فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری
بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات با فرض جمع شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
۱٫ انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد  شخصیت حقوقی است.
۲٫ انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها در حدود اختیارات شرکت.
۳٫ انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت
۴٫ انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز
۵٫ انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی، مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.

بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات
مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد)
مبحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران) تربیت مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل می باشد.
۱٫انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.
۲٫ انجام معامله از سوی مدیران، خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات
۳٫ انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت
۴٫ انجام معامله از سوی بعضی مدیران نه همه آنها
۵٫ انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد.
فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی
بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتیب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
۱٫ انجام معامله با رعایت حدود اختیارات
۲٫ انجام معامله با فرض اهلیت مدیر
۳٫ انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء
بخش سوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است:
۱٫ انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر
۲٫ انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات
۳٫ انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء

تعریف مسئولیت
در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری می باشد می گویند در برابر او مسئولیت دارد یا ضامن است. مسئولیت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول آن است.
این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که: هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند. بنابراین مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده ای طبیعی و موافق قاعده است.
در حقوق انگلیس و به تبع آن در حقوق آمریکا اصطلاح مسئولیت با خطا و تقصیر در هم آمیخته و مسئولیت ناشی از خطا Tortious Liability  یا به اختصار حقوق خطاها Tort Law نامیده می شود. مسئولیت خطایی در اثر نقض تکلیفی که قانون آن را مقرر کرده است ایجاد می شود. در کامن لا این مسئولیت با عنوان های ویژه مانند تجاوز و مزاحمت و اهانت و جعل مطرح می شود. ولی در نظریه های جدید نویسندگان کوشیده اند که از قالب محصور و سنتی خارج شده و نظریه عمومی مسئولیت را ارائه کنند.
انواع مسئولیت
اما مسئولیت انواعی دارد و به دو بخش اخلاقی و حقوقی تقسیم می‌شود که در ذیل به تعریف آنها می پردازیم:
مسئولیت اخلاقی
مسئولیت اخلاقی به معنی شرمساری وجدان و احساس گناه است و بیشتر جنبه شخصی دارد. از داوریهای عموم به دشواری می توان قاعده ثابتی به دست آورد و بر طبق آن از نظر اخلاقی کسی را محکوم و مسئول شناخت. مفهوم این مسئولیت هیچ گاه از تقصیر جدا نیست. باید شخص به کاری نکوهیده دست زند تا قابل سرزنش باشد.
در مسئولیت اخلاقی، همین که وجدان شخص متأثر و شرمسار شود یا توده مردم کاری را ناشایسته ببینند مسئولیت به وجود می آید هر چند که زیانی به دیگری نرسیده باشد. ولیکن مسئولیت اخلاقی را نمی توان در دادگاه طرح کرد و یا به وسیله حکم دادگاه به دست آورد چرا که داوری درباره آن به دولت و مأموران آن سپرده نشده است.
مسئولیت حقوقی
اما در مسئولیت حقوقی، تا فکری جنبه بیرونی نیابد و در انجام دادن یا خودداری از کاری تجسم پیدا نکند نه خطایی محقق می شود و نه مسئولیتی به بار می آورد. در مسئولیت حقوقی، ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت و از ارکان آن است به عبارت دیگر تا ضرری ایجاد نگردد، مسئولیتی محقق نمی شود و حتی اگر از خطایی کوچک زیانی بزرگ به بار آید، حقوق در این مسئولیت تردید نمی کند.
مسئولیت حقوقی، سبب ایجاد دین است و زیان دیده می تواند از دادگاه بخواهد تا به هزینه مسئول وضع او را به حالت پیش از ارتکاب تقصیر بازگرداند.
مسئولیت حقوقی عنوانی عام است که شامل مسئولیت مدنی و کیفری است.
۱٫ مسئولیت کیفری
در حقوق جزا، چون مجرم به کاری دست زده است که از جهت نظم عمومی تحمل ناپذیر می نماید، جامعه بدین سان از خود دفاع می کند و متجاوز را به کیفر می رساند. بدین ترتیب مسئولیت کیفری ضمانت اجرای تجاوز به حقوق عمومی است و شدت آن بستگی به درجه اخلالی دارد که در نظم عمومی ایجاد می شود. از جهت منبع مسئولیت جرم ناشی از قانون است و نمی توان هر کار ناپسند و زیانبار را جرم شمرد به عبارت دیگر اصل قانونی بودن مجازات ضامن حفظ حقوق فردی در برابر دولتها است. رسیدگی در امور کیفری جنبه شخصی دارد و نیت متهم و هدف او از ارتکاب بزه در تعیین مجازات موثر است. به همین جهت ارتباط مسئولیت کیفری با مسئولیت اخلاقی بیشتر از مسئولیت مدنی است و نیت مجرم و درجه پلیدی آن و اثری که در وجدان بزهکار می نهد در میزان مسئولیت موثر است همچنین مسئولیت کیفری به طور معمول ناشی از کار عمدی است و داشتن نیت بد یکی از عناصر جرم است.
۲٫ مسئولیت مدنی
ماهیت مسولیت مدنی جبران خسارت است. به عبارت دیگر در مسئولیت مدنی این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده است که هر کس به دیگری خسارت زند باید آن را جبران کند.
دادرس نیازی ندارد که برای هر مسئولیت مبنای قانونی ویژه به دست آورد. معیار اصلی خطا داوری عرف است.
خطاهایی که مسئولیت مدنی به بار می آورد، به طور معمول از بی‌مبالاتی و بی احتیاطی سرچشمه می گیرد و مسئول، ورود زیان را به عنوان نتیجه کار خود نمی خواهد. گاه نیز قانون کسی را که هیچ کار قابل سرزنشی از او سر نزده است مسئول می شناسد و به جبران خسارت زیان دیده بیشتر از تقصیر عامل توجه می کند.
در مسئولیت مدنی مصالح اجتماعی ایجاب می کند که خطا مفهوم اخلاقی خود را از دست بدهد و چهره اجتماعی و نوعی پیدا کند. معیار تمیز خطا رفتار عادی مسئول یا واکنشهای درونی او نیست رفتار انسانی متعارف است. به عبارت دیگر ضابطه نوعی و اجتماعی است و مجنون و صغیر غیر ممیز نیز با اینکه قابلیت تمیز را ندارند، مسئولیت پیدا می کند (ماده ۱۲۱۶ق.م). زیرا هدف مجازات مرتکب نیست، جبران خسارت ناروای زیان دیده است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با موضوع مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *