چکیده:

فصل اول

دستگاه ادراری شامل کلیه ها، حالب ها، مثانه، و پیشابراه است. کلیه ها در خارج از حفره صفاقی در طرفین ستون مهره ها از مهره دوازدهم سینه ای تا مهره سوم کمری قرار گرفته اند.

کلیه دارای ۲ ناحیه قشر خارجی (کورتکس) و مدولای داخلی است. واحد عملکردی آن نفرون است. نفرون حاوی یک گلومرول واجد سرخرگ آوران و وابران ، کپسول برمن، توبول گزیمال، قوس هنله، توبول دیستال ومجاری جمع کننده است.

این مجاری به کالیس ها و به لگنچه و در امتداد لگنچه حالب قرار دارد.

حالب لوله ای عضلانی است و به مثانه ختم می شود. مثانه عضوی توخالی و به عنوان مخزن ادرار است و اتساع بیش از حد آن موجب بر آمدگی در پایین بدن می شود. لگنچه در کلیه ها و در حالب ها و در مثانه به علل خاصی می تواند سنگ تشکیل شود(سنگ کلیه و سنگ مثانه).

فصل دوم:

انواع سنگ ها به دو دسته سنگ های کلسیمی و غیر کلسیمی تقسیم می شوند. سنگ های کلسیمی در مردان شایعتر بوده و علت اصلی تشکیل انواع سنگ های کلسیمی شامل هیپرکلسیوری علت تشکیل آن ارثی، هیپر یوریکوزوری علت تشکیل آن رژیم غذایی، هیپرپاراتیروئیدیسم علت تشکیل آن نئ.پلازی، هیپراگزالوری در نوع روده ای آن به علت جراحی روده ای و در نوع ارثی آن به علت ارثی و هیپوسیتراتوری می تواند علت تشکیل آن رژیم غذایی و یا ارثی باشد.سنگ های غیر کلسیمی شامل: سنگ های اسید اوریکی علت تشکیل این سنگ ها ارثی بوده و در مردان شایعتر است ورنگ این بلور ها در ادرار نارنجی  مایل به قرمز می باشد. نیمی از افراد مبتلا به این سنگ ها نقرس دارند. سنگ های استرووایت علت تشکیل آن عفونت ادراری ناشی از باکتری های مولداوره آز (پروتئوس) می باشد. این سنگ ها در زنان شایعتر است.

و نمای شاخ گوزنی دارند. و تشکیل بلور آنها در ادرار شبیه در تابوت است سنگ های سیستینی علت تشکیل این سنگ ها ارثی یا نئوپلازی بوده و به رنگ زرد و لیمویی و زیاد شایع نیستند

بلور های آن در ادرار صفحات  شش ضلعی صاف می باشند.

سنگ های گزانتینی در اثر کمبود مادر زادی گزاننتین اکسید از ایجاد شده و رنگ این سنگ ها زرد خرمایی  استو شفاف هستند و سنگ های ایند ینادیر در اثر مصرف ایندینادیر در مبتلایان به ایدز دیده می شود و این سنگ ها رنگ زرد قرمز دارند.

فهرست
چکیده
تاریخچه                                                                                       ۴
مقدمه                                                                                           ۶
فصل اول
کلیه- نمای ظاهری                                                                           ۱۰
کلیه- بافت شناسی                                                                              ۱۲
کلیه- خونرسانی                                                                                ۱۳
کالیس ها،لگنچه، حالب ها-آناتومی                                                         ۱۴
کالیس ها،لگنچه، حالب ها-ارتباطات                                                      ۱۴
کالیس ها،لگنچه، حالب ها-بافت شناسی                                                  ۱۶
کالیس ها،لگنچه، حالب ها-خونرسانی                                                     ۱۶
مثانه- نمای ظاهری                                                                          ۱۷
مثانه- بافت شناسی                                                                            ۱۸
مثانه- خونرسانی                                                                              ۱۸
کارکرد های کلیه                                                                              ۱۹
تشکیل ادرار                                                                                    ۱۹
پالایش گلومرولی                                                                               ۲۰
بازجذب توبولی و ترشح توبولی                                                              ۲۱
دفع فرآورده های زائد                                                                           ۲۱
تنظیم دفع الکترولیت                                                                            ۲۱
تنظیم دفع اسید                                                                                     ۲۲
تنظیم دفع آب                                                                                      ۲۳
اسمولالیته                                                                                          ۲۳
چگالی ویژه ادرار                                                                                 ۲۴
هورمون ضد ادراری                                                                              ۲۴
خود تنظیمی فشار خون………                                                                  ۲۵
پاک سازی کلیوی                                                                                   ۲۵
سایر کارکرد های کلیه                                                                            ۲۶
کارکردهای حالب ،مثانه و پیشابراه                                                             ۲۷
ذخیره ادرار                                                                                           ۲۷
دفع ادرار                                                                                               ۲۷
کنترل عضله                                                                                           ۲۷
کنترل عصبی                                                                                          ۲۸
درد                                                                                                       ۲۸
مشخات درد های ادراری                                                                            ۲۸
تغییرات در دفع ادرار                                                                                 ۲۹
نشانه های گوارشی                                                                                    ۲۹
معاینه فیزیکی                                                                                          ۲۹
برخی عوامل خطرزای اختلالات کلیوی یا ادراری                                              ۳۰
علایم انسداد دهانه خروجی مثانه                                                                     ۳۰
ادرار خونی                                                                                                ۳۰
بررسی آزمایشگاهی ادرار                                                                             ۳۲
بررسی ماکروسکوپی                                                                                   ۳۲
سایر تست های ادراری                                                                                  ۳۳
تست های عملکرد کلیه                                                                               ۳۳
اورولیتیاز                                                                                                ۳۴
پاتوفیزیولوژی                                                                                           ۳۴
تظاهرات بالینی                                                                                         ۳۵
بررسی و یافته های تشخیصی                                                                       ۳۵
فصل دوم
سنگ های کلیوی و حالب                                                                             ۳۸
اتیولوژی                                                                                                     ۳۸
تظاهرات سنگ ها                                                                                          ۴۰
عبور سنگ ها                                                                                               ۴۰
سایر سندروم ها                                                                                             ۴۱
فعالیت بیماری سنگ کلیه                                                                                 ۴۱
پاتوژنز سنگ ها                                                                                            ۴۲
حالت فوق اشباع                                                                                             ۴۲
هسته سازی                                                                                                   ۴۳
مهار کننده های تشکیل کریستال ها                                                                      ۴۴
یون های ادراری                                                                                             ۴۵
انواع سنگ های کلسیمی                                                                                    ۴۹
نفرولیتیازیس هیپرکلسیوریک جذبی                                                                       ۵۰
نفرولیتیازیس هیپر کلسیوریک باز جذبی                                                                  ۵۱
نفرولیتیازیس هیپرکلسیوریک کلیوی                                                                      ۵۲
نفرولیتازیس کلسیمی هیپراوریکوزوریک                                                                ۵۲
نفرولیتازیس کلسیمی هیپراگزالوریک                                                                      ۵۲
نفرولیتیاز یس کلسیمی هیپواسیتر اتوریک                                                                 ۵۴
سنگ های غیر کلسیمی                                                                                       ۵۴
استرووایت                                                                                                 ۵۴
اسید اوریکی                                                                                                 ۵۵
سیستین                                                                                                          ۵۶
گزانتین                                                                                                         ۵۷
سنگ های ایندیناویر                                                                                         ۵۸
نادر                                                                                                              ۵۸
جدول۲-۱                                                                                                      ۵۹
علایم ونشانه ها                                                                                                ۶۱
درد:                                                                                                              ۶۱
درد کولیکی کلیه ودرد غیر کولیکی کلیه                                                                 ۶۱
۱-کالیس کلیه                                                                                                   ۶۲
۲-  لگنچه کلیه                                                                                                 ۶۲
۳- حالب فوقانی و میانی                                                                                    ۶۵
۴- حالب دیستال                                                                                              ۶۵
هماچوری(هماتوری)                                                                                       ۶۶
عفونت                                                                                                         ۶۶
تب همراه                                                                                                     ۶۷
تهوع و استفراغ                                                                                             ۶۷
وضعیتهای ویژه                                                                                             ۶۸
پیوند کلیه                                                                                                      ۶۸
حاملگی                                                                                                        ۶۸
دیس مورفی                                                                                                  ۶۸
چاقی                                                                                                           ۶۹
کلیه با مدولای اسفنجی                                                                                    ۶۹
اسیدوزتوبولی کلیوی                                                                                       ۶۹
تومورهای همراه                                                                                           ۷۰
کودکان                                                                                                      ۷۱
بررسی                                                                                                     ۷۲
تشخیص افتراقی                                                                                         ۷۲
تاریخچه                                                                                                   ۷۲
فاکتورهای خطرزا                                                                                     ۷۲
معاینه فیزیکی                                                                                            ۷۳
بررسی های رادیولوژیک                                                                               ۷۴
مداخله درمانی                                                                                        ۷۶
الف)تحت نظر گرفتن محافظه کارانه:                                                          ۷۶
ب) مواد حل کننده:                                                                                ۷۶
ج) برطرف کردن ( رفع) انسداد:                                                               ۷۶
د) سنگ شکنی با امواج ضربه ای از خارج بدنESWL:
ر)نفرولیتوتومی از طریق پوست:                                                               ۷۷
و) جراحی باز سنگ:                                                                               ۷۷
ز) سایر روش ها:                                                                                 ۷۸
پیشگیری                                                                                                 ۸۳
الف) بررسی متابولیک:                                                                             ۸۳
ب) در مان های خوراکی:                                                                         ۸۴
سنگ های مثانه:                                                                                     ۸۸
سنگ های پروستات و کیسه های منوی:                                                      ۸۹
سنگ های مجرای ادراری:                                                                       ۸۹
فصل سوم
درمان                                                                                                  ۹۱
اهداف اصلی درمان :                                                                              ۹۱
درمان سنگ های کلیوی                                                                         ۹۲
سنگ های کلسیمی:                                                                              ۹۲
درمان سنگ های کلسیمی هیپراوریکوزوری                                             ۹۲
درمان هیپرکلسیوریک بازجذبی(هیپرپارائیدیسم اولیه)                                   ۹۳
درمان  هیپرکلسیوری کلیوی                                                                     ۹۳
درمان هیپراگزالوری                                                                            ۹۳
درمان هیپوسیتراتوری:                                                                        ۹۴
درمان سنگ سازی کلسیمی اید یو پاتیک                                                  ۹۴
درمان سنگ های استرووایت                                                               ۹۴
درمان سنگ های اسید اوریکی :                                                           ۹۵
در مان سنگ های سیستینی                                                              ۹۶
درمان سنگهای گزانیتنی:                                                                  ۹۷
درمان سنگ های ایندینا ویر:                                                                 ۹۷
درمان سنگ های سیلیکاتی:                                                                    ۹۷
درمان سنگ های تریامترنی:                                                                   ۹۷
روش های جدید                                                                                ۹۷
شکستن سنگ ازطریق خارج بدنی                                                           ۹۷
-لیتوترپسی ماوراءصوتی ازطریق پوست                                             ۹۸
شکستن سنگ به وسیلهUreterdscope
-اثرعسل بربیماری های کلیوی                                                                ۹۸
توصیه های غذائی برای پیشگیری ازسنگ های کلیوی:                                 ۹۹
فصل چهارم
ارائه تحقیق در مورد سنگ های کلیوی                                                      ۱۰۱
نمودارها                                                                                         ۱۰۲
نتیجه گیری                                                                                    ۱۰۹
اصطلاحات و واژه ها:                                                                       ۱۱۱
منابع ومآخذ                                                                                     ۱۱۳

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه با موضوع سنگ های ادراری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *