مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲
معرفی شبکه های ادهاک……………………………………………………………………………………………………………. .۲
کاربردهای شبکه های ادهاک………………………………………………………………………………………………………. ۵
مزیت ها وخصوصیات…………………………………………………………………………………………………………………۶
انواع شبکه های ادهاک ……………………………………………………………………………………………………………… ۸

فصل دوم
طبقه بندی پروتکل های مسیریابی چند پخشی در ادهاک
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
مسیریابی در ادهاک………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
انواع مسیریابی………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
تاریخچه multicast …………………………………………………………………………………………………………….۱۳
مسیریابی چند پخشی ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

فصل سوم

مروری بر پروتکل های مسیریابی چند پخشی در شبکه های ادهاک
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
MAODV…………………………………………………………………………………………………………………………… 28
ODMRP……………………………………………………………………………………………………………………………. 29
PATCH ODMRP……………………………………………………………………………………………………………. 31
AMROUT………………………………………………………………………………………………………………………… 33
ADMRP……………………………………………………………………………………………………………………………. 35
DSDV………………………………………………………………………………………………………………………………… 37
DSR……………………………………………………………………………………………………………………………………. 38
NSMP………………………………………………………………………………………………………………………………… 39
ACMRP…………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

فصل چهارم

مقایسه پروتکل ها با سناریوهای شبیه سازی مختلف
سناریو۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۴۶
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
سناریو۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۱
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
سناریو۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۰
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

فهرست شکل ها وجداول
شکل ۱-۱٫ارتباط گره ها………………………………………………………………………………………………………….۳
شکل ۲-۱٫ ارتباط گره ها………………………………………………………………………………………………………..۴
شکل۳-۱٫شبکه های ادهاک ……………………………………………………………………………………………………۵
شکل۱-۲٫طبقه بندی پروتکل ها……………………………………………………………………………………………..۲۰
شکل۲-۲٫طبقه بندی پروتکل ها……………………………………………………………………………………………..۲۰
شکل۳-۲٫طبقه بندی پروتکل ها……………………………………………………………………………………………..۲۲
شکل۴-۲٫طبقه بندی پروتکل ها……………………………………………………………………………………………..۲۶
شکل۱-۳٫کشف مسیر در MAODV…………………………………………………………………………………….29
شکل۲-۳٫انتشار join-dataدرODMP………………………………………………………………………………..30
شکل۳-۳٫جدول چند پخشی در ODMRP……………………………………………………………………………31
شکل۴-۳٫مش PATCH ODMRP……………………………………………………………………………………32
شکل۵-۳درخت چند پخشی AMROUT……………………………………………………………………………35
شکل۶-۳٫درخت چند پخشی در ADMRP………………………………………………………………………….36
شکل۷-۳٫هدایت داده در ADMRP…………………………………………………………………………………….37
شکل۸-۳٫آغاز مش در NSMP……………………………………………………………………………………………40
شکل۹-۳٫ساخت مش در NSMP………………………………………………………………………………………41
شکل۱۰-۳٫انتشارj-rep درACMRP ………………………………………………………………………………..43
شکل۱۱-۳٫تحویل بسته ها روی شکست اتصال…………………………………………………………………….۴۴
شکل۱-۴٫packet deliveryنسبت به تعداد فرستنده ها……………………………………………………….۴۸
شکل۲-۴٫average latencyنسبت به تعداد فرستنده…………………………………………………………..۴۹
شکل۳-۴٫ packet delivery نسبت به سرعت گره ها………………………………………………………..۵۰
شکل۴-۴٫delivery efficiencyنسبت به سرعت گره ها……………………………………………………۵۱
شکل۵-۴٫نسبت تحویل بسته ها………………………………………………………………………………………….۵۳
شکل۶-۴٫میانگین تاخیر انتها به انتها……………………………………………………………………………………۵۴
شکل۷-۴٫نسبت تحویل بسته در هر پروتکل………………………………………………………………………..۵۵
شکل۸-۴٫تعداد داده ارسالی به به بسته های تحویلی در سرعت های متفاوت…………………………..۵۷
شکل۹-۴٫نسبت بایت کنترلی به بایت داده در سرعت های مختلف…………………………………………۵۸
جدول۱-۳٫مبادله پیام در AMROUT……………………………………………………………………………….34
جدول۲-۳٫مبادله پیام در ADMRP…………………………………………………………………………………..37
جدول۳-۳٫مبادله پیام در NSMP………………………………………………………………………………………42
جدول۴-۳٫مبادله پیام در ACMRP…………………………………………………………………………………..44

مقدمه
در این پایان نامه به بررسی شبکه های ادهاک وپروتکل های مسیریابی چند پخشی در این نوع شبکه ها می پردازیم. در فصل اول ابتدا شبکه های ادهاک را معرفی می کنیم سپس در فصل دوم به بررسی مسیریابی وروش های طبقه بندی پروتکل های مسیریابی شبکه های ادهاک می پردازیم ودر فصل سوم پروتکل های مسیریابی شبکه های ادهاک را شرح می دهیم ودر فصل پایانی چند نمونه از شبیه سازی های انجام شده را ذکر می کنیم که در این شبیه سازی ها عملکرد پروتکل های مختلف تحت سناریوهای متفاوت وپارامتر های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است .

۱-۱معرفی شبکه های ادهاک
امروزه شبکه های بی سیم به دلیل سه خصوصیت منحصر به فردشان مورد توجه قرار گرفته اند . آنها درهر زمان وهر مکان وتوسط هر کسی قابل استفاده هستند.شبکه های بی سیم به دونوع شبکه دارای زیر ساخت وبدون زیر ساخت تقسیم بندی می شوند . بسیاری از شبکه های امروزنیاز به یک زیر ساخت دارند .در شبکه های دارای زیر ساخت ارتباطات عموما بین گره های بی سیم ونقاط دسترسی (Aps) اتفاق می افتد که این Apها ایستگاه های ثابتی هستند .ایستگاه های متحرک از طریق آنها به هم ارتباط برقرار می کنند نه اینکه خودشان مستقیما باهم ارتباط داشته باشندیعنی این نقاط دسترسی مانند یک پل برای ارتباط با دیگر شبکه های بی سیم یا باسیم عمل می کنند. با اتصال چند شبکه بی سیم از طریق نقاط دسترسی یک شبکه منطقی بزرگتر ایجاد می شود. ساختار شبکه بی سیم دارای زیر ساخت ساده می باشد چون بیشتر قسمت عملیاتی شبکه در نقاط دسترسی انجام می شود وگره ها از نظر عملیاتی ساده هستند این ساختار یاد آوراترنت سوئیچ یا شبکه های باساختار ستاره ای می باشد که یک المان مرکزی مثل سوئیچ جریان شبکه را کنترل میکند . این نوع شبکه می تواند دسترسی های مختلف ومتنوعی را با تصادم یا بدون تصادم به کار ببرد.
یک نوع دیگر از شبکه های بی سیم شبکه های بدون زیر ساخت مرکزی می باشد .یکی از مهمترین شبکه های بدون زیر ساخت شبکه های ادهاک می باشد.
یک شبکه موبایل ادهاک سیستمی از گره های متحرک بی سیم را ارائه می کند که می توانند آزادانه وبه صورت متحرک خود سازماندهی شوند .توپولوژی شبکه بدون هیچ زیر ساخت ثابتی می باشد.
شبکه های Ad-hoc به شبکه های آنی و یا موقت گفته می شود که برای یک منظور خاص به وجود می آیند. در واقع شبکه های بی سیم هستند که گره های آن متحرک می باشند. تفاوت عمده شبکه های Ad- hoc با شبکه های معمول بی سیم ۸۰۲٫۱۱ در این است که در شبکه های Ad-hoc مجموعه ای از گره های متحرک بی سیم بدون هیچ زیرساختار مرکزی نقطه دسترسی و یا ایستگاه پایه برای ارسال اطلاعات بی سیم در بازه ای مشخص به یکدیگر وصل می شوند.
ارسال بسته های اطلاعاتی در شبکه های بی سیم Ad-hoc توسط گره های مسیری که قبلا توسط یکی از الگوریتمهای مسیریابی مشخص شده است، صورت می گیرد. نکته قابل توجه این است که هر گره تنها با گره هایی در ارتباط است که در شعاع رادیویی اش هستند، که اصطلاحا گره های همسایه نامیده می شوند.گره هایی که در حوزه ارتباطی یکدیگر قرار دارند مستقیما از طریق link بی سیم باهم مرتبط می شوند در حالی که گره هایی که از هم دورند از طریق دیگر گره ها تقویت می شوند تا به مقصد برسند.
این مطلب در شکل های زیر به خوبی نشان داده شده است.

شکل۱-۱ A1 به طور مستقیم با A5 ارتباط برقرا رمی کند.

شکل۲- ۱ A1 از طریق A3,A4 باA5 ارتباط برقرار می کند.
در این نوع شبکه پیچیدگی گره ها نسبت به شبکه های دارای زیر ساخت بیشتر است زیرا هرگره مجبور است که مکانیسم دسترسی را در خودش داشته باشد واحتمالا مکانیسم هایی جهت فراهم کردن کیفیت سرویس وسایر نیازمندی ها داشته باشد .در این شبکه ها احتمالا گره های بیشتری در فرآیند رسیدن یک بسته از مبدا تا مقصد دخالت خواهند نمودضمن اینکه این نوع از انعطاف پذیری بیشتری نسبت به شبکه های بدون زیر ساخت یا شبکه های سیمی برخوردار است. شبکه ادهاک فاقد هسته مرکزی جهت کنترل ارسال ودریافت داده می باشد وحمل بسته های اطلاعاتی به شخصه توسط خود گره های مسیر وبه صورت اختصاصی صورت می گیرد . وقتی گره ای تصمیم می گیرد که داده ای را برای گره دیگری بفرستد ابتدا با انجام یک پروتکل مسیر یابی پخش شونده کوتاهترین مسیر به گره مورد نظر را پیدا می کند وسپس باتوجه به این مسیر داده را ارسال می کند .به هنگام به روز رسانی یاکشف مسیر تمام گره های واقع بر روی مسیر اطلاعات مربوط به راه رسیدن به گره مقصد را در جدول مسیر یابی خود ذخیره می کنند تا در هنگام ارسال داده از مبدا روند اجرای عملیات داده به درستی واز طریق کوتاهترین مسیر ممکن انجام شود.
در شکل زیر نمایی از یک شبکه ادهاک نشان داده شده است .

شکل ۳-۱٫شبکه ادهاک
شبکه های سیار موردی برای اولین بار توسط وزارت دفاع آمریکا در سیستم های نظامی و عملیاتی بکار گرفته شد . لیکن در اواخر دهه ی۹۰ میلادی ، گروه کاری MANET در IETF شروع به کار کرد. در این شبکه ها ، کلیه اعمال شبکه از قبیل مسیریابی توسط خود گره ها و با همکاری یکدیگر انجام می شود و به دلیل توان محدود گره های سیار در ارسال داده ها، گره ها ناگزیرند برای ارسال داده های خود به مقصد، از چندین گام میانی استفاده کنند، از این رو بحث مسیریابی در این شبکه ها از مهمترین مسایل می باشد.
۲-۱ کاربرد های شبکه های ادهاک
اصلی ترین کاربرد شبکه های ادهاک در جاهایی است که صف آرایی سریع وترکیب پویا ضروری باشد و یک شبکه سیمی در دسترس نباشد . ازجمله این موارد می توان به:
– زمینه های جنگی
مانند ارتباطات نظامی ،سربازها وتانکها وهواپیماهای جنگی ،توانایی باقی ماندن در میدان منازعه
– زمینه های غیر نظامی
مانندشبکه تاکسی رانی ،میادین یا ورزشگاه ها،اتاق های ملاقات وکنفرانس ها
– تحقیقات ضروری
مانند جاهایی که دانشمندان برای اولین بار جهت تحقیقات اقدام به بررسی می نمایند که به علت عدم وجود زیر ساختار شبکه های ادهاک بسیار مفید واقع می شود .
…………………………………………..

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه بررسی الگوریتم های مسیریابی چند پخشی در شبکه های ادهاک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *