فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسأله ۷
۱-۳- اهمیت و ضرروت تحقیق ۱۰
۱-۴- اهداف تحقیق ۱۲
۱-۴-۱- هدف اصلی (کلی) ۱۲
۱-۴-۲- اهداف فرعی (جزیی) ۱۲
۱-۵- فرضیه‌های پژوهش ۱۳
۱-۵-۱- فرضیه اصلی پژوهش ۱۳
۱-۵-۲- فرضیه‌های فرعی پژوهش ۱۳
۱-۶- تعریف مفاهیم و اصلاحات مورد استفاده ۱۴
۱-۶-۱- تعریف نظری مفاهیم ۱۴
۱-۶-۲- تعریف عملیاتی مفاهیم ۱۵
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه ۱۸
۲-۲- مبانی نظری ۲۰
۲-۲-۱- تعریف خلاقیت ۲۰
۲-۲-۲- تعاریف مفهومی خلاقیت ۲۲
۲-۲-۳- تعاریف مختلف از خلاقیت ۲۹
۲-۲-۴- ارتباط بین خلاقیت و تخیل ۳۳
۲-۲-۵- ویژگی‌های خلاقیت در کودکان خردسال ۳۴
۲-۲-۶- ارتباط خلاقیت و بازی ۳۴
۲-۲-۷- ویژگی راه‌های ابتکاری ۳۶
۲-۲-۸- پشتیبانی از سایر رشته‌ها و تحقیقات خلاقیت ۳۷
۲-۲-۹- شخصیت خلاق ۳۸
۲-۲-۱۰- اهمیت و ماهیت خلاقیت ۳۹
۲-۲-۱۱- کارکرد خلاقیت ۳۹
۲-۲-۱۲- طبقه‌بندی خلاقیت ۴۰
۲-۲-۱۲-۱- سطوح خلاقیت ۴۰
۲-۲-۱۳- ضرورت خلاقیت ۴۱
۲-۲-۱۴- فرآیندهای خلاقیت ۴۲
۲-۲-۱۵- خلاقیت و تفکر انتقادی ۴۳
۲-۲-۱۶- انگیزه و خلاقیت ۴۵
۲-۲-۱۷- موانع خلاقیت ۴۶
۲-۲-۱۷-۱- موانع رشد خلاقیت در دانش‌آموزان ۴۷
۲-۲-۱۷-۲- معلم و شیوه‌های پرورش تفکر خلاق و نوآور در دانش‌آموزان ۴۷
۲-۲-۱۸- راه‌های ایجاد و پرورش خلاقیت ۴۸
۲-۲-۱۹- مدیران آموزشی و نقش آنان در پرورش تفکر خلاق و نوآوری در دانش‌آموزان ۴۹
۲-۲-۲۰- تقویت عناصر انگیزشی خلاقیت ۵۱
۲-۲-۲۱- داده‌های فیزیولوژیکی و مسئله مکانیزم‌های خلاقیت تفکر ۵۲
۲-۲-۲۲- خلاقیت: افسانه‌ها و واقعیت‌ها ۵۲
۲-۲-۲۳- رابطه خلاقیت با سن ۵۲
۲-۲-۲۴- رابطه خلاقیت با جنس ۵۳
۲-۲-۲۵- مولفه‌های اساس در نظریه‌های خلاقیت ۵۵
۲-۲-۲۶- دیدگاه اسلام درخصوص خلاقیت ۵۵
۲-۲-۲۷- نظریه‌های خلاقیت ۵۶
۲-۲-۲۷-۱- خلاقیت به عنوان الهام خدایی ۵۶
۲-۲-۲۷-۲- خلاقیت به عنوان نیروی کیهانی ۵۶
۲-۲-۲۷-۳- خلاقیت از دیدگاه رفتارگرایان ۵۷
۲-۲-۲۷-۴- خلاقیت از دیدگاه شناخت‌گرایان و گشتالت ۵۷
۲-۲-۲۷-۵- خلاقیت از دیدگاه تداعی‌گرایان ۵۸
۲-۲-۲۷-۶- نظریه خلاقیت آمابیل ۵۹
۲-۲-۲۷-۷- دیدگاه روانکاوی درباره خلاقیت ۵۹
۲-۲-۲۷-۸- دیدگاه روانکاوی جدید درباره خلاقیت ۶۰
۲-۲-۲۸-۹- دیدگاه مکتب روان‌سنجی ۶۰
۲-۲-۲۸-۱۰- دیدگاه تورسن درباره خلاقیت ۶۱
۲-۲-۲۸-۱۱- نظریه شاکتل ۶۲
۲-۲-۲۹- تو صیه‌هایی برای رشد خلاقیت ۶۳
۲-۲-۳۰- حل مسئله ۶۴
۲-۲-۳۰-۱- تعریف مسئله ۶۴
۲-۲-۳۰-۲- تعریف حل مسئله ۶۵
۲-۲-۳۰-۳- نظریه‌های حل مسئله ۶۷
۲-۲-۳۱- پیشرفت تاریخی نظریه‌های حل مسئله ۶۸
۲-۲-۳۱-۱- رفتارگرایی ۶۸
۲-۲-۳۱-۲- شناختی ۶۹
۲-۲-۳۱-۳- اکتشافات شناختی ۷۰
۲-۲-۳۱-۴- پردازش اطلاعات ۷۱
۲-۲-۳۱-۵- پنج مرحله حل مسئله (برانسفورد و استاین) ۷۲
۲-۲-۳۲- انواع مسئله ۷۳
۲-۲-۳۳- مراحل حل مسئله ۷۳
۲-۲-۳۴- موانع حل مسئله ۷۶
۲-۲-۳۵- تفاوت بین متخصصان و مبتدیان در حل مسئله ۷۷
۲-۲-۳۶- آموزش حل مسئله ۷۷
۲-۲-۳۷- مهارت حل مساله ۷۸
۲-۲-۳۸- چگونه در حل مسائل مهارت پیدا کنیم؟ ۷۹
۲-۲-۳۹- آموزش حل مسأله ۸۰
۲-۲-۳۹-۱- مدل چهار مرحلهای پولیا ۸۱
۲-۲-۴۰- راهبردهای حل مسأله ۸۳
۲-۲-۴۱- تعاریف انگیزه پیشرفت ۸۴
۲-۲-۴۲- منشا انگیزه پیشرفت ۸۶
۲-۲-۴۳- انگیزه پیشرفت و ویژگی‌های شخصیتی همبسته با آن ۸۹
۲-۲-۴۴- عوامل موثر در سطح انگیزه پیشرفت ۹۳
۲-۲-۴۵- شرایطی که نیاز به پیشرفت را فعال می‌کند ۹۴
۲-۲-۴۶- زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت ۹۴
۲-۲-۴۷- نظریه‌های انگیزه پیشرفت ۹۵
۲-۲-۴۷-۱- نظریه مورای ۹۵
۲-۲-۴۷-۲- نظریه دیوید مک کلند ۹۶
۲-۲-۴۷-۳- نظریه‌ی مسیر- مرحله (رانیور- آنتین) ۹۷
۲-۲-۴۷-۴- نظریه اسناد و انگیزه پیشرفت ۹۸
۲-۲-۴۸-۵- نظریه اسپنس و هلمریچ ۹۹
۲-۲-۴۸-۶- نظریه پارسوتر ۹۹
۲-۲-۴۸-۷- نظریه استراد بک ۱۰۰
۲-۲-۴۹-۸- نظریه انگیزه پیشرفت دوگانه ۱۰۰
۲-۳- پیشینه تحقیقات ۱۰۱
۲-۳-۱- پیشینه تحقیقات داخلی ۱۰۱
۲-۳-۲- پیشینه تحقیقات خارجی ۱۱۰
فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه ۱۱۸
۳-۲- روش تحقیق ۱۱۸
۳-۳- جامعه آماری ۱۱۹
۳-۴- نمونه آماری ۱۱۹
۳-۴-۱- روش تعیین حجم نمونه ۱۱۹
۳-۴-۲- روش نمونه‌گیری ۱۲۰
۳-۵- روشهای گردآوری اطلاعات ۱۲۰
۳-۵-۱ منابع داده ها ……………………………………………………………………………………………………………۱۲۰
۳-۵-۲- ابزار گردآوری داده‌ها ۱۲۰
۳-۵-۲-۱- روش کتابخانه‌ای ۱۱۷
۳-۶- اعتبار (روایی) پرسشنامه ۱۲۱
۳-۷- پایایی پرسشنامه ۱۲۱
۳-۸- روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۲۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه ۱۲۳
۴-۲- یافته‌های استنباطی ۱۲۴
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدّمه ۱۴۸
۵-۲- خلاصه تحقیق ۱۴۸
۵-۳- یافتههای پژوهشی ۱۴۹
۵-۴- نتیجهگیری کلّی ۱۵۳
۵-۵- پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیه‌ها ۱۵۳
۵-۶- محدودیتها ۱۵۴
منابع و مأخذ ۱۵۶
پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۱

چکیده
هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش خلاقیت با استفاده از روش تدریس حل مسأله بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان نور است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع تحلیل- شبه تجربی می‌باشد. جامعۀ آماری شامل دانش‌آموزان دبستان قائم شهرستان نور می‌باشد که تعداد آنها ۶۰ نفر بود، نمونۀ آماری نیز کل جامعه در نظر گرفته شد برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه آموزش خلاقیت از روش تدریس حل مسأله بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه‌بر آمار توصیفی از آمار استنباطی از روش t دو گروهی مستقل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.
نتایج نشان‌دهندۀ آن بود که هرچه استفاده روش تدریس حل مسأله بر پایه خلاقیت شکل گیرد آنگاه مهارتهای یادگیری دانش‌آموزان افزایش یافته و در بهبود پیشرفت تحصیلی کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها: آموزش خلاقیت، تدریس، حل مسأله، پیشرفت تحصیلی.

………………………………..

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه تأثیر آموزش خلاقیت با استفاده از روش تدریس حل مسأله بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *