فهرست صفحه
خلاصه

فهرست مطالب

لیست موضوعاتی

لیست شکل ها

قدردانی

۱-      مقدمه

۱-۱            سهام پایان نامه

۲-۱ خلاصه پروژه

۲- واقعیت مجازی و دو سیستم فرض بصری

۱-۲ واقعیت و دو فرض سیستم بصری

۲-۱-۲ دستکاری مستقیم و عمل در واقعیت مجازی

۳-۱-۲ مقاله ها و محدودیت ها با واقعیت مجازی

۲-۳ دو سیستم فرض بصری

۱-۲-۲ یک راهنمایی کوتاهتر و در ک بصری

۲-۲-۲ جریان ventral و جریان Dorsal: درک” چه” و “چگونه”

۳-۲-۲ تاریخچه دو سیستم فرض بینایی

۴-۲-۲ تعریف دو فرض سیستم بینایی

۵-۲-۲ حمایت مدرک دو سیستم بصری

۶-۲-۲ مطالعات با انگیزه Roelufs Effect

۳-۲ درک و عمل در میحط های بینایی

۱-۳-۲ اتصال یک محیط ادراک و عمل در VR

۲-۳-۲اثرتوهم بینایی و بازخورد در VR

۳- دو تجربه در سیستم های بینایی در واقعیت مجازی

۱-۳ هدف ها و فرضهای تجربه

۲-۳ یک تجربه در نکته حلقه باز

۱-۲-۳ تشریح محیط واقعی

۳-۳ معرفی تجربه

۳-۳ ارائه معرفی آزمایشی

۱-۳-۳ رضایت موضوع  و تدارک

۲-۳-۳- گزارش موقعیت شناختی با پاسخ های صوتی

۳-۳-۳ موقعیت های موتور گزارشی با پاسخ های نکته ای

۴-۳-۳ تجربیات خلاصه و موضوع جبران

۴-۳- تجربیات

۱-۴-۳ استفاده صوتی از آموزش موضوعات

۲-۴-۳ تعیین فرشته بینایی- موضوعات بصری

۳-۴-۳ استفاده از Polhemus Fastrak بعنوان یک نکته جداگانه بصری

۴-۴-۳ Calibrating and lagging the Fastrak

۴- نتایج تجربی

۱-۴- خلاصه نتایج

۲-۴- موقعیتگر درش شناختی

۳-۴- موقعیت نکته حلقه باز

۴-۴- موقعیت نکته حلقه بسته

۵-۴- نکته حلقه با Latoncy فعال

۶-۴- مشاهدات و موضوعات پیشنهادی

۷-۴- جنسیت و سفارش آثار

۸-۴- خصوصیت موضوع موتور انجام

۹-۴- یک آنالیز متفاوت از آثار توهم

۵- بحث و تفسیر

۱-۵- دو سیستم بینایی پدیده در VR

۲-۵- پیشرفت VR با د ومدل سیستم بینایی

۳-۵- چرا در ک حلقه باز بررسی می شود؟

۶- نتیجه گیری

مراجع

پیوست A گزارشی صوتی نسخه برا ی آموزش موضوع

۱٫A نکته کلی و آموزش رعایت موضوعات

۲٫A آموزش ها و موقعیت گزارش شناختی

۳٫A آموزش های موقعیت نکته حلقه باز

۴٫A نکته حلققه بسته آموزشهای موقعیت

۵٫ A گزارش شناختی معرفی اصل نکته ها

۶٫A شرکت نکات اصلی معرفی نکته ها

۷٫ A گزارش شناختی پیشرفت آزمایشی

۸٫ A نکته های حلقه باز پیشرفت آزمایشی

۹٫A نکته های پیشرفت آزمایشی

۱۰٫A نکته های شامل موقعیت

۱۱٫ A نکته های شامل موقعیت

۱۲٫ A علامت صوتی و بازخورد

۱-۱۲- A علامت صوتی پاسخ

۲-۱۲-A تمرین بازخورد صوتی آزمایشی

لیست نمودارها( شکلها)

۱-۲- ویژگی کلیدید جریانات درک بینایی

۱-۳- نام شماره معرفی آزمایشی در تجربه

۱-۴- آثار Induced Roelf در طول موقعیتها و موضوعات

۲-۴- معنی magnitude های موضوعات با آثار Induced Roelfs

۳-۴- معنی Magnitude  موضوعات بدون آثار Induced Roelfs

۴-۴-  درصد پاسخ در گزارش شناختی

۵-۴-درصد پاسخ موضوع درنکته حلقه باز

۶-۴- درصد پاسخ موضوع در نکته حلقه بسته

۷-۴- درصد پاسخ موضوع در نکته حلقه بسته با عقب ماندگی

لیست شکلها

۱-۲-یک خلاصه کلی از سیتسم بینایی انسان

۲-۲- سلوهلهای retinal در Transduction (Dowling& Boucott1966 )

۳-۲- دایره های( بالا) Ebbinghaus و خطای ادراک مولر لایر

۴-۲- یک مثال از اثرهای Induced Roelofs

۵-۲- دو مدل سیستم بصری دریک و عمل VR

۱-۳- خلاصه برنامه محیط مجازی تجربه

۲-۳- قاب و اندازه برای Stimuli ببنایی حاضر

۳-۳ تغییر زوایای بصری یا تکنیک های trigonometric

۴-۳-نکته بصری configuration با Ray Costing

۱-۴- اثر Roelfs Effect در طول موقعیتها

۲-۴-  معنانی حاشیه ای تخمین برای پاسخ های شناختی جداگانه

۳-۴- Scatterplot های حلقه باز پاسخ های جداگانه

۴-۴ Scatterplot های حلقه بازو نکته واریانس حلقه بسته

۵-۴- مقایسه معنایی Marginal از دو موقعیت های حلقه بسته

۶-۴- مقایسه Scutterplot های دو موقعیت حلقه بسته

ii

iii

vi

vii

viii

 

۱

۳

۵

۶

۶

۹

۱۳

۱۹

۱۹

۲۴

۲۷

۲۸

۳۰

۳۶

۳۸

۳۸

۴۲

۴۸

۴۸

۵۱

۵۴

۵۹

۵۹

۶۳

۶۴

۶۷

۷۰

۷۰

۷۱

۷۳

۷۵

۷۸

۸۰

۸۰

۸۴

۸۷

۹۰

۹۳

۹۶

۹۹

۱۰۱

۱۰۴

۱۱۰

۱۱۰

۱۱۳

۱۱۶

۱۲۰

۱۲۵

۱۳۲

۱۳۲

۱۳۳

۱۳۴

۱۳۵

۱۳۶

۱۳۶

۱۳۶

۱۳۷

۱۳۷

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۸

۱۳۸

۱۳۸

 

۲۹

۶۲

۸۲

۱۰۳

۱۰۳

۱۰۶

۱۰۷

۱۰۸

۱۰۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۹۴

۹۵

 

قدردانی

وقتی من از ماهها پیش تحقیق M.SC را شروع کردم و برای فهم نوشتاری یک معادله در سطح فارق التحصیلی اصلی است که یک فعالیت مستقل با بسیاری از عناصر همدست وجود دارد. بسیاری از مردم و مکانها وجود دارند که در گرفتن این نکته بهمن سهیم هستند و من دوست دارم  که آنها از این بابت مطمئن شوند که از آنها بطور قطع تشکر کردم. من دوست دارم که از مدیرهایم آقایان دکتر Kellogg دکتر Brian Fisher و دکتر Run Rensink تشکر کنم وهمچنین از خوانندکانی که مقاله من را می خوانند کمال تشکر را دارم که این فرصت« منابع» توصیه و زمانی دادند که منجر به شروع این مقاله تحقیقی تا تولید پایانی آن شد که من یک موفقیت مشخصی را تجربه کنم. حمایت مالی و امکانات تحقیق برای این کار که بوسیله یک تحقیق فراهم می شود و استراتژی برنامه های اجازه از:

Natural Scinces and Engieering Research Council of  Canada (NSERC) by the New Media innovation Crnter of British Columbia(New MIC) and by the Media and Graphics Interdisciplinh center at the university of British Columbia (MAGIC)

و همچنین دوست دارم از Allenliw برای کمکهایش تشکر کنم که با همه نفوذهای نامرئی کوچکتر از این تحقیق بخصوص آنهایی که شامل حرکت از یک مکان به مکان دیگر می شود. همچنین ازرفتن به Alexander Syereuson ،MarkHancock تشکر کنم که کمکهای سودمندی به من در یادگیری هر چیزی کردند(در مورد Polhemus Fastrak  و دنباله های آهنربا) در پایان می خواهیم از Najwan      Stemphan-Tozy به خاطر بردباری ها و حمایت هایش در کمک به من تشکر کنم.

باری ای – پو

دانشگاه کلمبیای انگلستان

اکتبر ۲۰۰۲

فصل ۱

مقدمه

– تجربه مشترک ما با تکنولوژی کامپیوتر اهمیت دید انسان در کمک کامپیوتر کامل را منعکس میکند. و جودهای بعدی اطلاعات توانایی ما را بای استفاده از کامپیوترها درکاملترین نیروی بالقوه شان را بهبودمی بخشد. یک نمونه کامپیوتر اطراف را حساب میکند، بیشتر بازخوردهایی که مادر باورهای عملکردمان دریافت می کنیم در شکی از داده ی پیکسل می آید و این در حالی است که به عنوان تصاویری که تحویل می دهند بوسیله مانیتورهای رومیزی ظاهر می شوند اگرچه دیگر داده ها در حال حاضر انکارناپذیر است بخصوص مربوط به اطلاعات شنوایی،حس لامیه، ما ممکن است در این باره بحث کنیم که هر یک در نبود همه فرم های بازخورد احساس بصریمان حجم اطلاعاتی که در رابطه با تعیین مؤثر در عملیات حساب گر ما لازم است را فراهم می کند. در مفهوم مقیاس زیاد رابطه ها مانند محیط اطراف واقعی اعتماد ما به احساس بصری،به طور نسبتاً زیاد افزایش می یابد. در ترکیبهای رسم  رو شهای درست آمده گوناگون محیط های واقعی رابطه های استفاده کننده را فراهممی کند که دور از رابط مانیتور، موس،صفحه کلید توسعه می یابد. و از طریق میز کامپیوتر حساب می شود. یک کلید محیط های واقعی توانایی ساختن کلمات مرتبط را بدون داشتن یادگیری خودمان به ترکیب های ضربه زدن به کلید و بدون داشتن برنامه پیچیده دارد. در این انواع رابطه ها ماشنیمان و احساس دیمان در یک رفتاری که بهتر به این موارد وصل می شود چشمان با ورودی اطرافمان را فراهم می  کند در حالیکه دستهایمان بازوهایمان و پاها از ورودی برای اندازه گیری مستمر حرکات خروجی استفاده می کند که به وظیفه خاصی اختصاص دارد که ما سعی در کامل کردن آن داریم . این نمونه ارتباط بین بینایی و در ک مستقیم ما در مورد حرکت واقعی راهنمایی وصل می کند درک مستقیم ما باید ابتدا علائق محیطیمان را درک کنیم آگاهی هشیار این مسائل ما رابا اطلاعاتی که در رابطه با دستکاری آنها درمدلهای بامعنی و اختصاصی فراهم می کنند درک مستقیم ما در رابطه با راهنمایی حرکت موتور بصری بطور کامل مرتب نیست عملکرد بین سیستم موتوری و بصری ما پیچیده تر از  این است که از مشاهدات اتفاقی در ک و عملکرد انتظار داشته باشیم دهه های مدارک از روانشناسی تجربی یک نوع قوی تر را یشنهاد میکند راهنمایی مدل بصری موتورحرکت دو سیستم بصری است که ادعا میکند هشیاری محیط اطراف و توانای ما برای درست کردن حرکات موتوری در این مشخصات بطور واقعی از جنبه های بصری جدا می شود. دو سیستم فرضیه ی بصری توصیف می کند که چگونه اطلاعات بصری در سیگنال هایی که درنواحی جداگانه مغز انسان در رابطه با رفتار مستقیم بعمل می اورد همچنین دو جریان بصری را توصیف می کند که رابطه بین رفتار موتور و عملکرد موتوری و بصری توصیف می شود.

این پایان نامه دو فرض سیستم بصری را برای طراحی و ارزیابی محیطهای مجازی پیچیده کشف  می کند ما نفوذ بازخورد بصری در نکته فعل وانفعالات در یک محیط مجازی را امتحان کرد و نتیجه های یک مطالعه مصرف می کند که شامل فراگیری هدف های است که گرایش می دهد که در یک موقعیت نمایش در جایی که نمایشهای فریبنده مصنوعی حاضر هستند دو سیستم بصری فرضیه ای را کشف می کند. انسان توانایی فاصله ای را زیر  نظر موقعیت های مطمئن در این دو نوع محیط کشف کشف خواهد کرد. اشارات نتایج تجربی در یک مفهومی که چطور ما طراحی راه اندازی را بهبود می بخشیم مورد بحث قرار می گیرد که بیشتر از تکنیک های تعامل فضایی را در برنامه های حقیقی است.

 

 

۱-۱- سهام پایان نامه

سه فضای مختلف وجوددارد که این پایان نمه قسمت های فیزیکی آن را می سازد. در ابتدا این پروژه بعضی از آثار جمع شده از دو سیستم فرضیه بصری را مقایسه می کند که در مفهوم یک محیط واقعی است که قابل بررسی در عملکرد کامپیوتر انسان(HIC) یا واقعیت مجازی(VR) جستجو می شود.

این یک قسمت اصلی و جدید در این پایان نامه است. دوم این پایان نامه زمان سخت افزار حمایت برای تجارب در روانشناسی را شرح می دهد. سوم این پایان نامه با دلیل اثبات میکند که چگونه شش درجه آزاد متداول در سیستم ردیابی می توان برای ساخت نمونه آزمایشگاهی رابطه اشاره استفاده کرد که به آن شبیه است ولی پیچیده تراز آن نیست، پایه دوربین چند بعدی سیستم های ردیابی فاصله ای را در ادبیات توصیف می کند. مد……………..

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله با عنوان نکته حلقه باز در محیط های واقعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *