سمینار با عنوان اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺮارﺗﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ

سمینار با عنوان  اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺮارﺗﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ

سمینار با عنوان اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺮارﺗﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ

payannamehfullpdf407

تعداد صفحات

100

فرمت فایل

PDF