﺗﻼﻓﺎت ﺑﺮودﺗﯽ ﺳﻘﻒ و ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺑﺮودﺗﯽ ﺑﺎزائ ﮐﺎﻫﺶ واﺣﺪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ

تعداد صفحات
حجم فایل

1.7مگابایت

فرمت فایل

PDF