حراج!

چکیده
خودشکوفایی، فرآیند شکوفا ساختن استعدادهای پنهانی است. گرایش به شکوفا نمودن استعدادهای نهفته، در تمام قوم¬ها و قبیله¬های بشری وجود داشته است. روشنفکران و اندیشمندان مکاتب مختلف همواره با تأمل در افراد رشد یافته و موفق، مؤلفه¬هایی را برای شناساندن این¬گونه افراد ذکر نموده¬اند. ابراهام مزلو از روانشناسان انسان¬گرای قرن بیستم نیز ویژگیهایی ارائه کرده که بیشتر افراد خودشکوفا از جمله هنرمندان و عارفان، دارای آن ویژگیها می¬باشند. شاعران و عرفای عربي نیز از این امر مستثنی نیستند، یکی از این عارفان نامدار
ابن فارض مصری است. وي به دليل پشت سر گذاردن تجربه¬هاي عرفاني، رسيدن به حقيقت و دست¬يابي به علم حضوري، با نظريه مزلو قابل تطبیق مي¬باشد از اين رو، این پژوهش در پي آن است تا روشن نمايد مؤلفه¬های خودشکوفایی در دیوان ابن¬فارض كدامند و تا چه اندازه خودشکوفايي را در اشعارش بروز داده است؟
نتایج این پژوهش نشان می¬دهد که ابن ¬فارض مصادیق خودشکوفایی، از جمله؛ عشق، طلب و کوشش، صبر و استقامت، زدودن حجاب¬های خیالی، درک واقعیت، تجربه¬های عرفانی، ارتباط عمیق بین¬فردی و خلاقیت را که برازنده¬ی افراد خودشکوفاست، در زندگی خود به نمایش گذاشته است.
واژگان کلیدی:
خودشکوفایی، مزلو، ابن¬فارض، عرفان.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: کلیات
1-1 بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………….. 4
1-2- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………… 6
1-3- حدود پژوهش…………………………………………………………………………………………………..8
1-4- سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………………..8
1-5- فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 9
1-6- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 9
1-7- خلاصه مراحل روش پژوهش……………………………………………………………………………. 9
فصل دوم: خودشکوفایی و ویژگیهای آن
2-1- ضرورت و مطالعه روان¬شناسی شخصیت………………………………………………………….. 12
2-2- روان¬شناسی انسان-گرا……………………………………………………………………………………….12
2-2-1- مأموریت روانشناسان انسان-گرا………………………………………………………………………14
2-2-1-1-نفوذ به ذات اشخاص………………………………………………………………………………..14
2-2-1-2- کمک به تحقق ذات…………………………………………………………………………………14
2-2-1-3- معناگرایی……………………………………………………………………………………………….15
2-2-1-4- کمک به خودشکوفایی افراد……………………………………………………………………..15
2-3- آبراهام مزلو…………………………………………………………………………………………………….16
2-3-1- مزلو و گرایش به خودشکوفایی…………………………………………………………………….17
2-3-2- الگوی آبراهام مزلو(انسان خواستار تحقق خود)……………………………………………….18
2-4- سلسله مراتب نیازها…………………………………………………………………………………………19
2-4-1- جدول نیازهای مزلو…………………………………………………………………………………….19
2-5- خودشکوفایی………………………………………………………………………………………………….20
2-5-1- ملاک¬های خودشکوفایی……………………………………………………………………………….21
2-5-2-رفتارهایی که منجر به خودشکوفایی می-شود…………………………………………………….22
2-5-3- ویژگیهای افرادخودشکوفا…………………………………………………………………………….22
2-5-3-1- عشق……………………………………………………………………………………………………..23
2-5-3-2- پذیرش خود، دیگران و طبیعت………………………………………………………………..24
2-5-3-3- خودانگیختگی، ساده و طبیعی بودن……………………………………………………………24
2-5-3-4- ادراکی بسیار کارآور از واقعیتها ………………………………………………………………..24
2-5-3-5- نیاز به داشتن استقلال و حریم خصوصی……………………………………………………24
2-5-3-6- احساس قدرشناسی مداوم نسبت به پدیده های جهان…………………………………..25
2-5-3-7- تجربه¬های اوج، متعالی و صوفیانه………………………………………………………………25
2-5-3-8- علاقه اجتماعی………………………………………………………………………………………..26
2-5-3-9- روابط عمیق بین فردی……………………………………………………………………………..26
2-5-3-10- خلاق بودن ………………………………………………………………………………………….26
2-5-4- نقش فراانگیزش در خودشکوفایی………………………………………………………………….27
2-6- ارتباط روانشناسی و ادبیات……………………………………………………………………………….27
2-7-ارتباط خودشکوفایی و عرفان…………………………………………………………………………….30

فصل سوم: زندگی ابن¬فارض
3-1- ابن فارض(تولد و زندگی)………………………………………………………………………………..35
3-2- ماجرای شیخ بقال و مجاهدت ابن¬فارض در راه کمال…………………………………………..36
3-3- ویژگیهای سیاسی-فکری-اجتماعی عصر ابن-فارض……………………………………………..38
3-4- ویژگیهای ابن-فارض…………………………………………………………………………………………39
3-4-1- نسب ابن-فارض…………………………………………………………………………………………..42
3-4-2- سماع ابن-فارض…………………………………………………………………………………………..44
3-4-3-کرامتهای ابن-فارض……………………………………………………………………………………….44
3-4-4- عقاید ابن-فارض…………………………………………………………………………………………..46
3-4-5- عرفان ابن-فارض………………………………………………………………………………………….47
3-4-6- خصوصیات اشعار ابن-فارض…………………………………………………………………………49
3-5- دوره آخر زندگی……………………………………………………………………………………………..51
3-6-آثار و شروح آثار………………………………………………………………………………………………51

فصل چهارم: بررسی مؤلفه¬های خودشکوفایی در دیوان ابن¬فارض
درآمد………………………………………………………………………………………………………………………54
4-1- نیازها……………………………………………………………………………………………………………..55
4-1-1- نیازهای فیزیولوژیکی…………………………………………………………………………………..55
4-1-2- نیاز امنیت ………………………………………………………………………………………………….56
4-1-3- نیازهای تعلق و محبت…………………………………………………………………………………56
4-1-4- نیاز احترام …………………………………………………………………………………………………58
4-2- خودشکوفایی………………………………………………………………………………………………….59
4-2-1- عشق در افراد خودشکوفا……………………………………………………………………………..59
4-2-1-1- عشق ابن فارض………………………………………………………………………………………60
4-2-1-1-2-ویژگیهای عشق از نظر ابن-فارض……………………………………………………………62
4-2-1-1-2-1- عشق اساس آفرینش………………………………………………………………………..62
4-2-1-1-2-2- ازلی بودن عشق………………………………………………………………………………64
4-2-1-1-2-3- قدیم بودن عشق……………………………………………………………………………..64
4-2-1-1-2-4- عشق رمز زندگی جاویدان………………………………………………………………..65
4-2-2- طلب و کوشش……………………………………………………………………………………………67
4-2-3- صبر و استقامت…………………………………………………………………………………………..69
4-2-4- درک بهتر واقعیت و برقراری رابطه سهلتر با آن……………………………………………….72
4-2-5- پذیرش خود، دیگران و طبیعت……………………………………………………………………..74
4-2-6- زدودن آفات معرفتی و حجاب¬های خیالی………………………………………………………77
4-2-6-1- نشانه¬های رسیدن به عرفان الهی………………………………………………………………..78
4-2-6-2- موانع و حجاب-ها…………………………………………………………………………………….78
4-2-6-2-1- از بین بردن موانع و حجاب-ها……………………………………………………………… 80
4-2-7- خودمختاری؛ اراده، عوامل فعال…………………………………………………………………….81
4-2-7-1- خودمختاری……………………………………………………………………………………………81
4-2-7-2- اراده ……………………………………………………………………………………………………..83
4-2-7-3- عوامل فعال برای خودشکوفایی…………………………………………………………………83
4-2-7-3-1- اتحاد با حق………………………………………………………………………………………..83
4-2-7-3-2- آگاهی دیگران از فضیلت وی………………………………………………………………..84
4-2-8- تجربه عرفانی، تجربه اوج…………………………………………………………………………….84
4-2-8-1- رسیدن به کمال مطلق و وصال معشوق……………………………………………………..86
4-2-8-2- کشف و شهود………………………………………………………………………………………..88
4-2-8-3- دیدن جمال معشوق…………………………………………………………………………………92
4-2-8-4- فناء الفنا………………………………………………………………………………………………….93
4-2-9- روابط عمیق بین فردی…………………………………………………………………………………95
4-2-10-تازگی فهم و درک………………………………………………………………………………………98
4-2-11- خلاقیت……………………………………………………………………………………………………99
فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات
نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………..103
پی-نوشت……………………………………………………………………………………………………………..105
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………..108

مقدمه
پژوهش و کاویدن در زندگی و اخلاقیات بزرگان و بررسی آنها برای هر گروه و نسلی، جهت الگوبرداری در مسیر زندگی خویش، لازم و ضروری می¬باشد. فوائد چنین کنکاش¬هایی در اخلاقیات بزرگان این است که، باعث جنبش و تکاپو و حرکت دیگران به سوی کمال انسانی و اعتلای دین و آیین می¬شود. تاریخ زندگی و دست¬مایه¬های اخلاقی و عرفانی این بزرگان، باعث عبرت و آموزش و پرورش مردم باتدبیر می¬شود. تحقق خویشتن یا خودشکوفایی ، از انگیزه¬های برجسته¬ی انسانهایی است که در دریای مواج عشق، خلاقیت و سیر و سلوک و رفتار با آدمیان شناور شده، با تلاش، پایداری و جهت دادن به اهداف انسانی و بی¬اعتنایی به نیازهای مادی به سمت ساحل رهسپار می¬شوند تا به مقام خلیفه¬ی خدا و جانشین حق در زمین نایل شده و تسلیم پروردگار واحدی¬ گردند که جهان مصنوع او، با آن¬همه وسعت و ویژگیهای متضادش، از وحدت وجود و انسجام هستی برخوردار می¬باشد. همواره روشن¬فکران و متفکران مکاتب مختلف به قصد ترسیم سیمای کامل، مؤلفه¬هایی را ارائه داده¬اند.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایان نامه با عنوان خودشکوفایی در دیوان ابن فارض”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *