فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-    بیان مسئله    ۱
۱-۲-    هدف های تحقیق    ۶
۱-۳-    اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن    ۷
۱-۴-    سوالات و فرضیه های تحقیق    ۹
۱-۵-    روش تحقیق    ۱۰
۱-۶-    قلمرو تحقیق    ۱۰
۱-۷-    محدودیت ها و مشکلات تحقیق    ۱۱
۱-۸-    تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی    ۱۲
۱-۸-۱- تعریف خشونت (معنای لغوی)    ۱۲
۱-۸-۲- تعریف خشونت (معنای اصطلاحی)    ۱۴
۱-۸-۳- خشونت ذاتی یا اکتسابی؟    ۱۶
۱-۸-۴- اقسام خشونت    ۱۷
۱-۸-۵- سطوح خشونت    ۱۹
۱-۸-۶- تعریف واژه زن    ۲۲
۱-۸-۷- خشونت علیه زنان    ۲۲
۱-۸-۸- انواع خشونت علیه زنان و بهای آن    ۲۴
۱-۸-۹- زن و خشونت خانگی    ۲۷
۱-۸-۱۰- مصادیق خشونت در خانواده    ۲۹
۱-۸-۱۱- مصادیق خشونت در جامعه    ۲۹
۱-۸-۱۲- مصادیق خشونت در دولت    ۲۹
۱-۸-۱۳- فقه اسلامی (تعریف)    ۲۹
فصل دوم: مطالعات نظری
مقدمه    ۳۱
۲-۱- کاربرد خشونت     ۳۲
۲-۲- علل بروز خشونت    ۳۴
۲-۲-۱- علل تغییر خشونت    ۳۴
۲-۲-۲- علل خانوادگی خشونت     ۳۷
۲-۲-۳- علل اجتماعی خشونت    ۳۹
۲-۳- ارزشیابی خشونت    ۴۲
۲-۴- خشونت به طور عام (خشونت مجاز یا مشروع و خشونت غیر مجاز یا نا مشروع)    ۴۸
۲-۴-۱- خشونت مجاز (مشروع)    ۴۸
۲-۴-۲- خشونت غیر مجاز (نا مشروع)    ۴۹
۲-۵- مبانی نظری خشونت گرایان    ۵۱
۲-۶- در اسلام جواز خشونت و مرزهای آن چیست    ۵۴
۲-۷- آیا می توان از خشونت های مجاز اسلامی دفاع عقلانی کرد    ۵۶
۲-۷-۱- عقل کل نگر چیست    ۵۶
۲-۷-۲- عقل جز نگر چیست    ۵۷
۲-۷-۳- فهم یا پسند عرفی چیست    ۵۹
۲-۸- پیشینه تحقیق    ۶۱
۲-۸-۱- دوره اول    ۶۱
۲-۸-۲- دوره دوم    ۶۱
۲-۸-۳- نقص پژوهش های گذشته    ۶۲
فصل سوم: روش شناسایی تحقیق
مقدمه    ۶۴
۳-۱- زن در گذز تاریخ    ۶۵
۳-۱-۱- دیدگاه غیر مسلمین نسبت به جایگاه زن    ۶۵
۳-۱-۲- دیدگاه مستشرقین    ۶۸
۳-۱-۳- دیدگاه مسلمین    ۶۸
۳-۱-۳-۱- دیدگاه شعرا    ۶۸
۳-۱-۳-۲- دیدگاه فقیهان    ۷۰
۳-۲- زن در نگاه حضرت محمد (ص)    ۷۳
۳-۳- زن از چشم انداز فقهی شیعی و مکاتب اهل سنت    ۷۴
۳-۴- آیات قرآن درباره زن    ۷۶
۳-۵- نظر اسلام در خصوص زن    ۷۸
۳-۶- فقها و حقوق زن در خانواده    ۸۱
۳-۶-۱- حقوق زن در نظام طبیعی    ۸۱
۳-۶-۲- حقوق زن در نظام تاریخی    ۸۲
۳-۶-۳- پیش فهم فقیهان مسلمان چیست    ۸۳
۳-۷- فلسفه تفاوت ‌های حقوقی بین زن و مرد    ۸۷
۳-۷-۱- زن و مالکیت    ۸۸
۳-۷-۲- الگو سازی در آیات و روایات    ۹۰
۳-۸- بررسی نقصان عقل زن    ۹۴
۳-۸-۱- تأویلات مختلف در نقصان عقل زن    ۹۵
۳-۸-۲- نقد نظریه نقصان عقل زن    ۹۶
۳-۹- آیا از دیدگاه اسلام عقل زن و مرد مساوی است؟    ۱۰۲
۳-۹-۱- دلایل این مدعا    ۱۰۴
۳-۹-۲- نقد و بررسی ایراد ها    ۱۰۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه    ۱۱۰
۴-۱- زنان آسیب پذیر‌تر از مردان    ۱۱۲
۴-۲- ازدواج زود هنگام     ۱۱۳
۴-۳- سیاست ورزی جنسی    ۱۱۵
۴-۴- هتک حرمت    ۱۱۶
۴-۵- آزار جنسی    ۱۱۷
۴-۶- ختنه دختران    ۱۱۸
۴-۷- ۶ فرضیه در مورد زن آزاری و بررسی آن    ۱۲۰
۴-۸- تعالیم اسلام درباره‌ی خشونت    ۱۲۲
۴-۸-۱- اصل معروف چست؟    ۱۲۵
۴-۸-۲- فرازهایی از سخنان پیامبر (ص) که از زبان فرشته وحی بازگو شد    ۱۲۹
۴-۹- زنان و حجاب    ۱۳۱
۴-۱۰- شهادت زنان    ۱۳۳
۴-۱۱- ممنوعیت قضاوت زنان    ۱۳۷
۴-۱۲- سرپرستی    ۱۴۰
۴-۱۲-۱- قرآن    ۱۴۲
۴-۱۲-۲- روایات    ۱۵۱
۴-۱۲-۳- اجماع    ۱۵۳
۴-۱۲-۴- ارزیابی ادله    ۱۵۴
۴-۱۳- چرا اسلام حق حضانت و نگهداری کودک را به طور یکسان برای مرد و رن قائل نیست؟    ۱۵۹
۴-۱۴- تعدد زوجات    ۱۶۴
۴-۱۵- تنبیه بدنی    ۱۶۹
۴-۱۵-۱- تنبیه بدنی و دیدگاه عالمان    ۱۷۲
۴-۱۵-۲- تنبیه بدنی در روایات    ۱۷۴
۴-۱۵-۳- حسن معاشرت    ۱۸۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه    ۱۸۸
۵-۱- کنترل خشونت علیه زنان در ایران نیازمند تحقیق و بررسی همه جانبه است    ۱۸۹
۵-۲- راهکارهای عملی مبارزه با خشونت    ۱۹۲
نتیجه‌گیری    ۱۹۴
پیشنهادات    ۱۹۸
منابع    ۲۰۰
ضمائم    ۲۱۰

چکیده:
پایان نامه حاضر درباره بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد. مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد. در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند. بدلیل نسبی بودن خشونت، تغییر ماهیت و معنی آن متناسب با زمان و مکان اقسام گوناگونی دارد. خشونت علیه زنان پدیده ایست که در آن زن به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار می‌گیرد. این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها است، و خشونت مجاز در اسلام، در واقع، تجلی قهرنمای رحمت عام الهی است. غیر مسلمانان، مستشرقین و مسلمانان دیدگاه‌های متفاوت و بعا متناقض در باره زنان و جایگاه آنها دارند. حضرت محمد ۰ص) بنیان گذار نوعی مکتب اعتدال گرایی پویا در عرصه حقوق بشر و از جمله حقوق زن و مرد است.
مواردی وجود دارد که موجب تشخیص فقه شیعه از فقه سنی می‌شود. اختلافات فقهی اهل سنت و شیعیان خبر از اختلاف نظر در نحوه نگرشی شیعه و اهل سنت نسبت به زن دارد. فقها نیز در مورد نظام و حقوق خانواده و نقش زن در آن فتاوای مختلفی دارند. در قرآن کریم الگوهایی ارائه می‌شوند که بعضی در کسوت مردان تبیین رسالت ارزشمداری می‌نمایند و بعضی در کسوت زنان. تأویلات مختلفی در مورد نقصان عقل زن وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام و مجموعه آیات و روایات و فهم بزرگان دین، هر کس با تقوی‌تر باشد در درگاه خداوند مقرب‌تر است. زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند و در این میان ازدواج زود هنگام، سیاست ورزی جنسی، هتک حرمت، آزار جنسی، ختنه دختران و… سبب بروز خشونت علیه آنها می‌شود. تعالیم اسلامی همه اشکال خشونت نسبت به همه انسان‌ها را ممنوع دانسته و رعایت حال افراد و رفق و نرمش در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) درباره زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم. حتی در مواردی که سخن از طلاق و جدایی از زن پیش می‌آید قرآن بر اصل زیر بنایی «معروف» تأکید کرده و حدود «معروف» را ژرف تر و گسترده‌تر از قانون مندی و عدل گرایی دانسته و آن را بعنوان یک اصل کلی و عام که با هیچ تخصیص و تقییدی سازگاری ندارد معرفی می‌کند. خداوند صراحتا فاحشگی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده و توسل به حجاب، به عنوان شیوه کنترل شهوات جنسی و محافظت زنان مطرح می‌گردد. چرا که اسلام به عنوان یک نظام منسجم ارزشی، بر همه رفتار و کردار انسان و جامعه نظارت دارد. مقوله شهادت زنان، ممنوعیت قضاوت زنان،‌سرپرستی مرد، حق حضانت و نگهداری کودک، تعدد زوجات، تنبیه بدنی و… معرکه قضاوت‌ها و آرای ضد و نقیض متفقهین و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی است و از مستمسک‌ها در ارزیابی منفی در باب شخصیت انسانی زن از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. در این مجال وظیفه علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آمزوه‌های دینی و تبیین و به روز در آوردن معارف دینی و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه به ویژه قشر جوان را برطرف کردهو ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده‌ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را برملا سازند.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه کامل با عنوان بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *