حراج!

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد «M.SC»

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :
تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

چکیده :
– پایان نامه ای که فراروی شما قرار دارد به بررسی جرایمی که ممکنست جانبازان، ایثارگران و اعضای خانواده های شهدا مرتکب شوند اختصاص یافته است. به این منظور ابتدا به پیشگیری از جرم به معنای وسیع آن شامل اقدام های کیفری و غیرکیفری پرداخته ایم، سپس مفهوم پیشگیری را از طریق : حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا، و مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی و اجتماعی، مطرح نموده ایم. در ادامه پیشگیری از جرم از دیدگاه دین مبین اسلام – قوانین موجود و سایر موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.
بدیهی است که تعریف بزه و جرم و بزهکاری در رویکردهای مختلف و نیز بررسی انواع آسیب ها و جرایم اجتماعی، مانند سرقت، کلاهبرداری، تخلفات رانندگی و غیره در بخشهای مناسب مورد مداقه و بررسی قرار گرفته اند. ضمن اینکه علاوه بر تعاریف علل و انگیزه های وقوع جرایم و راهکارهای پیشگیری و کاهش آنها نیز در جای مناسب خود بررسی شده است. و البته دیدگاه های جامعه شناسان در خصوص علل تحقیق جرم و عوامل موثر در آن نیز مورد استفاده ما قرار گرفته است.
پیشگیری از جرم علاوه بر اینکه ازمنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده، دیدگاه کنگره های سازمان ملل متحد نیز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظریه های جامعه شناختی بررسی شده اند.
مطالبی که در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق  حقوق ایثارگران، کنترل قوانین و مقررات از نظر شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری ارائه گردیده و سپس به تعدادی از قوانین مرتبط با بحث از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان – لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
در این مقاله مقایسه ای تطبیقی از ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و چند کشور دیگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهای آماری از جمله جدول ونمودار نیز استفاده شده است.
نهایتاً تسهیلات رفاهی، امور آموزشی – بهداشت و درمان و مسکن ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتیجه گیری شامل عوامل اجتماعی و غیره ونیز پیشنهادات مربوطه ارائه شده اند.

