حراج!

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
چکیده    ۱
مقدمه    ۲
فصل اول- کلیات    ۵
۱-۱- تعاریف و مفاهیم    ۶
۱-۱-۱- معنای لغوی و تعریف جرم    ۶
۱-۱-۱-۱- معنای لغوی جرم    ۶
۱-۱-۱-۲- تعریف جرم    ۶
۱-۱-۱-۲-۱- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی    ۶
۱-۱-۱-۲-۲- تعریف جرم از دیدگاه اسلام    ۷
۱-۱-۱-۲-۳- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی    ۸
۱-۱-۱-۲-۴- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران    ۹
۱-۱-۲- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی    ۱۱
۱-۱-۲-۱- معنای لغوی    ۱۱
۱-۱-۲-۲- تعریف جرم مطبوعاتی    ۱۱
۱-۱-۲-۲-۱- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران    ۱۲
۱-۱-۲-۲-۲- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون    ۱۳
۱-۱-۳- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی    ۱۵
۱-۱-۳-۱- معنای لغوی سیاست    ۱۵
۱-۱-۳-۲- تعریف جرم سیاسی    ۱۵
۱-۱-۳-۲-۱- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی    ۱۷
۱-۱-۳-۲-۲- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)    ۱۸
۱-۱-۳-۲-۳- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران    ۱۹
۱-۱-۴- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن    ۲۲
۱-۱-۴-۱- معنای لغوی امنیت    ۲۲
۱-۱-۴-۲- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن    ۲۳
۱-۱-۴-۲-۱- تعریف جرم    ۲۳
۱-۱-۴-۲-۲- جاسوسی    ۲۶
۱-۱-۵- وسیله ی ارتکاب جرم    ۲۸
۱-۱-۵-۱- نقش وسیله در تحقیق جرم    ۲۹
۱-۱-۵-۲- نقش وسیله در میزان مجازات    ۳۰
۱-۲- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی    ۳۲
۱-۲-۱- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی    ۳۲
۱-۲-۱-۱- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی    ۳۲
۱-۲-۱-۲- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی    ۳۵
۱-۲-۲- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی    ۳۶
۱-۲-۲-۱- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی    ۳۶
۱-۲-۲-۲- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی    ۳۷
فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات    ۴۰
۲-۱- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن    ۴۱
۲-۱-۱- ماهیت    ۴۱
۲-۱-۲- آثار    ۴۲
۲-۱-۲-۱- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی    ۴۲
۲-۱-۲-۲- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی    ۴۵
۲-۱-۲-۳- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات    ۴۵
۲-۲- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات    ۴۷
۲-۲-۱- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور    ۴۷
۲-۲-۱-۱- عنصر مادی    ۴۸
۲-۲-۱-۲- عنصر معنوی    ۴۹
۲-۲-۱-۳- مجازات    ۵۰
۲-۲-۱-۴- پرونده عملی    ۵۱
۲-۲-۲- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران    ۵۶
۲-۲-۲-۱- عنصر مادی    ۵۷
۲-۲-۲-۲- عنصر معنوی    ۵۸
۲-۲-۲-۳ – مجازات     ۵۹
۲-۲-۲-۴- پرونده عملی    ۵۹
۲-۲-۳- جاسوسی    ۶۵
۲-۲-۳-۱- عنصر مادی    ۶۶
۲-۲-۳-۲- عنصر معنوی    ۷۴
۲-۲-۳-۳- مجازات    ۷۵
۲-۲-۳-۴- پرونده عملی(موضوع مواد ۵۰۱ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی)    ۷۸
۲-۳- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی    ۸۱
۲-۳-۱- مسئولیت صاحب امتیاز    ۸۱
۲-۳-۲- مسئولیت مدیر مسئول    ۸۳
۲-۳-۳- مسئولیت نویسنده    ۸۴
نتیجه گیری و پیشنهادات    ۸۶
فهرست منابع    ۸۹
خلاصه انگلیسی

 

چکیده
مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.
در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.
از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.
پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

مقدمه
چند دهه ای است که بحث رسانه ها و به خصوص رسانه های نوشتاری جایگاه خود را در رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، حقوق و…. افزایش داده است و تاثیر شگرف و عمیقی را در فرهنگ سازی مردم به خود اختصاص داده است.
در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبدیل شده است، به گونه ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی تر و گسترده‌تری برخوردار باشند، از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیه‌ی کشورها پیدا کرده اند. به طوری که برخی از نویسندگان  برای مطبوعات و رسانه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند که قادر است در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. به دلیل وجود همین خصوصیت ویژه‌ی مطبوعات است، که با هجوم وسایل ارتباط جمعی جدید و ماهواره ها، مطبوعات هنوز جایگاه و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمیت و نقش آن در جامعه کم نشده است.
با توجه به این نقش تأثیرگذار مطبوعات در جامعه و در پی افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها، به ویژه از خرداد ۱۳۷۶ و گوناگونی بینشهای اجتماعی و فرهنگی نشریات، نگرانیها و دغدغه هایی برای مسئولین فراهم شده است.
تضعیف امنیت جامعه و تشدید احساس ناامنی از طریق تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیه نظام، آموزش روش بزهکاری و… از جمله آثار منفی مطبوعات در آسیب رساندن به امنیت جامعه محسوب می شود. در کنار این مهم، بحث آزادی بیان رسانه‌های مکتوب در میثاق های جهانی و اصول قانون اساسی به چشم می‌خورد، که ضامن آن وجود نهاد خاصی به نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات است که در مقابل امواج برخاسته از نظرات دولتمردان مصونیت خاصی را به این اصل می دهد. هرچند که حفظ ارزشهای اساسی اجتماعی و امنیت و نظم عمومی، محتاج ایجاد محدودیت‌هایی برای اصل آزادی مطبوعات است. بنابراین نحوه ی برخورد با جرایم مطبوعاتی به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است.
ضرورت تحقیق:
تحولات سالهای اخیر در جهت گسترش آزادی مطبوعات در سطح ملی و بین المللی ضرورت هماهنگی بیشتر در قوانین و مقررات حاکم را می طلبد، به خصوص اینکه در حال حاضر کشور عزیزمان با تصویب شش قانون مطبوعاتی که آخرین آن دو دهه از عمرش می گذرد و دهها تبصره و چند اصلاحیه، متاسفانه نظام حقوقی کارآمد و منسجمی را برای مبارزه با تاثیر منفی مطبوعات در عین پاسداری از اصل آزادی بیان مطبوعات ندارد. بنابراین با توجه به مراتب فوق ضرورت انجام چنین تحقیقی مشخص می شود.
از جمله ضرورت های دیگر، آثار جرایم مطبوعاتی بر امنیت جامعه است. به طوری که مطبوعات به عنوان مجرای شکل دهی به افکار عمومی و با توجه به اینکه افکار عمومی یکی از عناصر بسیار مهم در اقتدار و امنیت کشور به حساب می آید، لذا انتشار مطالبی برخلاف امنیت کشور از طریق مطبوعات لطمات جبران ناپذیری را در جامعه به همراه خواهد داشت و احساس امنیت که یکی از ارکان زندگی اجتماعی است، به مخاطره خواهد افتاد.
همچنین عدم وجود تعریف مشخص و دقیق از جرم مطبوعاتی، عدم تعیین حدود امنیت، عدم ارائه ی تعریف مناسب از امنیت و جرایم علیه آن و واژگان مرتبط با آن نظیر جاسوسی و… به گونه ای که در عمل و اجرا راه را برای تفسیر کلمات و اعمال سلایق مختلف ببندد، استعمال واژه های مبهم و غیر حقوقی(چه در قانون مطبوعات و چه در قانون مجازات اسلامی)، وجود تردید در ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات که در پی آن آئین دادرسی متفاوتی را می طلبد، عدم تناسب بین جرایم و مجازاتهای این بخش و عدم احصاء جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات، ضرورت بازنگری در ساختار قوانین حاکم بر این بخش را بیش از پیش روشن می‌کند: بنابراین از جمله ضرورت های دیگر تحقیق و تدوین این پایان نامه، با توجه به مراتب فوق، به نوعی تازه بودن مباحث مطروحه در این زمینه می باشد.
سوالات اصلی تحقیق:
۱-    آیا عملاً ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات امکان وقوع خارجی دارد؟
۲-    ماهیت جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات چیست، سیاسی، عادی و یا مطبوعاتی؟
فرضیه های تحقیق:
۱-    از میان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی صرفاً پاره‌ای از آنها ازطریق مطبوعات قابل ارتکاب می باشند و همگی آنها قابلیت ارتکاب از طریق مطبوعات را ندارند.
۲-    چنین جرایمی دارای ماهیت مطبوعاتی بوده و بایستی با حضور هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات به آن رسیدگی شود.
اهداف تحقیق:
۱-    بیان ماهیت جرم امنیتی که از طریق مطبوعات ارتکاب می یابد.
۲-    بیان ابهام ها و ایرادهای موجود در مواد مربوط به جرایم علیه امنیت در قانون مطبوعات.
۳-    مقایسه مواد مربوط به جرایم علیه امنیت در قانون مطبوعات با مواد مشابه در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.
۴-    بررسی شرایط و ارکان تحقق هر یک از جرایم به منظور رفع ابهام های موجود.
پیشینه تحقیق:
با توجه به تازگی این موضوع در حقوق ایران، قطعاً می توان گفت که در این زمینه تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است. البته لازم به ذکر است که عناوین مرتبط با موضوع(جرایم مطبوعاتی- جرایم امنیتی) به جز چند پایان نامه انگشت شمار تحقیقات علمی و محققانه‌ای صورت نپذیرفته است. از جمله پایان نامه های تدوین شده می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱-    جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران- ابراهیم عمیقی ابرقویی به راهنمایی دکتر عادل ساریخانی- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه قم ۱۳۷۹
۲-    جرایم مطبوعاتی- مجید لایق میرحسینی- به راهنمایی ایرج گلدوزیان- دانشگاه تهران- ۱۳۷۲٫
۳-    تفاوت های جرایم سیاسی و امنیتی- فرامرز نظافت- به راهنمایی عادل ساریخانی- دانشگاه قم- ۱۳۸۱٫
۴-    نظارت کیفری محدود کننده اصل آزادی مطبوعات- سید مهدی علوی – دانشگاه امام صادق(ع).
روش تحقیق:
در تدوین این رساله از روش تحلیل و توصیفی(پژوهش کتابخانه ای) با استفاده از ابزار کتابها، پایان نامه ها و استفاده از نظرات پژوهشگران استفاده شده است. در این زمینه سعی نموده که از مبانی نظری و تئوری های موجود اصول و ضوابط حاکم استفاده نموده و همچنین از منابع قضایی نظیر آراء دادگاهها و نظرات مشورتی اداره حقوقی به اقتضاء استفاده شده است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *