بررسی و مقایسه کشت مکانیزه و سنتی بر روی عملکرد گندم سرداری در شرایط دیمزارها

اهمیت، ضرورت، اهداف و روش تحقیق:

نوسانات فراوان در میزان و زمان بارشهای اولیه کشت دیم را همواره با ریسک زیادی مواجه می سازد. و از آنجائیکه خطی کارهای موجود بذر را در عمق نسبتاً یکنواخت قرار می دهند، لذا در کشت ماشینی در دیمزارها بذور بطور یکسان در معرض خطر ناشی از تنشهای رطوبتی قــرار می گیرند( ۶ ). استفاده از بذرکارهای مناسب با توجه به شرایط آگروکلیمائی منطقه میتواند تاحدی ریسک ناشی از پراکنش نا مناسب بارشهای اولیه را کم نماید این بررسی بمنظور یافتن مناسبترین شیوه بذرکاری در اراضی دیم منطقه بیونیج صورت گرفت و بدین منظور بدلیل اختلاف در نحوه کشت از بذرکارهای کشت گستر و همدان برزگر استفاده شد و سه روش کشت مکانیزه باروش سنتی مرسوم در منطقه مورد مقایسه عملکرد قرار گرفتند.

هدف از اجرای این آزمایش بررسی و تعیین مناسبترین روش کشت و تاثیر آنها بر روی عملکرد گندم سرداری بوده است. در این تحقیق سه روش متفاوت کشت مکانیزه با روش سنتی مرسوم منطقه مورد مقایسه قرار گرفتند.

نتایج:

با توجه به نتایج بدست آمده از اجرای طرح بذرکار کشت گستر ۹ ردیفه با اختلاف ۵۲۷ کیلو گرم نسبت به تیمار ردیف دوم (کشت سنتی) و برتری زیاد نسبت به سایر تیمارها می تواند برای منطقه توصیه شود.

توصیه‌های فنی و ترویجی به بخش اجرا: بر اساس تحقیقات و تجارب بدست آمده شرایط بسیار متغییر اقلیمی می تواند نتایج حاصل را در دراز مدت تحت تأ ثیر گذاشته احیاناً تغییر دهد لذا به نتایج حاصل از اجرای یکسال آزمایش نمی توان زیاد اکتفا نمود و پیشنهاد می شود برای بدست آمدن نتیجه قابل اعتمادتر آزمایش بمدت دوسال دیگر در دو مکان اجراء شود

تعداد صفحات

19

حجم فایل

1.72 مگابایت

فرمت فایل

Word قابل ویرایش