مقدمه
وخداوند انسان را آفرید، در حالیکه او را کرامت ذاتی داده بود و او را گرامی داشت و علت آن این بود که خداوند او را برای خود آفریده بود و جهان را برای او .
و فرشتگان و شیطان را امر کرد که بر او سجده کنند و این امر تحقق یافت. و شیطان که سالها عبودیت خداوند را می نمود، به خاطر تمرّد و سرپیچی، تنبیه شد .
از آنجا که یکی از دلایل خلقت انسان آزمون او بود، خداوند او را درمعرض آزمون قرار داد و او را از نزدیک شدن به شجرۀ ممنوعه و تناول از آن منع کرد ، لیکن انسان از امر خداوند سرپیچی کرد و بدین ترتیب اولین بزه و کجروی او آغاز شد و اینچنین بود که انسان به جرم تخطی از دستور رب الارباب خود به دنیای مادی که سراسر سختی و گرفتاری است سقوط کرد .
آنگاه پسرشان قابیل برادر خود را به قتل رساند . آنچه بطور کلی مطرح است اینکه انسان به خاطر جهالت و اقدامات نابخردانۀ خود برای خود و دیگران زحمات و مشکلاتی عدیده در طول تاریخ ایجاد کرده است و زیاده خواهی های او و رام بودن او در مقابل نفس اماره، ظلم و تعدّی به دیگران را در پی داشته و بعلت واکنش دیگران در مقابل این ظلم و ستم ها و حق کشی ها، جنگ های خونین به وقوع پیوسته است که سبب تخریب منابع مالی و اقتصادی جهان و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از مردم بی گناه جهان شده است، که در تمامی این موارد حاکمان و فرمانروایان و سیستم های حکومتی جبّار و زیاده خواه با اقدام به جرائم متعددی چون قتل و غارت و تجاوز و تصرف عدوانی سرزمینها و اماکن دیگران شده اند و با تخریب آنها سبب فقر و بدبختی ساکنان بومی آن شهرها و کشورها شده اند و به تبع آن سبب اقدام به بزهکاری توسط مردمان آن سرزمین ها ، چون سرقت و خرید و فروش مواد مخدّر و شیوع فحشا و منکرات در این سرزمینها شده اند. و از طرفی در طول تاریخ بشر به فکر مقابله با جرائم و انحرافات بوده و در این زمینه انواع تدابیر پیشگیرانه ازنوع کیفری و غیرکیفری را پیش بینی واجرا کرده است.
بشر پس از گذر از دوران های مختلف از نظر حقوقی، قضایی، تجربه و آزمون مکاتب مختلف جزایی، امروزه بیشتر به فکر اتخاذ تدابیر پیشگیری غیرکیفری است. هرچند هنوز پاداش های کیفری نظام های حقوقی از انواع مجازاتها و تدابیر تنبیهی پُر و آکنده می باشد، لذا به سخن یکی از جرم شناسان در مورد پیشگیری تعریفی داشته که «پیشگیری به معنای پیشدستی کردن و به جلوی چیزی رفتن ونیز آگاه کردن و هشدار دادن است »
با توجه به اینکه موضوع این پایان نامه، تدابیر پیشگرانه وحمایتی در قلمرو جرائم جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا است، ما برآنیم که ابتدا در فصل اول بخش اول بطور عام مسأله پیشگیری و انواع آنرا از دیدگاههای مختلف بررسی نموده و رویکردهای مختلف را در آن مطرح کرده ایم و در فصل دوم ، بخش اول تعریف بزهکاری جرم و انواع آن را و رویکردهای مختلف در مورد علل بزهکاری مطرح شده است، آنگاه عوامل مؤثر در کژ رفتاری ها و جرائم اجتماعی مطرح شده و سپس به تبیین جامعه شناختی جرائم پرداخته ایم. و در بخش دوم ؛ انواع جرائم اجتماعی مانند سرقت، مواد مخدر، خودکشی، و. . . مطرح شده و علل انگیزه های روانی و عاطفی و علل اجتماعی و اقتصادی وقوع این جرائم بررسی شده و راهکارهای کاهش و پیشگیری از این جرائم مطرح شده است و در بخش دوم، فصل دوم : به بررسی و تحلیل جرائم در حوزۀ جانبازان، ایثارگران و خانواده های شهدا پرداخته شده است که بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان زندانهای کشور و خراسان رضوی این موضوع بررسی شده است.
آنچه در مقدمه لازم به ذکر است این است که جرم یک پدیدۀ اجتماعی و طبیعی است که تنها در بین افراد اجتماع اتفاق می افتد و جرم در حالت انزوا و انفراد مفهومی ندارد، پس باید جرم در کل جامعه بررسی گردد ولی چون موضوع پایان نامه اختصاصاً مربوط به حوزۀ خاصی است، در پایان نامه این مطلب پرداخته شده است، اما بررسی و نتایج حاصله آن بیانگر این مطلب است که خوشبختانه درصد وقوع جرائم در این حوزه نسبت به جمعیت کل کشور و استان خراسان رضوی، بسیار ناچیز است ولی چون این طیف از جامعه از ارزش بسیار والایی در نزد مردم مؤمن و مسلمان ایران اسلامی دارند، وقوع این جرائم حتی در سطح بسیار ناچیز هم، قابل تأمل است و لذا، ما برآنیم که ضمن شناسایی علل و عوامل تحقق این جرائم در اجتماع ابتدا راهکارهای پیشگیری از آن را در جامعه و بطور اخّص در این قشر گرانقدر ارائه نمائیم تا سرحد امکان آمار وقوع آن را سیر نزولی دهیم و در فصل دوم، بخش دوم تدابیر حمایتی در جلوگیری از ارتکاب جرائم در حوزۀ جانبازان وایثارگران و خانواده شهدا مطرح شده است. روش بکاررفته دراین پایان نامه  پژوهش  پیمایش  است که بیش تر از آمار سازمان زندانها جمع آوری اطلاعات آنی کتابخانه ای و بهره گیری از آمارها و منابع و اسناد بوده است.
پیشینه تحقیق
در خصوص عنوان عمومی تحقیق یعنی پیشگیری از آسیب های اجتماعی و بزهکاری و جرم تحقیقات وسیعی انجام شده است که از طرف روان شناسان، جامعه شناسان و جرم شناسان مختلف این تحقیقات و پژوهش ها انجام شده است که در منابع این پایان نامه که از آنها استفاده شده است به آنها اشاره شده است ، لکن با بررسی هایی که انجام شده در حوزۀ جانبازان و ایثارگران و خانواده های شهدا، پژوهش جامع و علمی و حساب شده و علمی انجام نشده است. و می توان ادعا کرد که این پایان نامه جزو اولین پژوهش ها با موضوع پیشگیری از جرم دربارۀ قشر خاص جانبازان و ایثارگران و خانواده شهدا می باشد، لذا ضمن اینکه کار بسیار سخت و مشکلی خواهد بود، امّا از طرفی به علت بدیع بودن موضوع بطور قطع نتایج حاصله آن بسیار مفید خواهد بود.
سوال و فرضیات تحقیق :
کشور ما چه تدابیر پیشگیری و حمایتی برای جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا پیش بینی نموده است؟
۱-    در قلمرو جرائم جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا تدابیر پیشگیری و حمایتی لازم پیش بینی کرده است.
۲-    تدابیر پیشگیری و حمایتی لازم در قلمرو جرائم جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا وجود ندارد.
۳-    تدابیر پیشگیری و حمایتی در محدوده خاصی از قلمرو جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا وجود دارد.
موانع بر سر راه تدوین این پژوهش
۱-    عدم دسترسی به آمارها و منابع اختصاصی این پژوهش.
۲-    محرمانه بودن آمارهای این حوزه و محدودیت در ارائه آنها در پایان نامه.
۳-    عدم همکاری بسیاری از مسئولین مرتبط با این مسأله و خط قرمز قائل شدن در آن.

چکیده          ۱
مقدمه :        ۲
بخش اول : تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم  جانبازان ،ایثارگران و
خانواده شهدا
فصل اول : تدابیر عام پیشگیری        ۸
مبحث اول : مفهوم پیشگیری        ۸
گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری        ۹
الف – تدابیر دفاع فردی         ۹
ب – تدابیر و اقدامات دفاع جمعی         ۹
گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری        ۱۰
مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری        ۱۱
گفتار اول : پیشگیری کیفری        ۱۲
الف – پیشگیری عام         ۱۲
ب – پیشگیری خاص         ۱۳
گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری        ۱۳
مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی – وضعی        ۱۴
گفتار اول : پیشگیری اجتماعی        ۱۵
الف – مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی « مراقبت محله ای »        ۱۵
ب – شیوه های مبتنی بر نهاد اجتماعی        ۱۶
گفتار دوم : پیشگیری وضعی        ۱۸
گفتار سوم : پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام        ۱۹
مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین         ۲۲
گفتار اول : پیشگیری ار جرم و قانون اساسی        ۲۲
گفتار دوم : کنگره های پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد        ۲۶
الف – کنگره اول تا چهارم         ۲۷
ب – کنگره پنجم تا هفتم        ۲۹
ج – کنگره هشتم تا دهم        ۳۰
گفتا ر سوم : پیشگیری از جرم و قوانین عادی        ۳۲
گفتار چهارم : پیشگیری از بزهکاری        ۳۵
الف – استراتژی های خانواده گرا        ۳۸
ب – استراتژی های جامعه گرا        ۳۹
ج- استراتژی های پایشی        ۴۰
فصل دوم : تدابیر عام حمایتی          ۴۱
مبحث اول : تعریف بزهکاری        ۴۱
گفتار اول : تعریف بزه دررویکردهای مختلف        ۴۲
الف – رویکرد حقوقی جرم        ۴۲
ب – رویکرد جامعه شناختی        ۴۳
ج – رویکرد جرم شناسی        ۴۴
گفتار دوم : رویکردها درمورد علل بزهکاری         ۴۶
الف – رویکرد شکل ظاهری        ۴۶
ب – رویکرد ساختار زیستی        ۴۷
ج – رویکرد روانشناختی        ۴۸
د – رویکرد وضعیت اقتصادی        ۴۹
ﻫ – رویکرد کنترل اجتماعی        ۵۰
و – رویکرد پیوند افتراقی        ۵۱
ز – رویکرد التقاطی        ۵۳
مبحث دوم : علل تحقق جرم        ۵۴
گفتار اول : طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم        ۵۵
الف – جرائم خیابانی         ۵۵
ب – جرائم یقه سفیدان (جرائم شغلی و صنفی)        ۵۶
ج – جرائم یارانه ای         ۵۷
د – جرائم سازمان یافته         ۵۸
ﻫ – جرائم سیاسی         ۵۹

گفتار دوم : عوامل موثر درکژرفتاریهای اجتماعی و جرم        ۶۰
الف – فقدان خانواده         ۶۱
ب – خشونت در خانواده         ۶۲
ج – حاشیه نشینی و جرم        ۶۴
د – جرائم خاص زنان        ۶۵
مبحث سوم : تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم        ۶۶
گفتار اول : نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی        ۶۷
الف – نظریه آنومی (بی هنجاری)        ۶۷
ب – نظریه فشار ساختاری        ۶۸
ج – نظریه پیوند اجتماعی        ۷۱
گفتار دوم : نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد         ۷۲
گفتار سوم: نظریه های مربوط به کنش متقابل گرایی        ۷۳
الف – نظریه خرده فرهنگی        ۷۳
ب – نظریه انتقال فرهنگی        ۷۵
مبحث چهارم : انواع تدابیر قانونی حمایتی از معلولین عام ………………………………۷۶
گفتار اول : قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ……………………………………………۷۶
گفتار دوم : جنبه های حمایتی از معلولین عام ………………………………………………..۸۲

بخش دوم : تدابیر  خاص حمایتی – پیشگیری در قلمرو  جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا
فصل اول : تدابیر خاص پیشگیری         ۸۷
مبحث اول : سرقت         ۸۷
گفتار اول : تعریف سرقت        ۸۷
گفتار دوم : علل سرقت        ۹۱
الف – فقر مالی        ۹۲
ب – فقر فرهنگی        ۹۲
ج – نابرابری های اجتماعی        ۹۳
د – شهرنشینی و زاغه نشینی        ۹۳
ﻫ – از هم پاشیدگی خانواده        ۹۴
و – معاشرت با دوستان ناباب        ۹۴
ز – بیکاری        ۹۵
ح – مهاجرت        ۹۵
گفتار سوم : سرقت در حوزه جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا        ۹۷
الف – ارائه جامعه آماری مجرمین حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا    ۹۷
ب – بررسی و تحلیل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا        ۹۸
ج – راه های پیشنهادی بررسی کاهش جرم سرقت در جامعه (بطور عام)        ۹۹
مبحث دوم : خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن         ۱۰۵
گفتار اول : سیر تاریخی مواد مخدر و اعتیاد        ۱۰۵
الف – سیر تاریخی        ۱۰۵
ب – تعریف اعتیاد        ۱۰۸
گفتار دوم : مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی        ۱۱۱
گفتار سوم : جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران
و خانواده شهدا         ۱۱۴
گفتار چهارم : راههای درمان و پیشگیری اعتیاد        ۱۱۶
مبحث سوم: خودکشی        ۱۱۸
گفتار اول : تعریف خودکشی        ۱۱۹
گفتار دوم : انواع خودکشی        ۱۲۰
الف – خودکشی دگرخواهانه        ۱۲۰
ب – خودکشی خودخواهانه        ۱۲۱
ج – خودکشی ناشی از بی هنجاری         ۱۲۱
د – خودکشی جبری        ۱۲۱
گفتار سوم : علل و انگیزه های خودکشی        ۱۲۲
الف – خودکشی ناشی از جنون و اختلال روانی        ۱۲۲
ب – عوامل اجتماعی        ۱۲۳
ج – شرایط اقتصادی        ۱۲۳
گفتا ر چهارم : خودکشی در ایران        ۱۲۳
گفتار پنجم : بررسی خودکشی موفق درحوزه جانبازان         ۱۲۸
مبحث چهارم : سایر جرائم در حوزه جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا    ۱۳۴
گفتاراول : کلاهبرداری        ۱۳۵
گفتار دوم : جرم صدور چک بی محل         ۱۳۶
گفتار سوم : ضرب و جرح         ۱۳۷
گفتار چهارم : قتل         ۱۳۷
گفتارپنجم: جعل عنوان و اسناد         ۱۳۸
گفتار ششم : آدم ربایی         ۱۳۹
فصل دوم : تدابیر خاص حمایتی        ۱۴۳
مبحث اول : امکان اعاده به خدمت جانبازان        ۱۴۳
گفتار اول: استخدام جانبازان        ۱۴۳
گفتار دوم : احقاق حقوق ایثارگران        ۱۴۸
الف – مجلس شورای اسلامی        ۱۴۸
ب – شورای نگهبان        ۱۴۹
ج – دیوان عدالت اداری        ۱۵۰
د – سازمان بازرسی کل کشور        ۱۵۲
گفتار سوم: سازمانهای حمایتی رزمندگان در جهان        ۱۵۹
الف – سازمانهای حمایتی در روسیه        ۱۶۰
ب – امکانات کمیته جانبازان آلمان        ۱۶۵
ج – بیمه جانبازان در کره جنوبی        ۱۶۶
د – حمایت از مصدومان جنگی در آمریکا        ۱۶۷
گفتار چهارم : مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها
۱۶۹
الف – تسهیلات رفاهی        ۱۷۱
ب – حقوق و مزایا        ۱۷۳
ج – امور آموزشی         ۱۷۵
د – بهداشت و درمان        ۱۷۶
ﻫ – مسکن        ۱۷۷
گفتار پنجم: نمونه هایی ازتعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها        ۱۷۸
مبحث دوم: وضعیت معلولین و جانبازان در ایران         ۱۸۳
گفتار اول : لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان         ۱۸۵
گفتار دوم : انتظارات برآورده نشده جانبازان و ایثارگران        ۱۸۹
گفتار سوم : لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران         ۱۹۴
مبحث سوم: اقدامات دولت در رسیدگی به خانواده شهدا        ۲۰۱
گفتار اول : تاسیس بنیاد        ۲۰۱
گفتار دوم : کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد        ۲۰۷
گفتار سوم : جانبازان و حقوق شهروندی        ۲۱۵
مبحث چهارم : بنیاد شهید و اتخاذ تدابیر پیشگیری        ۲۲۰
گفتار اول : اهداف بنیاد شهید        ۲۲۱
گفتار دوم : حمایت خاص در جهت پیشگیری از آسیب پذیری        ۲۲۵
نتیجه گیری        ۲۳۵
منابع و مأخذ        ۲۴۱

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با موضوع تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *